2-87

2-87

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Dotation du Sénat - Dépenses de l'exercice 1999, budget pour l'exercice 2000 et prévisions budgétaires pour l'exercice 2001

Discussion

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Aangezien we over deze materie reeds een uitvoerige discussie gevoerd hebben in het Bureau, kan ik mij hier beperken tot drie punten.

Ten eerste pleit ik ervoor om de presentatie van de werkzaamheden van de Senaat aan de media te moderniseren en een betere structuur te geven. Dat de minister van Maatschappelijke Integratie daarnet zijn toespraak begon met te zeggen dat hij een déjà vu indruk kreeg, moet ons ertoe aansporen onze werkzaamheden beter te organiseren. Ik hoop dan ook dat we de komende maanden hieromtrent tot ingrijpende besluiten kunnen komen.

Ten tweede pleit ik ervoor dat we ook hier de regel toepassen dat de vergoeding voor een gedeelte afhankelijk is van de aanwezigheid. Deze regel geldt al in de federale Kamer, in het Vlaams Parlement en in andere assemblees. Zonder nu al concrete voorstellen te formuleren, pleit ik ervoor om dat voorstel verder te onderzoeken.

Ten derde verzoek ik de vergadering akte te nemen van het voorbehoud dat de CVP-fractie maakt inzake de 20 miljoen die aan de Costa wordt besteed. De Costa is een vrij "balnéaire" bedoening, die om de zes maand bijeenkomt. 10 miljoen per reis, dat lijkt me toch een vrij indrukwekkende begroting. Men had beter ons voorstel aangenomen en de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden of een gemengde commissie met deze belangrijke werkzaamheden belast. Daarmee hadden we 20 miljoen kunnen besparen. We zijn zeer ongelukkig met deze post, te meer daar we ons nog over niets hebben moeten uitspreken dat voortkomt uit een bespreking op de Costa. Ik wacht met ongeduld op het moment dat ik aan dat debat kan beginnen deelnemen, maar tot nu toe heb ik van de Costa alleen enkele grote toespraken en persverklaringen gehoord en persconferenties bijgewoond, maar nog geen enkele afgewerkte tekst van dit orgaan onder ogen gekregen. De opmerkingen die wij terzake in het Bureau hebben gemaakt, heeft de voorzitter zonder enige twijfel genoteerd.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik wil de heer Vandenberghe geruststellen: de productiviteit van de Costa zal, met een budget van 20 miljoen, ettelijke malen groter zijn dan de productiviteit van de Senaat die over een budget van twee miljard beschikt. Het budget van de Costa bedraagt slechts één procent van het budget van de Senaat.

Als men kijkt naar het overzicht van de opeenvolgende begrotingen van de Senaat in de periode 1991 tot 2001, ziet men geen enkele daling van het budget. Nochtans is het aantal leden van de Senaat in 1995 gedaald van 185 tot 71. Hoe is het te verantwoorden dat een kleiner aantal leden, met een beperktere opdracht een even groot budget opsoupeert?

Enkele kennissen uit het Brusselse hebben me gezegd dat ze in de Senaat af en toe op een receptie aanwezig zijn en dat ze verwachten me daar, als fractievoorzitter, te zien. Het is zeer bevreemdend dat ik een begroting moet goedkeuren om af en toe mensen uit Brussel op recepties uit te nodigen, terwijl mensen van de Senaat zelf, die waarschijnlijk meer op hun plaats zouden zijn op deze recepties, niet worden uitgenodigd. Deze uitgaven zijn niet verantwoord. Daarom ga ik niet akkoord met het voorgestelde budget.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Onze fractie zal zich, net zoals de vorige jaren, onthouden bij de stemming over de dotatie. Wij hebben immers bezwaar tegen de stijging van het budget, enerzijds, en de daling van het aantal senatoren, anderzijds. Ik heb dat de vorige drie jaren ook al gezegd. In het Bureau, dat in dit dossier als commissie fungeert, heb ik dat ook herhaald.

Ik sluit me aan bij de vraag van collega Vandenberghe om de aanwezigheid van de senatoren in commissie- en plenaire vergaderingen te laten meespelen in minstens een deel van de vergoeding.

