Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 997 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (Nl.) :
Kinderrechten. ­ Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 999 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).

Antwoord : 1. Mijn departement heeft intergouvernementele coördinatievergaderingen georganiseerd teneinde het standpunt te bepalen dat België dient aan te nemen tijdens de besprekingen betreffende de uitwerking van de twee aanvullende protocollen bij het Verdrag over de rechten van het kind. Beide protocollen werden door de eerste minister ondertekend tijdens de milleniumviering door de Verenigde Naties in september 2000.

Er werden meerdere coördienatievergaderingen belegd met het oog op de uitwerking van een Belgisch rapport over het gevolg dat gegeven wordt aan de Top van het kind die plaatsvond in New York in september 1990. Deze Belgische bijdrage werd ingeschreven in het kader van de voorbereiding van de bijzondere zitting van de Verenigde Naties, gewijd aan de kinderen. Deze zal plaatsvinden in september 2001 op het ogenblik van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

Er werd actief deelgenomen aan de raadpleging betreffende de verbintenis van de Europese Unie in de wereldwijde beweging ten gunste van de kinderen en de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2001. Deze raadpleging heeft tot doel de regeringsvertegenwoordigers van de drie volgende voorzitterschappen van de Europese Unie met elkaar in overeenstemming te brengen, meer bepaald wat betreft de uitwerking van een gemeenschappelijke politieke agenda voor de kinderen en de voorbereiding van de volgende bovenvermelde zitting.

2. In het kader van de voorbereiding van de Top voor kinderen van september 2001 werd aan Unicef een krediet ten bedrage van 2 miljoen frank toegekend. Dit krediet is voortgekomen uit de budgettaire richtlijn « financiële initiatieven ter ondersteuning van het beleid inzake de bevordering van de mensenrechten » ­ begrotingspost waarvan het totaal beschikbaar bedrag 15 miljoen frank bedraagt.