2-89

2-89

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 18 JANUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Financiën over «de niet-toepassing van de wet van 16 juli 1993 betreffende de ecotaksen» (nr. 2-302)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Didier Reynders, minister van Financiën.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Het nieuwe jaar is van start gegaan zonder dat er een aanpassing is gekomen van de wet van 1993 inzake de ecotaksen, zoals gewijzigd bij de wet van 7 maart 1996. Concreet betekent dit dat de recyclagepercentages als vrijstellingsvoorwaarde niet worden verlengd. Bijgevolg werden de oorspronkelijke voorwaarden uit de wet vanaf 1 januari jongstleden terug van toepassing, namelijk dat moet worden voldaan aan de opgegeven percentages voor hergebruik en recyclage. Bovendien moet de belastingplichtige nu zelf het bewijs leveren dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Voor verpakkingen van spuitwater, cola en bier zijn in de wet maar tot en met het jaar 1998 hergebruikspercentages bepaald. Wat daarna dient te gebeuren, is onduidelijk. De formule voor limonades, elk jaar 7,5% meer hergebruik, loopt echter wel door tot in 2001 en later. Limonades zijn dus bijna zeker in overtreding.

De recyclagepercentages uit de wet worden voor drankkartons zeker niet gehaald. Voortgaand op de cijfers van Fost Plus, wordt er thans 53,9% gerecycleerd, waar het streefdoel voor 2000 was 70%. Op de drankkartons moet volgens de wet sedert het begin van dit jaar dus een ecotaks van 15 frank per verpakking worden geïnd.

De wet is niet gewijzigd, maar wordt toch niet toegepast. De techniek die hiervoor werd verzonnen is de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een mededeling van de regering dat op drankverpakkingen, in afwachting van een nieuwe wettekst, geen taks wordt geheven. Dus in plaats van de wet toe te passen, wordt in het Belgisch Staatsblad officieel afgedrukt dat er met de wet geen rekening zal worden gehouden.

Dat is wel bijzonder origineel en creatief maar de vraag is natuurlijk of een dergelijke werkwijze ook wettelijk bevonden kan worden. Er zijn in dit land immers nog altijd rechters die waken over de naleving van de wet.

De verschillende milieubewegingen in dit land die het recht hebben op te komen voor collectieve belangen, onder meer de bescherming van ons leefmilieu, hebben klacht neergelegd tegen de niet-toepassing van de wet. De kans is zeer reëel dat de rechter niet anders kan dan hen gelijk te geven.

Krachtens het akkoord dat op 21 december 2000 in de regering bereikt werd, zou er een voldoende groot verschil gecreëerd worden tussen herbruikbare en wegwerpverpakkingen. Het ontradend effect voor deze laatste zal vergelijkbaar zijn met dat van statiegeld of ca. 7 frank voor een 1-literfles. De regering wil dit bij voorkeur doen via ecoboni. Dit kan maar in de praktijk gebracht worden door een gevoelige vermindering van accijnzen of een herziening van de BTW. De manoeuvreerruimte is hier echter bijzonder beperkt en de regering had dit moeten weten. De huidige accijnzen op spuitwater, cola, fruitsappen en limonades bedragen 2 of 3 frank per liter. Een verlaging van 7 frank is dus niet mogelijk. Voor versgeperste fruitsappen, melk en yoghurt is er zelfs een nul-accijns zodat er van een verdere verlaging dus helemaal geen sprake kan zijn.

De tweede mogelijkheid is die van een BTW-verlaging. Dat is in principe mogelijk, aangezien de BTW voor de meeste frisdranken 21% bedraagt. Alleen voor versgeperst fruitsap, melk en yoghurt geldt een tarief van 6%. Een verlaging van 21 naar 6% kan niet zonder instemming van Europa. De vraag is dan ook hoe de minister dit probleem denkt op te lossen. Werd er met de Europese instanties al overleg gepleegd? Is een BTW-vermindering om milieuredenen mogelijk - dat zou een belangrijke doorbraak zijn - of zullen we dat prioritair bepleiten tijdens ons Europees voorzitterschap, wat een zeer goede zaak zou zijn, niet alleen voor drankverpakkingen, maar ook om een groen productbeleid in het algemeen meer kansen te bieden. Alleen, als we op ons voorzitterschap moeten wachten, gaat de hele vooropgestelde timing compleet de mist in en kunnen we tegen midden 2001 in dit dossier geen doorbraak realiseren.

We lezen in het akkoord dat er ook intensiever gebruik zal worden gemaakt van terugbetaalbaar statiegeld voor herbruikbare verpakkingen. Hoe zal de minister dit aanpakken? Welke concrete doelstellingen worden dan vooropgesteld?

