2-109

2-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MEI 2001 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (van de heer Chokri Mahassine c.s., Stuk 2-493)

Algemene bespreking

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP), rapporteur. - Op 27 juni 2000 dienden de heer Mahassine c.s. een wetsvoorstel in om de sector van de bewakingsondernemingen open te stellen voor allochtonen van niet-EU-afkomst. De bedoeling was om iedere allochtoon die minstens vijf jaar in België verblijft in de mogelijkheid te stellen een bewakingsfirma op te richten of bewakingsagent te worden.

De behandeling van het wetsvoorstel in de commissie liet geruime tijd op zich wachten omdat de regering liet weten dat ze aan een ruimer ontwerp werkte. De integratie van allochtonen in deze sector zou in een ruimer kader worden onderzocht. Aangezien op dit vlak geen duidelijke vooruitgang werd geboekt, vroegen de indieners het voorstel op de agenda van de Senaat te plaatsen.

Op 20 februari 2001 werd het wetsvoorstel een eerste maal besproken. De regering meldde dat na grondig onderzoek en na overleg met de Europese Commissie was gebleken dat het opleggen van een verblijfsduur aan gegadigden strijdig was met het Europees Verdrag. België legt zo een bijkomende voorwaarde op waardoor de gelijke concurrentie wordt verstoord.

De meerderheid van de commissieleden drong erop aan dat de regering een poging zou ondernemen om een technische uitweg te vinden. Er werd een amendement ingediend dat ertoe strekte de in het voorstel vooropgestelde verblijfsduur van vijf tot drie jaar terug te brengen.

De bespreking werd op 23 april 2001 hervat. De regering had geen oplossing gevonden om aan de voorstellen van de indieners tegemoet te komen omdat het Europees verdragsrecht nu eenmaal onverbiddelijk is en België niet het risico wil lopen op een proces bij het Europees Hof van Justitie. Wel wou ze overwegen een uitzondering in te lassen voor vrijwilligerswerk. Een commissielid was van mening dat de zaak in het licht van deze technische moeilijkheden beter nog eens kon worden bestudeerd. De meerderheid van de leden was echter van mening dat de integratie van allochtonen zelfs ten koste van de letter van het Europees verdrag mag gaan.

Het voorstel werd uiteindelijk aangenomen met zeven stemmen bij één onthouding. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van haar verslag.

M. Mohamed Daif (PS). - La proposition de loi que le Sénat votera tout à l'heure, je l'espère, s'inscrit dans la lutte contre la discrimination à l'embauche et toute forme de discrimination. Je crois que tout le monde combat ce fléau qui, dans certaines régions de notre pays, ne cesse malheureusement de se développer.

Si des personnes de confiance sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un établissement, il est normal que les responsables choisissent, parmi les candidats, des personnes qui répondent à des critères internes à la société. Mais il est inacceptable que des sociétés privées pratiquent une discrimination à l'embauche.

À l'heure actuelle, la tendance politique est de permettre l'accès au travail aux citoyens étrangers qui résident en Belgique depuis de nombreuses années. Pour la présente proposition, nous avons choisi une durée de cinq ans. En matière de droit à la nationalité, la durée exigée n'est que de trois ans. Nous avons donc été plus exigeants. J'ai déposé un amendement pour ramener ce délai de cinq ans à trois ans mais, malheureusement, il a été rejeté. Je ne vois pas pourquoi les citoyens étrangers qui résident en Belgique depuis de nombreuses années ne peuvent pas être engagés par les sociétés de gardiennage.

Si cette proposition de loi n'était pas adoptée, nous donnerions un argument supplémentaire à des sociétés d'intérim qui pratiquent ce type de discrimination en choisissant parmi les demandeurs d'emploi des personnes qui répondent à certains critères. Cette proposition de loi vise à renforcer le dispositif contre le racisme et la discrimination.

De heer Chokri Mahassine (SP). - Het wetsvoorstel strekt ertoe de discriminatie van niet-EU-onderdanen op de arbeidsmarkt weg te werken. Het is stilaan gegroeid en werd grondig voorbereid. In het voorbije jaar werden besprekingen gevoerd met iedereen die bij het probleem betrokken is, ook met het kabinet en de administratie. Het wetsvoorstel moet niet alleen worden gezien in het licht van de wetgeving op bewakingsondernemingen, maar speelt in op de kritiek van de media en van al degenen die niet langer aanvaarden dat niet-EU-onderdanen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd.

De overheid werd zowel door de meerderheid als door de oppositie aangemaand maatregelen te nemen. Het kan immers niet langer dat personen worden gediscrimineerd op grond van hun afkomst. De bestaande regelgeving op de bewakingsondernemingen voldoet niet aan de voorwaarden van een actieve welvaartsstaat die niemand wenst uit te sluiten.

Ik heb aan den lijve ondervonden dat allochtonen niet worden ingezet voor bewakingsopdrachten bij evenementen, zelfs niet wanneer deze evenementen louter vrijetijdsbesteding zijn. De discriminatie bestaat dus niet alleen op het vlak van de werkgelegenheid, maar eveneens op het vlak van vrijwilligerswerk en strookt helemaal niet met onze ideeën over een gelijkekansenbeleid. Voorts ben ik er absoluut van overtuigd dat het feit dat allochtonen mee kunnen instaan voor de veiligheid en de goede afloop van activiteiten de integratie bevordert.

Er werden ook argumenten tegen dit wetsvoorstel aangebracht. Een eerste argument betreft de trage informatiedoorstroming vanuit de landen van herkomst in verband met het eventueel gerechtelijk verleden van de persoon die als bewakingsagent wil werken en zich daarom voor een cursus van veiligheidsagent wil inschrijven.

Om allochtonen meer tijd te geven, hebben we in de wet een termijn van vijf jaar ingeschreven. Iemand moet vijf jaar in België verblijven voor hij zich kan inschrijven voor een cursus van veiligheidsagent. Die termijn is ruimer dan voor de naturalisatie. Wie Belg wil worden moet minimum drie jaar in België verblijven. Persoonlijk vind ik drie jaar niet voldoende en om het valse argument dat de informatie uit het land van herkomst niet op tijd zou aankomen, onderuit te halen, hebben we gekozen voor een termijn van vijf jaar. Als een termijn van drie jaar voldoende is om informatie in te winnen met het oog op naturalisatie, dan moet vijf jaar zeker voldoende zijn voor het vergaren van informatie om veiligheidsagent te kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat iemand die aan de cursus wil beginnen, onderworpen moet worden aan een grondig en ernstige screening om te beletten dat malafide personen zich inschrijven, maar dat geldt evenzeer voor de Belgen.

Uit heel de discussie over het voorstel blijkt dat discriminatie van niet-Europeanen op de arbeidsmarkt niet kan en mag, en in strijd is met het principe van de actieve welvaartstaat, dat duidelijk het uitgangspunt is van deze regering.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Wij hebben inderdaad in de commissie een zeer boeiend debat gevoerd over het wetsvoorstel van collega Mahassine. Ik benadruk nogmaals dat ik niet, zoals collega Mahassine, in algemene termen wil spreken over "de" allochtonen en "de" allochtone jongeren die niet kunnen deelnemen, noch als vrijwilliger, noch als professioneel, aan veiligheidsopdrachten. Deelname aan veiligheidsopdrachten kan belangrijk zijn voor de integratie, bijvoorbeeld bij rockfestivals en fuiven.

Het gaat niet om "de" allochtone jongeren die niet mogen deelnemen aan veiligheidsopdrachten, maar enkel om een kleine groep jongeren die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. De meeste jongeren hebben immers de Belgische nationaliteit. Het is dus niet gepast in algemene termen te spreken. Dat geeft een verkeerd beeld over onze wetgeving.

Voor ons blijft de Belgische nationaliteit het belangrijkste element van integratie. Wij stimuleren zoveel mogelijk het verwerven van de Belgische nationaliteit. Dat betekent niet dat op basis van nationaliteit mag worden gediscrimineerd wanneer er geen redenen voor zijn. De wetgeving moet goed zijn afgestemd op het Europese en het internationale kader.

