2-92

2-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificering van het aanvullend Protocol bij het Kinderrechtenverdrag» (nr. 2-481)

De voorzitter. - De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Op 25 mei 2000 nam de Algemene Vergadering van de VN een aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Rechten van het Kind aan. Hierdoor worden de gedwongen rekrutering en de rechtstreekse deelname aan gewapende conflicten van kinderen beneden de 18 jaar verboden. België heeft in dit debat steeds een vooruitstrevende rol gespeeld. Op 6 september 2000 heeft ons land dit aanvullend Protocol dan ook ondertekend. Dat het belangrijk is dat elk land het zo snel mogelijk ratificeert, ligt voor de hand. Tot op heden hebben slechts enkele landen waaronder Canada en Bangladesh dit gedaan.

Ten eerste, werd het Protocol reeds op de Ministerraad besproken? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zal de regering het zo spoedig mogelijk ter ratificatie aan het parlement voorleggen?

Ten tweede, ik richt mij nu ook tot de minister van Landsverdediging, in welke mate moet de interne wetgeving, zoals de militiewetgeving en het statuut van de militaire school worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van deze conventie? Indien dit het geval zou zijn, in hoeverre heeft de regering daartoe reeds maatregelen genomen?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Ik lees het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.

Op 6 september heeft België, net als zijn partners van de Europese Unie, op de Millenniumtop van de Verenigde Naties, het facultatief Protocol bij de Conventie over de rechten van het kind getekend met betrekking tot het inzetten van kinderen in gewapende conflicten.

België heeft de nodige maatregelen getroffen om dit juridisch instrument, waaraan het het grootste belang hecht, te ratificeren. Er moet echter een coördinatievergadering tussen de verschillende betrokken ministeries worden georganiseerd alvorens het dossier aan de Ministerraad wordt voorgelegd, teneinde aan een praktische vereiste betreffende de minimumleeftijd te kunnen beantwoorden.

Artikel 3, tweede lid, van het Protocol bepaalt immers dat elke verdragsluitende Staat bij de ratificatie van het Protocol of de toetreding tot dit instrument een bindende verklaring neerlegt die de minimumleeftijd vastlegt waarop het vrijwillig toetreden tot het nationale leger is toegestaan en waarin de garanties worden beschreven die erover moeten waken dat die toetreding niet met geweld of onder dwang geschiedt.

In de eerste helft van februari zal een interdepartementale vergadering plaatsvinden die de departementen van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Landsverdediging samenbrengt teneinde de instemming van alle betrokken partijen over de inhoud van de verklaring te krijgen. Het dossier zal vervolgens aan de Ministerraad worden voorgelegd.

Mijn departement is zich ten zeerste bewust van de noodzaak en de politieke opportuniteit om het Protocol zo snel mogelijk te ratificeren. Er dient te worden opgemerkt dat de lidstaten van de Europese Unie zich ertoe hebben verbonden het Protocol te ratificeren, indien mogelijk, vóór de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die gewijd is aan de rechten van het kind en plaatsvindt van 19 tot 21 september 2001 te New York, op het ogenblik dat België het Voorzitterschap van de EU waarneemt.

De eventuele aanpassing van de Belgische wetgeving naar aanleiding van het aannemen van het Protocol is een vraagstuk waarvoor mijn collega van Landsverdediging bevoegd is.

Le projet de loi qui devrait être voté la semaine prochaine à la Chambre contient effectivement les dispositions ayant pour objet de se conformer au protocole que nous devons encore ratifier. Les élèves des écoles de sous-officiers qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne peuvent être engagés, d'aucune façon que ce soit, dans des conflits armés ou dans des opérations militaires, telles celles qui ont été menées au Kosovo ou celles qui ont lieu aujourd'hui en Afrique.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Ik dank de minister voor het antwoord namens de minister van Buitenlandse Zaken en voor zijn eigen antwoord.

Ik denk dat het goed is dat onze wetgeving zo snel mogelijk wordt aangepast, zodat we hierop niet kunnen worden gepakt door andere landen.