Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 961 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (Nl.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen. ­ Middelen. ­ Methodologie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 963 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1319).

Antwoord : De strategische doelstellingen zijn erop gericht de toegang van vrouwen tot de buitenlandcarrière te vergroten en een bijzondere aandacht te schenken aan de wervingsprocedures, het verlopen van de carrière en het verzoenen van het professioneel en privé-leven.

Binnen het bevoegdheidsdomein van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, maakt de wet op de internationale samenwerking van 25 mei 1999 van het streven naar meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen een wettelijke verplichting. Naast een verhoging van het aantal vrouwen van niveau 1 op het terrein (attachés), verbindt ontwikkelingssamenwerking zich ertoe om in de bilaterale overeenkomsten met de 25 partnerlanden van de Belgisch samenwerkin minstens één programma van een zekere omvang te voorzien gericht op vrouwen of gekoppeld aan de genderproblematiek.

Op het niveau van de Buitenlandse Handel is de doelstelling het inbrengen van de genderdimensie in de internationale handelsrelaties.

De verantwoordelijken op het niveau van het kabinet zijn : de dames Geneviève Renaux, Marianne De Boeck, Aviva Dierckx en Betty Minne. De verantwoordelijken op het niveau van de administratie zijn : de dames Rose-Marie Beckers en Sophie Perreira.

Dit jaar voorziet mijn departement verschillende acties ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Ik zal dit jaar ook veel belang hechten aan de bevordering van vrouwen in mijn departement en zal erop toezien, het aantal aanwervingen van vrouwen voor de buitenlandse carrière te verhogen. De actie die vorig jaar werd gestart, zal worden versterkt.

Ik heb beslist om in het departement een kinderdagverblijf op te richten. Dit kinderdagverblijf zou op 30 juni aanstaande zijn deuren openen, en toegankelijk zijn van maandag tot vrijdag, van 7.30 u tot 19.30 u. In een eerste fase zou het 18 kinderen kunnen ontvangen. De sociale dienst van het departement zal het beheer van dit kinderdagverblijf superviseren.

Anderzijds beoogt de interne begeleidingscommissie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen van mijn departement in de lente en sensibiliseringscampagne te starten over morele intimidatie. Conferentie-debatten, één in het Nederlands, één in het Frans, zullen worden georganiseerd. Na een grondige opleiding zou de bevoegdheid van de vertrouwenspersonen voor ongewenste seksuele intimidatie, met hun akkoord, kunnen worden uitgebreid tot problemen met morele intimidatie. In dit verband wordt aan de dienst vorming gevraagd in opleidingen te voorzien over conflictbeheersing.

Zoals voorgaande jaren werd een krediet van 300 000 frank toegekend om kleine kosten te dekken die voortvloeien uit initiatieven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in mijn departement.