2-75/6

2-75/6

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

18 MEI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten


Evocatieprocedure


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Onderzoekstermijn : 15 dagen (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet) (*).
Uiterste datum : 5 juni 2001.

(*) Art. 61.1. Reglement van de Senaat : Het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat wordt teruggezonden met toepassing van artikel 79, eerste lid, of van artikel 81, derde lid, van de Grondwet is bij de Senaat slechts aanhangig wat betreft de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Kamer aangenomen wetsontwerp en wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.