2-25/7

2-25/7

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

13 MAART 2001


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 317 van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 24 mei 1991, wordt aangevuld met het volgende lid :

Wanneer het besluit van de tuchtoverheid wordt vernietigd door de Raad van State dan wel wordt vernietigd of niet wordt goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de tuchtoverheid vanaf de kennisgeving van het arrest van de Raad van State of van het besluit van de toezichthoudende overheid, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in het eerste lid bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van die vervolging.

Art. 3

Deze wet is van toepassing op tuchtrechtelijke vervolgingen bedoeld in artikel 317 van de nieuwe gemeentewet, voor zover op de datum van haar inwerkingtreding geen zes maanden zijn verstreken na de vaststelling of de kennisname van de strafbare feiten door de tuchtoverheid.