2-102

2-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het voorstel om via nepsollicitaties de discriminatie van allochtonen bij aanwerving te controleren» (nr. 2-542)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen» (nr. 2-539)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Roemenië» (nr. 2-383)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie» (nr. 2-398)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het mond- en klauwzeer en dood wild» (nr. 2-538)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal» (nr. 2-541)
Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon» (nr. 2-534)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de arbeidsduurvermindering en de eindeloopbaan in de gezondheidssector» (nr. 2-536)
Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «het Copernicusplan» (nr. 2-543)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Financiën over «het feit dat slechts twee soorten eurobiljetten uit de geldautomaten zullen kunnen worden opgenomen» (nr. 2-540)

Regeling van de werkzaamheden

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-676)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-677)

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Stuk 2-658)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Stuk 2-657)

Bespreking

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-677)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-676)

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Stuk 2-650) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Stuk 2-658)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet» (nr. 2-381), gesteld in plenaire vergadering op 8 maart 2001

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-677)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-676)

Uitslag van de herstemming

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de eerste minister en aan de minister van Financiën over «de verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting» (nr. 2-391)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Financiën over «het elektronisch doorzenden van de BTW-aangifte» (nr. 2-364)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Financiën over «de middelen waarover de Administratie der Douane en Accijnzen kan beschikken bij de drugsbestrijding» (nr. 2-376)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Financiën over «de opvatting van de Europese Commissie over de invoering van de Tobintaks» (nr. 2-378)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Financiën over «de hervorming van de belastingdiensten en de bedoeling om de belastingvaststellende ambtenaar verantwoordelijkheid te geven omtrent de geschillenregeling van zijn naheffing» (nr. 2-382)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën over «het opzettelijk laag houden van de goudprijs» (nr. 2-396)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de eerste minister over «de manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten» (nr. 2-397)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de stiptheidsvergoeding bij de NMBS» (nr. 2-389)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot» (nr. 2-394)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Justitie en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de strijd tegen kinderporno op internet» (nr. 2-390)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit» (nr. 2-395)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de verhuis van Antwerpen X» (nr. 2-388)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de eerste minister en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden» (nr. 2-392)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Samenstelling van commissies
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement