2-25/4

2-25/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

20 FEBRUARI 2001


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 317 van de nieuwe gemeentewet wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

Wanneer het besluit van een tuchtoverheid wordt vernietigd, hetzij door een arrest van de Raad van State, hetzij door een besluit van de toezichthoudende overheid, kan de tuchtoverheid vanaf de kennisgeving van het arrest van de Raad van State of van het besluit van de toezichthoudende overheid, de tuchtrechtelijke vervolging hervatten gedurende de termijn die nog overbleef na het instellen van de eerste tuchtrechtelijke procedure.

Art. 3

Deze wet is van toepassing op gevallen van vernietiging ten gevolge van een beroep bij de Raad van State of een besluit van de toezichthoudende overheid, die nog hangende zijn op de datum waarop ze in werking treedt, voor zover de feiten die aan de grond liggen van de bestreden beslissing niet verjaard zijn op deze datum.