2-98

2-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het parcours van de Westhoek-rally op 29 en 30 juni en 1 juli 2001» (nr. 2-504)

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Op een persconferentie enkele weken geleden verklaarden de organisatoren van de Westhoek-rally dat het parcours 2001 hetzelfde zou zijn als het jaar voordien en dat het door de dorpskern van Westouter-Heuvelland zou lopen, wat vorig jaar niet het geval was. Ook wordt dit jaar opnieuw een snelheidsrit door de dorpskern van Hollebeke georganiseerd.

Nochtans lezen we in het koninklijk besluit van 28 november 1997 dat de rally's regelt, het volgende: "Het parcours van de klassementsproeven mag geheel noch gedeeltelijk vallen binnen een bebouwde kom". De burgemeesters kunnen na advies van de Commissie voor de veiligheid bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's evenwel een uitzondering op deze regel verlenen. De omzendbrief OOP 25bis van voormalig staatssecretaris Peeters van 3 juli1998 zegt hierover het volgende "Zo dient, wat de doortocht van de bebouwde kom betreft, vermeld te worden: de onmogelijkheid om in een alternatieve route te voorzien".

Aangezien de rally vorig jaar niet door Westouter reed en in Hollebeke de dorpskom via een alternatieve weg kan worden vermeden, had ik graag vernomen of de ministers de naleving van de OOP 25bis zullen eisen en de commissie zullen volgen. Als dat niet gebeurt, dan verkiezen ze "het verhogen van de spektakelwaarde" - om de woorden van de organisatoren te gebruiken - boven het respect van het koninklijk besluit. Maar kunnen zij dan zeggen waarop zij zich baseren om die beslissing te nemen?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De commissie voor de veiligheid bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's heeft het dossier van de Westhoek-rally 2001 nog niet ontvangen en heeft het bijgevolg nog niet kunnen onderzoeken. De commissie moet enkel een advies verstrekken als er vanwege een burgemeester een verzoek tot afwijking van het parcours wordt ingediend en als het parcours door een agglomeratie loopt.

Wanneer de commissie een verzoek tot advies ontvangt, neemt die de motivering van de gemeentelijke overheid in zijn geheel in overweging.

Ik kan de heer Maertens verzekeren dat rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid van alternatieve routes die vergelijkbare veiligheidswaarborgen bieden en met de verschillende elementen van de OOP25bis. Voor de commissie is veiligheid prioritair, maar ze houdt zich niet bezig met het sportieve beheer van het evenement.

Je ne sais pas quel sera l'avis de la commission à ce propos. Toutefois, sur le plan de la sécurité, il faut avoir de bonnes raisons, sérieusement motivées, pour qu'un itinéraire puisse traverser une agglomération.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De problematiek is eenvoudiger dan het antwoord. De laatste jaren werd de wet op legale wijze ontweken omdat de ontwijking structureel is ingebouwd. De commissie aanvaardt altijd klakkeloos de voorstellen van de burgemeesters en gaat niet eens na of er een alternatief is. De redenering is als het altijd zo was, waarom dan nu veranderen. Ondertussen is er wel een koninklijk besluit gekomen, gevolgd door een omzendbrief.

Deze kwestie belangt zowel minister Dusquesne als minister Durant aan. Zij moeten op dezelfde lijn zitten. In de commissie vertegenwoordigt een persoon de beide ministers. Dat is geen goede zaak. De commissie functioneert binnen Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Verkeer moet daarbij worden betrokken. Het zou goed zijn dat er evaluatie komt van het koninklijk besluit en van de omzendbrief. Zoals de jongste tien jaar zal ik de zaak van nabij blijven volgen. Als de commissie niet op haar plichten wordt gewezen, zal ik opnieuw vragen stellen. De minister moet de letter en de geest van het koninklijk besluit en de omzendbrief respecteren. Uitzonderingen voortdurend tot regel ombuigen, is gewoon wetsontwijking.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je répète que la sécurité est la considération principale. Les commissions, dont les bourgmestres font partie, sont très bien placées pour apprécier l'ensemble de la problématique. Les questions relatives à la sécurité figurent au premier rang de leurs préoccupations et je n'ai aucune raison, a priori, de douter en la matière des autorités locales. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que la nécessaire décision est prise sur la base d'un avis motivé.