In het uitgebreide verslag van collega Pehlivan worden de bemerkingen van de minister samengevat. Mijn concrete vraag aan de minister is of deze bemerkingen nog steeds gelden. De minister haalt aan dat er een ontwerp van een nieuwe bewakingswet wordt voorbereid. Deze wet zou aangepast zijn aan het Europese beleid en zou bijdragen tot een wederzijdse erkenning binnen de Europese Unie. Er is ook in een wijziging van de administratieve procedures voorzien. Hoever staat het met de audit die in voorbereiding van dit wetsontwerp wordt uitgevoerd? Wil de minister nog steeds deze studie afwachten, zodat het ontwerp in zijn geheel kan worden voorgelegd aan het Parlement? Het is natuurlijk belangrijk te voorkomen dat we opnieuw een opmerking krijgen van de Europese Commissie.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Par rapport à sa version initiale imposant la nationalité belge au personnel des entreprises de gardiennage, la loi de 1990, actuellement en vigueur, est beaucoup plus souple parce qu'elle élargit l'accès à la profession aux ressortissants des États membres de l'Union européenne.

Le projet que j'ai déposé récemment fait suite aux observations formulées par la Commission européenne insistant sur le fait que certaines dispositions étaient contraires aux règlements européens, nous exposant ainsi à des astreintes à la suite d'une condamnation par la Cour de justice européenne. Ce projet a été voté hier à l'unanimité par la Commission de la Chambre.

J'ai aussi l'intention de profiter de la présidence européenne pour essayer de parvenir à une harmonisation aussi large que possible en la matière. Il est vrai que, dans une Europe sans frontières, les mouvements sont de plus en plus nombreux. À titre d'exemple, comme les transports de fonds passent à présent les frontières, il est dès lors souhaitable d'harmoniser les règles en vigueur et de se mettre d'accord sur ce que doit être le champ d'application relatif à ce nouveau secteur en pleine expansion.

Il faut trouver la formule raisonnable. Je dis souvent que l'autorité publique, c'est la rue parce que le citoyen y est souverain et qu'il a droit à la protection de l'État, ce qui ne signifie pas que l'on ne puisse trouver un certain nombre d'aménagements, ne serait-ce que pour décharger les services de police de tâches subsidiaires. La Chambre a accepté hier de prévoir la possibilité d'intervention de ces services dans les gares qui sont des endroits publics de nature particulière. La présence de services de gardiennage peut améliorer le sentiment de sécurité de ceux qui les fréquentent.

M. Leterme a fait des suggestions que je trouve intéressantes. Je ne suis pas d'accord sur la formulation, mais je suis ouvert à la discussion pour tenir compte des problèmes pouvant se poser dans certains villages à l'occasion de fêtes organisées par des clubs sportifs ou par des jeunes. Il faut, néanmoins, que les choses soient claires et que l'on prenne un maximum de précautions.

Je répète que je ne m'oppose à aucun élargissement à condition que l'autorité publique soit en mesure de vérifier efficacement le respect des règles propres au secteur de la sécurité publique. Cela n'a rien à voir avec le principe d'égalité. Je prends autant de précautions à l'égard des Belges qu'à l'égard de quiconque engagé dans un service de sécurité.

En outre, et vous avez raison madame De Schamphelaere, il est impératif que toutes les précautions soient prises afin d'éviter à la Belgique d'être condamnée par la Cour européenne de justice, pour la seconde fois, à propos de la même législation et de devoir éventuellement payer une astreinte pouvant s'élever à plusieurs millions de francs par jour.

Au lieu de mener des combats de principe risqués, il est préférable que chacun attende le résultat des concertations européennes pour aborder au Parlement la discussion d'un projet d'ensemble reprenant, notamment, cette problématique.

Je n'ai pas entendu parler jusqu'à présent des questions de fond. J'ai entendu parler de l'égalité mais pas de la sécurité. Or, il s'agit de ma responsabilité première. J'estime essentiel de protéger le marché belge du gardiennage et de la sécurité des structures criminelles organisées en dehors de l'Europe qui tentent de plus en plus fréquemment de développer leurs activités criminelles chez nous à partir de leurs pays d'origine.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable, avant d'autoriser toute personne qui souhaite exercer des activités de gardiennage en Belgique, de vérifier dans tous les cas, de manière effective et efficace, si cette personne remplit les conditions légales de moralité, de cumul ou d'incompatibilités préalables à l'exercice d'activités qui - il est utile de le rappeler - peuvent avoir des conséquences sur la liberté individuelle des citoyens. À l'heure actuelle, le seul moyen pratique efficace dont je dispose est d'exiger la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne. Il faut savoir que quand la personne intéressée n'est pas belge et ne réside pas en Belgique, les autorités belges chargées de vérifier qu'elle satisfait aux conditions légales sont totalement dépendantes de la collaboration des instances des pays d'origine.

