2-114

2-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «over de repatriëring van asielzoekers, en meer bepaald die van Albanezen» (nr. 2-612)

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - In antwoord op mijn mondelinge vraag van 26 april jongstleden lichtte de minister het repatriëringsbeleid van de regering toe. Het beeld dat de minister schetste, stemt echter niet altijd overeen met de praktijk. Thans blijkt dat er nog steeds gevallen zijn waarbij het gezinshoofd vastgehouden wordt en afzonderlijk wordt gerepatrieerd, terwijl de rest van het gezin nog in ons land blijft. Dit gebeurt vooral met Albanese vluchtelingen. Bij het OCIV werden een zevental gevallen gesignaleerd. Het beroep bij de Raad van State is niet opschortend wat de repatriëring betreft. Een goed asielbeleid vereist dus een goed repatriëringsbeleid.

Bovendien is het ook niet aanvaardbaar dat minderjarige kinderen vastgehouden worden in gesloten centra om samen met het gezin gerepatrieerd te worden. Geen van beide opties is eigenlijk verdedigbaar. Vrijwillige repatriëring is immers mogelijk en is voor de betrokkenen gemakkelijker te aanvaarden. Uit de gegevens van de IOM blijkt dat het aantal gevallen van vrijwillige terugkeer gestegen is van 210 in de maand januari tot 305 in april van dit jaar. Tussen 1996 en 2000 zijn 9.890 personen vrijwillig naar hun land teruggekeerd. Alleen in het jaar 2000 ging het al om 3.182 personen. In 63% van de gevallen werd er een beroep gedaan op NGO's.

Graag had ik van de minister vernomen of er een verband is tussen de stijging van repatriëringen van Albanezen en het wederopnameakkoord dat ons land met Albanië heeft gesloten. Hoe verloopt de wederopname? Welke maatregelen neemt de minister om te voorkomen dat enkel het gezinshoofd wordt gerepatrieerd?

Welke beleidsmaatregelen heeft de minister uitgewerkt om de vrijwillige terugkeer te stimuleren of te organiseren? Volgt de dienst Vreemdelingenzaken in dit verband specifieke richtlijnen? Hoe staat het in dit verband met het vorig jaar beloofde Terugkeer- en Reïntegratiebureau?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Onlangs is de instructie gegeven om in een verwijderingsprocedure voortaan het volledige gezin aan te houden en niet enkel het gezinshoofd. Het is mogelijk dat sindsdien nog een gezinshoofd alleen is aangehouden, maar dat was dan in een verwijderingprocedure die gestart was vóór deze instructie gegeven werd.

Het akkoord dat ik met de Albanese minister van Binnenlandse Zaken gesloten heb, heeft inderdaad tot doel de wederopname te vergemakkelijken. Er is echter niet alleen een stijging van repatriëringen van Albanese onderdanen. Deze stijging is algemeen. Samen met de regularisatie en de hervorming van de asielprocedure is de daadwerkelijke verwijdering één van de drie pijlers van het asielbeleid.

Elke uitgeprocedeerde asielzoeker heeft in principe vijf dagen om zich in te schrijven in een programma voor vrijwillige terugkeer. Bovendien worden de in 2001 ingediende asielaanvragen behandeld in een termijn van één tot twee maanden. Dit heeft tot gevolg dat de uitgeprocedeerden niet de tijd hebben gehad zich te integreren en gemakkelijker aanvaarden om terug te keren.

De rol van het personeel van de onthaalcentra is van het allergrootste belang bij de voorbereiding van een eventuele verwijdering of wanneer de betrokkenen ervan overtuigd moeten worden dat de vrijwillige terugkeer het beste alternatief is. Het risico van een gedwongen verwijdering is bovendien een factor bij het aansporen tot een vrijwillige terugkeer.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Wanneer juist werd die nieuwe instructie gegeven? Ten gevolge van die instructie zullen minderjarigen in gesloten centra worden vastgehouden. Welke normen worden terzake gehanteerd? Hoe zullen zij worden opgevangen?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je donne quotidiennement tellement d'instructions que je ne puis vous donner de réponses précises quoique des instructions très claires aient, en tout cas et opportunément, été données au début de cette semaine.

Par ailleurs, je ne vois aucune raison de tarder lorsqu'il s'agit de procéder à une expulsion. Les services doivent donc s'organiser de manière à pouvoir entreprendre les formalités tôt le matin, le but étant que l'intéressé ait quitté le territoire avant la fin de la journée.

Si, dans des cas tout à fait exceptionnels ou pour une raison quelconque, l'expulsion ne pouvait se produire dans le délai d'une journée, j'ai marqué mon accord pour que les personnes concernées puissent - individuellement ou en famille - passer la nuit dans un centre fermé.

J'ai transmis des instructions en ce sens, non seulement à l'Office des Étrangers, mais aussi à l'ensemble des services de police. Je leur ai indiqué les compétences respectives des uns et des autres.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Kan ik een kopie van de instructie krijgen?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Une circulaire n'ayant rien de confidentiel, je me ferai un plaisir de vous en envoyer une copie.