2-135

2-135

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 10 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 2-783)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Stuk 2-771)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Stuk 2-782)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998;
2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998 (Stuk 2-793)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 (Stuk 2-795)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (Stuk 2-801)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-505)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering