2-108

2-108

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 AVRIL 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Discussion des articles du projet de loi modifiant le titre III de la deuxième partie, livre III, du Code judiciaire en ce qui concerne les structures du barreau (Doc. 2-619)

(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-619/5.)

M. le président. - Je vous rappelle que la commission propose un nouvel intitulé : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

-Les articles 1er à 12 sont adoptés sans observation.

M. le président. - L'article 13 est ainsi libellé :

À cet article, N propose l'amendement n° X (voir document 2-619/4) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb de diensten reeds gemeld dat dit amendement werd ingetrokken.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 61 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het amendement strekt ertoe de bestaande bovenbouw te verlichten. Het doel is de vordering van de ene orde tegenover de andere te beperken tot die gronden die reeds werden vastgelegd in artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek. De supplementaire vordering waarin dit wetsontwerp voorziet, zien we liever geschrapt, om niet in de situatie te verzeilen waarbij de ene balie onbeperkt vorderingen instelt tegen de andere.

-Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 100 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Tijdens de algemene bespreking heb ik al opgemerkt dat in het wetsontwerp nog enkele keren wordt verwezen naar de vroegere toestand van de Nationale Orde van Advocaten. Dat geldt met name voor de zinssnede "voor de eer van de Orde van advocaten" in het voorgestelde artikel 502, §2, tweede streepje. Blijkbaar wensen sommigen dat het begrip "eer en waardigheid" van het beroep een nationale of federale inhoud behoudt. Om alle misverstanden te vermijden stel ik voor die zinssnede te schrappen.

-Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 57 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - De bedoeling van het amendement is om de adviesraad op basis van het specialisatieprincipe samen te stellen zodat er een raad komt die de zaak geschil per geschil behandelt, en niet een adviesraad waarvan de leden voor een bepaalde duur worden benoemd. Ook hier trachten we de bovenbouw zo licht mogelijk te houden.

-Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 68A (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - We stellen voor dit amendement als een tekstverbetering te beschouwen, en niet als een amendement.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In wezen heb ik hier geen enkel probleem mee. Ik stel echter vast dat dit amendement in de commissie werd verworpen zonder dat er een taalverbetering kwam. Nu ik het opnieuw indien, wordt wel een correctie voorgesteld. Waar is de logica?

M. le président. - Il s'agit ici clairement d'une correction de texte et non d'une correction de fond. Il en sera donc ainsi.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Wij zijn positief ingesteld, maar ik begrijp nog altijd niet waarom het amendement in de commissie niet werd aangenomen.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 76 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Amendement nr. 76 strekt ertoe de woorden "Federale raad" telkens te vervangen door het woord "Adviesraad" opdat de benaming zou overeenstemmen met de wettelijke bevoegdheden die aan deze instantie worden toebedeeld.

-Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 77 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik verwijs naar mijn verantwoording bij amendement nr. 76.

-Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 75 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het amendement strekt ertoe de Adviesraad of de Federale Raad te verplichten zijn advies ter kennis te geven aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en aan de respectieve orden, de Vereniging van Vlaamse balies en de Conférence des barreaux francophones et germanophones.

-Le vote sur l'amendement et sur l'article 13 est réservé.

-Les articles 14 à 17 sont adoptés sans observation.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.