2-122

2-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Belangenconflict

Arbitragehof

Amortisatiekas
Commissie van toezicht

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam» (nr. 2-629)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de mensenrechten in Vietnam» (nr. 2-643)
Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de eerste minister over «de kaderleden van de vaste nationale cultuurpactcommissie» (nr. 2-640)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over «het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van Göteborg» (nr. 2-642)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de uitnodiging van China voor een bezoek aan Tibet» (nr. 2-630)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de veiligheid van Belgische toeristen in Israël en Palestina» (nr. 2-633)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 2-635)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de minister van Financiën over «de kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo» (nr. 2-634)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente» (nr. 2-632)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het feit dat de politie scholen binnenvalt om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten» (nr. 2-636)
Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het uitblijven van de benoeming van de burgemeester van Voeren» (nr. 2-638)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting» (nr. 2-637)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond» (nr. 2-631)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de gebrekkige en onvolledige traceerbaarheid en controles op specifiek risicomateriaal dat een gevaar voor de volksgezondheid inhoudt» (nr. 2-639)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand van studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt» (nr. 2-488)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «een vakantiebaan als spermadonor» (nr. 2-490)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Financiën over «de herinvlagging van de Belgische koopvaardij» (nr. 2-492)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de tarieven die Banksys aan handelaars aanrekent» (nr. 2-491)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (Stuk 2-448)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Stuk 2-639)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Stuk 2-672) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-702)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3°, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (Stuk 2-712) (Evocatieprocedure) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-723)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen (Stuk 2-733)
Motie ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het Festival of European Motorcycling te Koksijde in september 2001» (nr. 2-465), gesteld in plenaire vergadering op 31 mei 2001

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Verzoekschrift