Malheureusement, si une collaboration existe entre les autorités belges et les autorités des États membres de l'Union européenne, c'est rarement le cas vis-à-vis des États non européens. En outre, la vision de certains pays non européens quant au rôle que le secteur privé peut jouer en matière de sécurité ou quant aux concepts de démocratie et de liberté des citoyens est totalement différente de la philosophie et des objectifs du législateur belge. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, on considère que l'on peut confier à des entreprises privées des missions qui, pour nous, relèvent du service public. Dès lors, il est impossible d'accorder une confiance absolue aux renseignements communiqués par les autorités de ces pays - quand nous les recevons - en ce qui concerne le comportement et la déontologie de leurs ressortissants par rapport aux activités de gardiennage envisagées.

Ce sont donc des raisons majeures d'intérêt général qui rendent nécessaire le fait que la législation actuelle impose certaines conditions de nationalité, lesquelles sont essentielles pour assurer en toutes circonstances un contrôle effectif et approfondi du secteur de la sécurité privée. Il me semble que les objectifs poursuivis par le législateur ne peuvent, par conséquent, être garantis par des conditions moins contraignantes.

La question se pose différemment en ce qui concerne l'exercice d'activités de gardiennage, non plus à titre professionnel mais à titre bénévole, moins attractif pour le milieu criminel. La Commission européenne ne voit a priori pas d'inconvénient à ce qu'une condition de résidence soit prévue pour les activités bénévoles et sporadiques, pour autant que nous nous situions dans le cadre d'activités culturelles. La Commission estime qu'il s'agit de vérifier, en fonction des circonstances, si l'activité bénévole ne s'inscrit pas dans le cadre plus large d'une activité économique, auquel cas le principe de libre prestation de services s'applique et la condition de résidence doit être exclue.

Je n'émets dès lors aucune objection à ce que, dans le cadre de concerts ou autres réjouissances, les membres des associations culturelles qui les organisent et qui ne sont pas ressortissants d'un État de l'Union européenne, tout en résidant principalement en Belgique depuis cinq ans, puissent aussi participer au bon déroulement de ces manifestations, étant donné qu'il s'agit de membres des associations et non du personnel de sociétés qui organiseraient, même sporadiquement, un événement en poursuivant un but de lucre.

Je n'étais malheureusement pas en commission au moment où mes collaborateurs ont formulé cette proposition et je constate à regret qu'elle n'a pas été accueillie favorablement. Je m'interroge dès lors sur la volonté réelle et sincère de résoudre le problème évoqué et je me demande s'il n'y a pas, en filigrane, un combat de principe.

Je voudrais revenir sur un argument juridique. À la suite du dépôt de la présente proposition de loi, j'ai soumis à la Commission européenne diverses possibilités de modification de la loi, visant à élargir l'accès à la profession aux non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne par le biais d'une condition de résidence en Belgique ou dans un État membre de l'Union européenne. La réponse d'un fonctionnaire supérieur de la Commission - chef d'unité ou de division - jointe au rapport que la commission de l'Intérieur a fait à votre assemblée, est la suivante : « La loi belge ne saurait imposer aux entreprises établies dans d'autres États membres le fait de devoir employer des ressortissants d'États tiers résidant en Belgique ou résidant dans d'autres États membres depuis un certain nombre d'années, fixé par la Belgique. La durée d'une résidence ne semble pas permettre, en tant que tel, de réaliser les objectifs indiqués dans votre lettre, à savoir contrôler l'absence de condamnation, la bonne moralité, etc. »

Face à cet avis succinct a priori négatif, et en vue d'obtenir la certitude que la Belgique ne risque pas d'être condamnée une seconde fois si la présente proposition devait être votée, j'ai néanmoins, après le vote de ladite proposition en commission de l'Intérieur du Sénat, demandé au commissaire européen Bolkestein s'il pouvait me fournir de plus amples renseignements sur l'avis communiqué par ses services, ainsi que d'éventuelles solutions alternatives.

