2-96

2-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het gebruik van GSM's door kinderen» (nr. 2-505)
Mondelinge vraag van mevrouw Ingrid van Kessel aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Justitie over «de federale informatiecampagne over het drugsbeleid» (nr. 2-508)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de drugstesten in het verkeer» (nr. 2-489)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de eerste minister over «de financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel» (nr. 2-507)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Justitie over «het vervolgingsbeleid van de afdeling verkeerszaken bij het parket van Brussel» (nr. 2-497)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Justitie over «het leenrecht voor auteurs» (nr. 2-502)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het ongenoegen in de psychosociale sector in de gevangenissen» (nr. 2-506)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels» (nr. 2-509)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Justitie over «het justitiële gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul» (nr. 2-352)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister, aan de minister van Justitie en aan de minister van Financiën over «de kerkbelasting» (nr. 2-359)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de Staatsveiligheid en het niet-respecteren van de argumentatie van de Raad van State door de Minister» (nr. 2-354)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-24)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (van de heer Philippe Monfils c.s., Stuk 2-75)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de kwaliteitscontroles voor groot wild» (nr. 2-342)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het syndroom van de overdekte zwembaden» (nr. 2-345)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de bevoegdheden en de opdracht van de regeringscommissaris voor de sociale zekerheid» (nr. 2-349)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de in aanmerking genomen leeftijdsgroep voor de stelselmatige algemene opsporing van borstkanker» (nr. 2-346)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de financiële kost van de veterinaire kwaliteitscontroles» (nr. 2-343)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het asbestprobleem» (nr. 2-353)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten» (nr. 2-361)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting» (nr. 2-347)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Financiën over «het verwerken van de bezwaarschriften tegen de accijnscompenserende belasting» (nr. 2-357)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Financiën over «het herziene dubbelbelastingverdrag België-Nederland en de gemeenten» (nr. 2-325)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën over «de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten» (nr. 2-351)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de cumulatie van het ambt van minister of lid van een executieve met dat van als verhinderd beschouwd burgemeester» (nr. 2-344)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand van de Oejgoerse bevolkingsgroep in Kazachstan» (nr. 2-358)

Samenstelling van commissies

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Samenstelling van commissies
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoven van beroep en Arbeidshoven - Activiteitenverslagen en hangende zaken
Verzoekschrift