2-122

2-122

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 JUIN 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution relative à la mobilité (Doc. 2-448)

M. le président. - Nous votons d'abord sur l'amendement n° 1 de M. Creyelman.

Vote nº 1

Présents : 61
Pour : 6
Contre : 46
Abstentions : 9

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour l'amendement n° 2 de M. Creyelman. Cet amendement n'est donc pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement n° 3 de M. Creyelman.

Vote nº 2

Présents : 61
Pour : 6
Contre : 54
Abstentions : 1

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons maintenant sur l'amendement n° 4 de M. Creyelman.

Vote nº 3

Présents : 60
Pour : 6
Contre : 45
Abstentions : 9

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour l'amendement n° 5 de M. Creyelman. Cet amendement n'est donc pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement n° 6 de M. Creyelman.

Vote nº 4

Présents : 60
Pour : 6
Contre : 54
Abstentions : 0

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble de la proposition de résolution.

M. René Thissen (PSC). - Je rappellerai brièvement qu'à l'issue des discussions en commission, nous nous étions abstenus. Si nous pouvions approuver chacun des points repris dans la résolution, nous avions indiqué que nous attendrions la séance publique pour voir si le gouvernement ou la majorité fixerait des priorités et définirait déjà certains espaces budgétaires. Cela ne s'est pas fait ; c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - e resolutie omtrent mobiliteit kan niet alle mobiliteitsproblemen oplossen. De werkgroep `mobiliteit' heeft zich hieromtrent geen illusies gemaakt.

De resolutie is gebaseerd op een nuchtere analyse en werd ondersteund door hoorzittingen over de grootste problemen in het personen- en goederenverkeer, de ruimtelijke ordening, het milieu en de verkeersveiligheid.

In de resolutie worden 87 remedies aangereikt ten einde de verkeersveiligheid en mobiliteit op lange termijn te garanderen.

Het was geen sinecure om een resolutie te formuleren waarmee alle democratische partijen konden akkoord gaan, zonder dat de resolutie te braaf zou worden.

De werkgroep `mobiliteit' heeft bewezen dat zij in de schoot van de reflectiekamer en de ontmoetingsplaats van de gemeenschappen, de Senaat, standpunten heeft geformuleerd die niet noodzakelijk overeenstemmen met die van de regering. Het zijn onafhankelijke standpunten, waarvan aan de regering wordt gevraagd de nodige aandacht te besteden.

Deze resolutie zal pas een meerwaarde hebben indien ze een mentaliteitsverandering bij onze burgers teweeg brengt. Die mentaliteitsverandering moet de hoeksteen worden van een nieuwe manier van samenleven, waar de kwaliteit van het samenleven centraal moet staan en waar "time is money" wordt omgebogen in "quality of life is money". De uitvoering van deze resolutie kan hiertoe een aanzet geven. Onthaasten ten bate van de verkeersveiligheid kan binnenkort werkelijkheid worden.

Ik dank de senatoren en hun medewerkers, en ook de secretaris van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden omdat zij het mogelijk hebben gemaakt om in een serene sfeer deze mobiliteitsresolutie tot stand te brengen.

De VLD zal vanzelfsprekend deze resolutie goedkeuren. (Applaus)

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - De CVP zal deze resolutie met overtuiging goedkeuren. Men heeft de moed gehad om een resolutie op te stellen die méér bevat dan goede intenties. Ze bevat integendeel een aantal zeer concrete voorstellen waarvan sommige controversieel zijn.

Wij betreuren het echter dat de regering ondertussen deze resolutie niet naleeft. Het spoorakkoord en het ontwerp inzake fiscaliteit zijn in strijd met deze resolutie. Dat feit versterkt natuurlijk wel de waarde van deze resolutie.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Met deze mobiliteitsresolutie zetten we een forse stap vooruit. Er moet natuurlijk wel nog een hele weg worden afgelegd. Zowel op federaal als op gewestelijk niveau zijn er mobiliteits- en verkeersveiligheidsplannen. De ambitie is om, via overleg, al deze plannen in mekaar te schuiven tot een nationale planning.

Een van de belangrijke punten is dat er in de Senaat unanimiteit is omtrent de beklemtoning van het handhavingsbeleid en dat er een aantal zaken, zoals het rijbewijs met punten, uit de taboesfeer wordt gehaald.

M. Marc Hordies (ECOLO). - Le débat que nous avons eu était de qualité ; il a permis d'aborder toutes les facettes de ce sujet particulièrement actuel, tant dans le respect des engagements de Kyoto que sur des problèmes de sécurité.

On a aussi relevé le travail des sénateurs de Communauté qui auront pour mission de répercuter ces éléments dans les parlements des Communautés et Régions. Pour ma part, j'en ai déjà fait la demande.

M. le président. - Nous votons donc sur l'ensemble de la résolution.

Vote nº 5

Présents : 59
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 11

-La proposition de résolution est adoptée.

-Elle sera transmise au premier ministre et à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports.

M. le président. - Je voudrais féliciter le groupe de travail ainsi que M. Ramoudt pour leur travail. (Applaudissements)