Tot slot blijft het mogelijk de prijs naar boven aan te passen. Blijkbaar mocht het niet met zoveel woorden gezegd worden, maar als het verschil tussen herbruikbare en wegwerpverpakkingen niet op een andere wijze kan worden gegarandeerd, komen er toch ecotaksen. Klopt deze interpretatie, of blijft de minister bij zijn principieel verzet tegen elke invoering van ecotaksen, zelfs als er voor bepaalde verpakkingen geen andere sturingsmogelijkheid overblijft?

In de media was er ook de nodige belangstelling voor bedrijven die hun productiewijze aan de hele ecotakswetgeving hebben aangepast en die zwaar gedupeerd dreigen te geraken als er voor herbruikbare verpakkingen onvoldoende stimuli komen. Is de minister ook met deze bedrijven in contact en kan hij hen de nodige rechtszekerheid garanderen?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De vraag betreft hoofdzakelijk de door de regering gebruikte techniek om de bevolking in kennis te stellen van haar wil om de wet van 16 juli 1993 te amenderen met het oog op de voltooiing van de federale staatsstructuur in verband met haar toepassing vanaf 1 januari 2001.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de cette date, la période transitoire prévue par l'article 373, paragraphe 4, de ladite loi venait à échéance, cette période transitoire ayant été fixée par l'article 6 de la loi du 7 mars 1996. Cette période transitoire qui devait entrer en vigueur, en principe, dès le début de l'année 1995, avait d'ailleurs été annoncée à la population par le biais d'un avis officiel publié au Moniteur belge du 29 décembre 1995, afin de combler le vide juridique né du fait qu'un projet de loi ait été approuvé par le Conseil des ministres du 24 novembre 1995, suite à un avis émis par la commission du suivi des mois d'octobre et de novembre 1995, pour entrer en vigueur à la date précitée et que ce projet de loi n'a été signé par le Chef de l'État que le 7 mars 1996. Or, actuellement, la commission du suivi est devenue inopérante depuis le 23 novembre 1998, le gouvernement précédent n'ayant pas renouvelé son mandat, lequel venait à échéance à cette date.

Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'au début de l'année 2000, un groupe de travail a été instauré sous les auspices du cabinet du Premier ministre avec pour mission de faire des propositions de modification de la loi mais aussi de formuler des solutions à apporter aux problèmes du passé.

Je vous rappelle également que lors de votre question parlementaire numéro 366, du 18 janvier 2000, je vous avais signalé que j'avais invité le directeur général des Douanes et Accises à suspendre le recouvrement des écotaxes tant que les chiffres relatifs au taux de recyclage ne seraient pas communiqués par les Régions comme le prévoit l'article 373, paragraphe 4, de ladite loi. À ce jour d'ailleurs, aucun chiffre ne m'a été communiqué par les Régions. N'ayant aucune solution raisonnable pour résoudre le problème des écotaxes sur les contenants pour boissons et, surtout, confronté à la perspective de devoir pénaliser inutilement les producteurs et les distributeurs de boissons non responsables de la finalité de ces contenants, après usage par les consommateurs, le problème a été soumis au kern le jeudi 21 décembre 2000, avant d'être adopté par le Conseil des ministres du vendredi 22 décembre 2000. Comme le prévoit l'accord gouvernemental, les secteurs concernés seront consultés avant le 31 mars 2001 et les résultats seront discutés ultérieurement avec les Régions en vue d'un accord de coopération avant le 30 juin 2001. La loi sera ensuite ajustée et mise en application avant le 31 décembre 2001. Je confirme donc le programme adopté par le gouvernement et ne puis, bien entendu, me prononcer sur les éventuelles difficultés qui seront rencontrées et sur les solutions qui seront trouvées. Toutefois, en ce qui concerne le taux de TVA de 6% pour les boissons non alcoolisées, je vous rappelle que le point 1 de l'annexe H à la sixième directive TVA, prévoit que lesdites boissons peuvent être soumises à un taux réduit et donc que cette mesure ne nécessiterait pas l'autorisation de la Commission européenne.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Ik dank de minister voor het antwoord. Ik ben me ervan bewust dat de techniek waarnaar ik verwees, niet voor de eerste keer wordt toegepast. De wet werd ook voordien al niet toegepast. De vraag is of dit zal standhouden wanneer het effectief tot een rechtsgeding zou komen. We zullen dus moeten afwachten welk antwoord de milieubewegingen zullen krijgen op de vraag die zij zullen stellen aan de rechter.

-Het incident is gesloten.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 25 januari 2001 om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.25 uur.)