Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1033 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1035 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1321).

Antwoord : De interne begeleidingscommissie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen van mijn departement poogt de bevorderingskansen van vrouwen te verhogen door vorming (taalcursussen, systematische informatie over de door het opleidingsinstituut van de federale overheid georganiseerde vormingen, herhalingscursussen die in het departement worden georganiseerd tijdens de maand voorafgaand aan de examens, enz.).

Zij waakt over de toepassing van de wet van 17 juli 1997 inzake evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de strijd tegen ongewenste seksuele intimidatie, zowel in de centrale administratie als in de diplomatieke en consulaire posten, meer bepaald door erop toe te zien dat de pariteit mannen/vrouwen wordt gewaarborgd op het niveau van de vertrouwenspersonen tot wie de agenten zich kunnen richten.

De kinderateliers die door de sociale dienst tijdens de schoolvakanties worden georganiseerd kennen een groot succes en dragen aldus bij tot betere werkvoorwaarden voor de ouders tijdens deze vakanties.

Een discussieruimte werd ingericht. Hier kan van gedachten worden gewisseld over thema's in verband met positieve acties, zoals gelijke kansen voor mannen en vrouwen, harmonisering van het professionele leven en het familiale leven. Deze discussieruimte omvat eveneens een bibliotheek en een documentatiecentrum.

Ter gelegenheid van de dag van de vrouw, op 14 maart 2000, werden alle agenten van het departement uitgenodigd op een conferentie-debat over « De vrouwelijke utopie », die onder de middag voorgesteld werd door een Belgisch diplomaat. Een honderdtal agenten nam eraan deel.

Anderzijds heb ik tijdens de diplomatieke dagen van september vorig jaar de wens geuit, dat meer vrouwen zouden kiezen voor de buitenlandse carrières van mijn departement. Ik heb aan een vrouwelijke diplomate, mevrouw Cristina Funès-Noppen, ambassadeur, bijzonder commissaris van de directie-generaal Internationale Samenwerking, gevraagd alle mogelijkheden te onderzoeken om hieraan gevolg te geven. Reeds heel wat werk is verricht.

Vooreerst ondernam de persdienst van het departement verschillende acties, zowel bij de geschreven pers als bij de radio en televisie. Voortaan zal de voorstelling van de buitenlandse carrières in de universiteiten gebeuren door een gemengde ploeg mannen/vrouwen en zal de samenstelling van de examenjury's evenwichtig mannen/vrouwen zijn.

De administratie wordt gevraagd, om zowel in België als in het buitenland, de tussenkomst van het departement te verhogen in de kosten van het kinderdagverblijf, gouvernantes, kinderverzorgsters, schoolgeld.

Voorzien wordt tevens om met verschillende landen ­ misschien op Europees niveau ­ onderhandelingen te starten met het oog op het sluiten van bilaterale akkoorden op basis waarvan de partner gemachtigd zou zijn te werken.

De toegang tot de Europese school van kinderen van uit post teruggekeerde agenten van de buitenlandse dienst worden vergemakkelijkt.

Vanzelfsprekend is deze lijst van beslissingen niet volledig. Ik blijf dit jaar ijveren voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de verschillende loopbanen van mijn departement.

Last, but not least, heb ik beslist om in het departement en kinderdagverblijf op te richten. Dit kinderdagverblijf wordt op 30 juni eerstkomend geopend. Het zal geopend zijn van maandag tot vrijdag, van 7.30 u tot 19.30 u. In het eerste stadium is opvang voorzien voor 18 kinderen.

2. Zoals in 1998 en 1999, werd in 2000 een krediet voorzien van 300 000 frank ter dekking van kleine kosten die voortvloeien uit begeleidingsinitiatieven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in mijn departement.