2-87

2-87

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Joris Van Hauthem au premier ministre sur «la désignation d'un commissaire du gouvernement» (n° 2-431)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, répondra au nom M. Guy Verhofstadt, premier ministre.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Deze regering heeft bij haar aantreden een aantal regeringscommissarissen aangeduid, onder wie de heer Willockx, die onder meer belast was met de dioxineproblematiek, de omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetten en de jongste maanden ook met de asielproblematiek.

Van meet af aan werd deze manier van werken bekritiseerd. Het leek er inderdaad sterk op dat die functies in het leven werden geroepen om politici die bij de regeringsvorming uit de boot waren gevallen, alsnog op te vissen.

Op 1 januari wordt de heer Willockx burgemeester van Sint-Niklaas. Zijn taak als regeringscommissaris zit er op. Vorige week circuleerden berichten dat de heer Willockx opgevolgd zou worden door Robert Voorhamme, op dit ogenblik Vlaams Parlementslid voor de SP. Zijn taak zou er in bestaan de sociale zekerheid te vereenvoudigen.

Het heeft er ook deze keer alle schijn van dat men iemand die uit de boot is gevallen, wil belonen. De heer Voorhamme werd bij de vorming van de Vlaamse regering immers genoemd als kandidaat-minister. Dat ging niet door. Ook bij de vorming van het nieuwe schepencollege in Antwerpen werd zijn naam genoemd als kandidaat-schepen, maar ook daar ving hij bot.

Kan de eerste-minister de desbetreffende berichten bevestigen? Waarom wordt opnieuw een nieuwe taak gecreëerd? Is de minister van Sociale Zaken zelf niet bij machte de sociale zekerheid te vereenvoudigen?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Het antwoord is zeer kort en vrij eenvoudig. Er is nog geen enkele beslissing genomen en er is mij ook geen enkele intentie bekendgemaakt, noch van de premier, noch van regeringsleden.

Deze aangelegenheid staat ook niet op de agenda van de ministerraad van morgen. Ze zou ten vroegste aan de orde komen bij de eerste ministerraad van volgend jaar, meer bepaald op 12 januari 2001.

Wat de geruchten betreft; de komende dagen zullen we misschien nog meer bevoegdheden en namen in de kranten zien verschijnen. Ik herhaal dat ik hier antwoord namens de premier en dat mij niets werd medegedeeld over een beslissing dienaangaande.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik kan de minister moeilijk danken voor zijn antwoord. Hij zegt te spreken namens de premier en hij zou er niet van op de hoogte zijn dat er een nieuwe regeringscommissaris zou worden benoemd. De kranten stonden er vorige week echter bol van. De journalisten hebben dat toch niet uit hun duim gezogen.

Het antwoord van de premier, als zou daarover nog geen beslissing zijn gevallen lijkt me nogal goedkoop.

De vraag is of er een regeringscommissaris komt voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid.

De minister beweert dat hij het nog niet weet. Hij weet het natuurlijk wel al, maar hij mag het hier niet zeggen. Als de vereenvoudiging van de sociale zekerheid toch zo noodzakelijk is en dat toch niet door de minister van Sociale Zaken en zijn administratie kan gebeuren, waarom werd er dan niet meteen bij het aantreden van de regering een regeringscommissaris aangesteld?

De hele carrousel van regeringscommissarissen werd in het leven geroepen om nog wat politieke benoemingen te doen voor degenen die bij de regeringsvorming uit de boot zijn gevallen.

In Het Volk van 14 december staat: "De aanduiding van Willockx' opvolger is het voorrecht van het toptrio Patrick Janssens, Johan Vande Lanotte en Steve Stevaert. Dat is blijkbaar de nieuwe cultuur van deze regering."