Ik richt nog een vraag aan de Quaestuur in de marge van deze tijd van informatisering: Is het niet mogelijk om de archaïsche telexen waarop we Belga moeten raadplegen, te laten vervangen door moderne toestellen zoals in de Kamer? Daar kan men probleemloos berichten opvragen en afdrukken, terwijl wij hier een bode moeten vragen om een bepaalde bladzijde te kopiëren. Dat moet toch mogelijk zijn met een klein gedeelte van het budget. Misschien kan daarvoor het geld worden gebruikt dat volledig nutteloos voor de Costa wordt gebruikt. De Costa is een vorm van zelfbevrediging. Dat mag geen twintig miljoen kosten.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Nu we toch over praktische zaken spreken, maak ik nog een opmerking over de stoelen in het halfrond. De tabletten onder de schrijfbladen zijn hinderlijk bij het werken. Ze worden trouwens nauwelijks gebruikt. Als je achterover geleund in je stoel ligt, storen ze weliswaar niet. Sommigen, zoals minister Vande Lanotte gebruiken ze als voetsteun. Maar hij is van de kust. Wij van het binnenland zijn beleefder. Kunnen ze niet worden weggehaald?

De heer Guy Moens (SP). - Mijnheer de voorzitter, ik zal rustig en beknopt antwoorden.

Mijnheer Vandenberghe, van 1 januari af zullen twee mediadeskundigen de persdienst bijstaan. De contracten zijn al getekend. Verder bestaan er documenten over alle mogelijke middelen die ter beschikking van de Senaat kunnen worden gesteld. Dat zal een weerslag hebben op de begroting, maar als de Senaat naar buiten wil treden, dan moet hij daarvoor centen opzij zetten.

Er werd gezegd dat de vergoedingen in verhouding moeten staan tot de aanwezigheid. Wellicht is een meerderheid van onze leden daarvan voorstander, maar we moeten dat rustig bekijken en met veel studiewerk onderbouwen. Want het zou wel eens kunnen dat daardoor vroegere beslissingen, zoals deze over de cumulregeling, in het gedrang komen.

De 20 miljoen die voor de Costa begroot werden, zullen bij lange niet zijn opgebruikt. Deze begrotingspost wordt maar aangesproken naar gelang van de behoeften.

Mijnheer Vankrunkelsven, ik deel uw misprijzen voor de werkzaamheden en de werking van de Senaat niet. Ik denk dat de Senaat de begroting goed gebruikt en dat daarvan geen frank voor niets wordt uitgegeven. De daling van de begroting van de Senaat ten gevolge van de vermindering van het aantal senatoren zou u met de cijfers voor ogen als relatief kunnen bestempelen. Maar sinds 1995 is de stilstand toch opvallend. Die stilstand is te wijten aan een gemeenschappelijke beslissing van de senatoren om de uittredevergoeding voor de senatoren die na de staatshervorming zijn verdwenen, te verdubbelen. Alle senatoren die toen uitgetreden zijn, hebben daarvan kunnen genieten. Maar doordat de looptijd werd verdubbeld, is de begroting van de Senaat zwaar belast. Ik wil zelf niet het initiatief nemen om dat in de toekomst te herhalen, hoewel sommige collega's daarvoor vragende partij zijn.

De recepties wegen niet zwaarder op de begroting dan in het verleden. Die begrotingpost is zoals altijd al onder controle. De verhalen die sommige mensen vertellen in de Brusselse salons, doen daaraan niets af.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Collega's hebben mij dat gewoonweg verteld.

De heer Guy Moens (SP). - Uit de begroting blijkt dat niet.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Dat staat er niet duidelijk genoeg in. Er worden alleen algemene posten weergegeven.

De heer Guy Moens (SP). - Ik weet toch wat uitgegeven wordt en wat niet.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Staat het er in of niet? Dat is de vraag.

De heer Guy Moens (SP). - Ik kan getuigen dat er, vergeleken met vroeger, geen excessen zijn of bijzondere meeruitgaven.

Er zijn ten slotte nieuwe toestellen voor het ontvangen van de Belgaberichten aangekocht en de programmatie is aan de gang.

Wat betreft de tabletten zullen we een post voorzien voor de aankoop van tabletten tegen de pijn die de tabletten veroorzaken.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur la dotation.