2-87

2-87

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRČS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au ministre de l'Intérieur sur «l'égalité entre hommes et femmes dans les services de police et la réforme de ceux-ci» (n° 2-291)

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - De hervorming van de politiediensten zal in de eerstkomende maanden worden voltooid.

Steeds weer werd er de nadruk op gelegd dat de hervorming van de politiediensten de unieke kans is om het principe van de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen in de nieuwe politiestructuren te realiseren.

Naar aanleiding van het advies betreffende het voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie en het voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen, van het Adviescomité voor Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen, werd er in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, een artikel 129 opgenomen dat uitdrukkelijk het volgende bepaalt: "Het statuut van de politieambtenaren waarborgt de gelijke kansen van vrouwen en mannen in de federale en in de lokale politie. Onder voorbehoud van de bepalingen betreffende de bescherming van het moederschap die van toepassing zijn op het personeel van het openbaar ambt, zijn de vrouwelijke personeelsleden aan dezelfde arbeidsvoorwaarden onderworpen als het mannelijk personeel dat tot hetzelfde korps behoort."

Ik heb de Minister meerdere malen ondervraagd over de uitvoering door de regering van voormelde wetsbepaling en dit is natuurlijk ook uitgebreid aan bod gekomen in het raam vande bespreking van de wet waarover zopas door de Senaat werd gestemd.

Toch had ik graag van de minister vernomen hoe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen het nieuwe korps gewaarborgd wordt? Welke reglementaire en/of wettelijke maatregelen voorziet de regering? Heeft de Minister specifieke middelen en structuren voorzien teneinde deze gelijkheid te waarborgen?

Ik het bijzonder stel ik vast dat het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten die de Regering heeft neergelegd, omzeggens geen rekening houdt met de aanbevelingen van het adviescomité.

Graag had ik dan ook van de Minister vernomen hoe hij de verdere implementatie van artikel 129 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst concreet zal realiseren.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik heb inderdaad voldoende aandacht voor het artikel 129 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. Ik kan u simpelweg verwijzen naar het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de geďntegreerde politie, het mammoetbesluit. In dit besluit werd specifiek rekening gehouden met het voornoemde artikel 129 en werd het conceptuele van dit artikel neergeschreven in diverse bepalingen van dit mammoetbesluit.

Ik heb het dan meer specifiek over een afwijkende, of beter gezegd een aangepaste regeling voor de politievrouwen inzake de verlofregeling en inzake de arbeidstijdregeling. De ontwerpregeling dienaangaande werd reeds verzonden aan de voorzitster van het Adviescomité voor gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen.

Ook voor de selectieproeven zal er een kritische analyse plaatsvinden van de bestaande proeven, met name de medische, fysische en psychologische proeven.

Ik ben tevens bereid een specifieke structuur op te richten binnen de federale politie die zou waken over de gelijke kansen en in het bijzonder over de toestand van de vrouwen in de politie.

Om af te sluiten wens ik mevrouw de Bethune erop te wijzen dat ik wel degelijk rekening heb gehouden met de aanbevelingen van het adviescomité. Zo zetelt in elke werkgroep minstens één vrouwelijke vertegenwoordiger, is de werkgroep 5 `opleidingen' specifiek toevertrouwd aan een vrouwelijke coach, en is de werkgroep 9 toevertrouwd aan een vrouw.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en verheug mij over het feit dat hij zijn engagement herhaalt om binnen de politiestructuur een specifieke structuur op te zetten. Dat is een goede beslissing en in kijk uit naar het kader dat u daarvoor zal organiseren en het budget dat u daarvoor zal vrijmaken. Ik noteer dat u verwijst naar een koninklijk besluit dat heel wat zal regelen wat betreft het statuut en de verlofregelingen. Ik neem aan dat wij in de bevoegde Senaatscommissie en in het adviescomité dan ook een grondig gesprek zullen kunnen hebben over deze verlofregelingen en ik hoop dat zij een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor de rest van het openbaar ambt.

-L'incident est clos.