Dans l'attente d'une clarification de la position officielle de la Commission européenne, je demande à votre assemblée de suspendre l'examen de cette proposition. Si les éléments de clarification ne m'étaient pas communiqués dans un délai raisonnable, je suggère que la commission de l'Intérieur du Sénat procède à des auditions de représentants de la Commission européenne, ce qui est tout à fait possible.

Rien ne sert de courir si c'est pour échouer en bout de course, de manière coûteuse pour la Belgique. De plus, je ne vous cacherai pas qu'il serait malvenu pour notre pays d'être désigné comme un « mauvais élève européen » au moment où il va assumer la présidence de l'Union européenne et où il va rappeler à d'autres qu'il convient de respecter la discipline commune.

Enfin, s'il y a une objection juridique majeure, il serait raisonnable, sur le fond, que la proposition soit adaptée de manière à n'exiger une condition de nationalité que pour deux catégories de personnes : le personnel dirigeant qui endosse légalement la responsabilité du respect de la loi par son personnel et le personnel d'exécution qui effectue des activités de transport de fonds, activités particulièrement attractives pour les milieux criminels.

En ce qui concerne le personnel d'exécution effectuant d'autres activités, on pourrait admettre que la condition de résidence en Belgique soit de minimum quinze ans, délai nécessaire afin de vérifier que ces agents de gardiennage répondent aux critères minima de sécurité.

Par rapport au risque d'infiltration de certains milieux mafieux en Belgique, l'avis de justice, rendu sur la base cumulative d'une enquête judiciaire et d'une enquête de la sûreté de l'État, devrait me permettre de refuser l'autorisation à des individus repris sur les fichiers comme faisant partie de milieux particulièrement dangereux. En toute hypothèse, même cette proposition risque d'être rejetée par la Commission européenne en ce qu'elle impose une condition de résidence. Cependant, elle serait plus acceptable sur le fond que la proposition initiale. Si le texte devait être voté - j'ose espérer que non : je plaide pour qu'il n'y ait pas de précipitation en la matière - sous quelle que forme que ce soit, je saisirai la commission pour avis, comme je m'y suis engagé compte tenu des difficultés que l'on a connues dans le cadre de la loi de 1990, au moment où j'ai présenté le projet adaptant cette loi à la suite des condamnations intervenues à la Cour de justice.

En conclusion, je recommande au Sénat d'attendre la réaction officielle du commissaire Bolkestein avant de se prononcer sur la proposition déposée. Je répète une dernière fois que les seules vraies questions posées concernent, d'une part, les exigences de sécurité - j'insiste, à cet égard, sur l'absence de toute discrimination, les Belges étant soumis aux mêmes conditions que les citoyens des autres États - et, d'autre part, sur le respect des règles européennes en la matière.

M. Mohamed Daif (PS). - Je voudrais réagir à deux éléments de la réponse donnée par le ministre.

Il suggère que l'on suspende l'examen de ladite proposition. Permettez-moi de rappeler, d'une part, que cette proposition a été déposée en juin 2000, et, d'autre part, qu'à l'occasion d'une réunion de la commission de l'Intérieur, nous avons suivi ses représentants et accepté le report de la discussion et du vote. Le cabinet du ministre avait en effet fait état du prochain dépôt d'un projet de loi en la matière et de la prochaine réception d'informations en provenance de la Commission européenne. Ne voyant rien venir, nous avons demandé à la présidente de la commission de l'Intérieur de remettre cette proposition de loi à l'ordre du jour. Celle-ci a donc été rediscutée et votée à la quasi-unanimité, comme vient de l'indiquer la rapporteuse.

J'en viens au second point. Vous avez dit, monsieur le ministre, que le fond de la question, à savoir la sécurité, n'avait pas été suffisamment débattu. Nous sommes tous pour la sécurité, vous le savez bien. Mais le crime n'a pas de couleur, vous le savez également. Les organisations criminelles parviennent toujours à s'organiser. La nationalité ne fait évidemment pas barrage à ce type de crime, même si, comme mon collègue l'a indiqué, la plus grande vigilance s'impose. La société reste maître de ses choix, en fonction des critères établis. Elle est libre de prendre les décisions qu'elle juge bonnes concernant les employés ou les ouvriers engagés. La nationalité n'est pas un élément suffisant pour espérer combattre la criminalité.