2-103

2-103

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongerenĽ (nr. 2-552)

De voorzitter. - De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Jan Steverlynck (CVP). - Op 5 december 2000 werd op de VN Plaza te New York de start gegeven voor het internationaal jaar van de vrijwilliger. Dit is er in eerste instantie gekomen uit erkentelijkheid voor het werk van de vele vrijwilligers en hun bijdrage aan de samenleving. Meer nog, heel wat vrijwilligerswerk gaat onopgemerkt aan ons voorbij omdat hun bijdrage moeilijk in economische cijfers en termen kan worden uitgedrukt en omdat het vrijwillig karakter niet kan rekenen op een formele erkenning of betaling.

Op 3 maart 2000 heeft het comitť van de ministers van de Raad van Europa een verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren goedgekeurd. Dit verdrag opent de toegang tot een juridisch statuut voor de jonge vrijwilliger in Europa. Tot op heden zouden enkel Frankrijk, Luxemburg, RoemeniŽ, San Marino en het Verenigd Koninkrijk dit verdrag hebben ondertekend. BelgiŽ zou dit nog niet hebben gedaan.

Ik heb dan ook de volgende vragen voor de vice- eerste minister.

Om welke reden heeft ons land dit verdrag nog niet ondertekend? Zal de regering dit zo spoedig mogelijk doen in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger in 2001?

Werd dit verdrag reeds op de Ministerraad besproken? Zo ja, wat is de stand van zaken? Heeft de regering de intentie dit verdrag nog tijdens het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger ter ratificatie aan het parlement voor te leggen?

Moet de interne wetgeving aan de bepalingen van dit verdrag worden aangepast? Zo ja, welke initiatieven heeft de regering daartoe reeds genomen?

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ziehier het antwoord van de vice-eerste minister.

BelgiŽ heeft het verdrag van de Raad van Europa voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren inderdaad nog niet ondertekend. Het ligt sinds 11 mei 2000 ter ondertekening bij de bevoegde ministers en wordt door sommigen onder hen nog altijd onderzocht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft voorbehoud gemaakt en wil nader onderzoeken of het verdrag overeenstemt met het nieuwe Belgische beleid inzake asiel- en immigratierecht. Zodra dit onderzoek beŽindigd zal zijn, zal het dossier worden afgerond en zal het Parlement op de hoogte worden gebracht.

De heer Jan Steverlynck (CVP). - Het zou een mooi signaal zijn mocht de regering dit verdrag nog in het internationaal jaar voor de vrijwilliger goedkeuren. Ik hoop dat dit alsnog mogelijk zal zijn.