Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1142 van de heer Ramoudt d.d. 31 januari 2001 (N.) :
Scheepvaartreglement. — Bedieningstijden van de sluizen. — Toezicht door de politie. — Toepassing.

In de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken — Beleidsprioriteiten 2000-2001 , stuk 458/1, van de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, staat op blz. 21 een passage over het politionele toezicht op de naleving van het scheepvaartreglement. Daarin werd gesteld dat de leden van scheepvaartpolitie (de vroegere zeevaartpolitie nu ingelijfd als onderdeel van de federale politie), in weerwil van de beslissing van de Vlaamse regering om de bedieningstijden van de sluizen uit te breiden, zich vasthouden aan de bepalingen over de bedieningstijden van de sluizen van het achterhaalde, maar nog altijd geldende, federale scheepvaartreglement en zodoende de schippers bekeuren. Er werd gesteld dat overleg tussen het Vlaamse Gewest en de federale regering nodig was.

Daarom kreeg ik graag van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is hij op de hoogte gebracht van deze problematiek door zijn Vlaamse collega ? Werd een overleg over deze materie opgestart en zo ja, wat is de stand van zaken ervan ? Zo niet, binnen welke termijn zal dit dan gebeuren ?

2. Welke maatregelen neemt hij om de schippers die slachtoffer zijn van een niet op elkaar afgestemd zijn van de federale en Vlaamse wetgeving te vrijwaren van boetes die zonder voorwerp geworden zijn ?