2-112

2-112

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de internationale nucleaire rampenoefening te Grevelingen op 22 mei aanstaande» (nr. 2-600)

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Naar verluidt organiseert de Franse overheid op 22 mei aanstaande te Gravelines, waar het grootste kernpark van Europa staat met zes MOX-centrales, een internationale nucleaire rampenoefening en dit gedurende de hele dag.

Aangezien ons land voor een deel binnen de officiële risicozone van Gravelines valt - 20 km is de afstand minimaal en volgens het Tsjernobylrapport van de Senaat zou het eigenlijk 30 km moeten zijn - is het normaal dat de Belgische overheden bij deze internationale oefening zouden worden betrokken.

In dat verband is het Belgisch nucleair noodplan van betekenis op meerdere niveau's: de operationaliteit van het Teleradsysteem, de werking van de nationale meetcel, de grensoverschrijdende informatieverwerking, het nationaal nucleair noodplan, de effectiviteit van de werking van de Federale Dienst Openbare Hulpverlening en de DBIS, de werking van het Provinciaal Crisiscentrum West-Vlaanderen, de werking van de Burgerlijke Bescherming en de gemeentelijke hulpdiensten, de zijdelings betrokken departementen, namelijk Leefmilieu voor wat betreft de jodiumpillen en de voedselketen, en het Vlaams Gewest voor wat betreft de waterkwaliteit, moeten aan bod komen.

Een nucleaire rampenoefening met internationaal karakter is niet hetzelfde als het uitdelen van snoepjes aan schoolkinderen in de omgeving van Gravelines, zoals met een vorige rampenoefening is gebeurd.

Mag ik de minister dan ook vragen op welke wijze zijn diensten bij deze oefening worden betrokken?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De Belgische overheid heeft beslist, om in de mate van het mogelijke, aanzienlijke middelen te besteden zowel aan de voorbereiding als aan de deelneming aan deze oefening.

Daar de Franse overheid beslist heeft dat deze oefening zou plaatsvinden in reële tijd en weersomstandigheden, zal in België het Nationaal Nucleair Noodplan in werking gesteld worden voor zover de weersomstandigheden van het ogenblik dit toelaten.

Er zijn overeenkomsten en akkoorden voor de transmissie van het alarm en de nodige informatie voor de evaluatie door de Belgische deelnemers van de toestand voor ons land.

In het geval waarin België zou betrokken zijn, zullen alle cellen van het NNRBG, CORECO, CELEVAL, MEETCEL & CELINFO geactiveerd worden.

Op het terrein zullen gespecialiseerde ploegen van de Civiele Bescherming, van het CEN/SCK van Mol, van het IRE van Fleurus ontplooid worden in samenwerking met de provinciale overheden van West-Vlaanderen, lokale PC van de meetploegen op het terrein. Er werden vooraf afgebakende meetcircuits opgestart. De Telerad-bakens die zich mogelijk in de zone van een gesimuleerde afstoting bevinden, zullen eveneens gebruikt worden.

Overeenkomstig het NNRBG, zullen het FANC, de DBIS en de DTVKI en de verschillende betrokken ministeries bij de verschillende voormelde cellen betrokken worden.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Uit het antwoord van de minister kan ik opmaken dat de Fransen de diensten van de minister hebben gecontacteerd. Dit noodplan zou inwerking worden gesteld, voor zover weersomstandigheden dit verantwoorden. Dit is een vreemde situatie. Als de wind uit het Oosten of het Noordoosten komt dan is het goed, maar als hij uit het Westen of het Zuidwesten komt, dan zou het misschien niet mogelijk zijn. Wat zal er gebeuren bij stormweer? Het moet onder elke weersomstandigheid gebeuren. Een kernramp is immers niet afhankelijk van weersomstandigheden, maar van technische of menselijke fouten.

Minister Vande Lanotte zei al een aantal jaren geleden dat de gegevens via het internet zouden kunnen worden geraadpleegd. Kunnen deze Telerad-gegevens op een of andere website worden gevolgd? De diensten moeten werken en de mensen moeten tijdig hun voorzorgen kunnen nemen. Hoe zit het nu precies met de weersomstandigheden enerzijds en met de bevolking anderzijds?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Ces plans sont préparés avec beaucoup de sérieux et mis en oeuvre dans le cadre des conditions fixées à cet effet.

En ce qui concerne TELERAD, nous avons fait procéder à un audit. TELERAD a toujours été accessible, mais il y avait un problème de transmission automatique des informations. Des adaptations sont en cours sur la base de cet audit et un marché doit être passé dans les prochains jours.

Pour ce qui concerne l'accessibilité du public dès cette opération, je ne puis vous répondre actuellement. Je vais vérifier et je vous donnerai une réponse écrite.