2-103

2-103

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «het Belgisch noodplan rond de terugkeer van MIR in de dampkring» (nr. 2-550)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming en de regeling voor de dotaties aan de gemeenten» (nr. 2-551)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de eerste minister over «de top van Laken» (nr. 2-549)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de jongste ontwikkelingen op het internationale vlak wat betreft de uitvoering van het Protocol van Kyoto» (nr. 2-553)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de naleving van het koninklijk besluit van 27 december 1993 met betrekking tot de reclame voor zuigelingenvoeding en het uitdelen van gratis stalen» (nr. 2-368)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het lot van 700 Albanese gevangenen in Servië» (nr. 2-548)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren» (nr. 2-552)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de Brusselse rechtbanken» (nr. 2-546)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Justitie over «de minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht» (nr. 2-547)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de uitzonderingsmaatregelen voor de reissector voor wat de elektronische handel betreft» (nr. 2-545)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (Stuk 2-663) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-25)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voordracht van de tweede kandidaat voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-677)

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-676)

Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

Vraag om advies aan de Raad van State

Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Stuk 2-657)

Bespreking

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-676)

Uitslag van de herstemming

Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Stuk 2-657)

Voortzetting van de bespreking
Bespreking van het enig artikel

Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Stuk 2-669)

Bespreking

Stemmingen

Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Stuk 2-657)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (Stuk 2-663) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-25)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Stuk 2-669)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001» (nr. 2-402)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt van België en van de Europese Unie over het regime in Birma» (nr. 2-408)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het verder onderzoek naar de gevolgen van de dioxinecrisis voor de volksgezondheid» (nr. 2-384)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de financiering van de hervorming van de hulpdiensten» (nr. 2-404)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de deelname van de federale overheid aan het internationaal jaar van de vrijwilliger» (nr. 2-405)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Verzoekschrift