2-751/4

2-751/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

22 MEI 2001


Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. gelet op de politieke en burgerlijke waarden die door de Europese Unie verdedigd worden, zoals de democratie, de rechtsstaat en het parlementarisme;

B. overwegende dat geweld, terreur en afpersing tegen deze politieke waarden van de Europese Unie ingaan en niet enkel door ETA, maar ook door andere paramilitaire groepen in Europa worden aangewend om hun doel te bereiken;

C. de regering herinnerend aan het bestaan van internationale en Europese conventies inzake terrorisme;

D. overwegende dat het resultaat van de verkiezingen in Spaans Baskenland van 19 mei 2001, waarbij het kiezerskorps het gebruik van geweld als middel tot een politieke regeling heeft afgekeurd, een sterk en hoopgevend signaal is dat ondersteund moet worden;

E. overwegende dat de participatiegraad en het resultaat van de verkiezingen in Baskenland van 13 mei 2001 een democratische symboolwaarde hebben en als voorbeeld moeten kunnen dienen;

F. overwegende dat de lidstaten van de Europese Unie solidair moeten zijn telkens wanneer gewelddadige extremistische acties zich bij een van hen voordoen;

G. zich gelukkig prijzend met de initiatieven die BelgiŽ op het stuk van de verdediging van de democraten en van de democratie in Europa, alsmede van de mensenrechten, reeds genomen heeft;

vraagt de regering :

1. zijn steun te blijven bevestigen, niet enkel aan de democratische Spaanse partijen maar ook aan alle democraten van de Europese Unie, meer in het bijzonder aan diegenen die dagelijks geconfronteerd worden met bedreigingen met geweld, en tevens aan de democratische krachten in de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie;

2. in het kader van zijn internationaal beleid en meer bepaald op het Europees vlak standvastig te blijven in de politiek van veroordeling en van weigering van elk compromis met extremistische groepen die geweld als politiek middel aangrijpen;

3. te blijven ijveren voor de verdediging van de democratie en de geweldloosheid bij de lidstaten van de Unie maar ook bij de kandidaat-lidstaten en bij de landen van de Balkan;

4. toe te zien op de versterking van de politiek en van de middelen van de Europese Unie om het terrorisme en het extremisme op democratische wijze te bestrijden.