2-84

2-84

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 14 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen» (nr. 2-412)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - In de vijf weken voor de gemeenteraadsverkiezingen werden er in de stad Kortrijk amper 77 parkeerboeten uitgeschreven en tussen 4 september en 8 oktober zelfs geen enkele.

Na de stembusslag was het opnieuw "business as usual": tussen 9 en 15 oktober waren er alweer 762 "gegadigden".

Het aantal verkeersboetes in de stad Kortrijk ligt altijd tussen de 2000 en 3000 per maand. De maand juli was goed voor 3308 bonnen, augustus voor 2291 en oktober in de weken na de verkiezingen voor 2697.

Graag had ik van de minister vernomen waaraan deze tijdelijke schrijfkramp te wijten was. Was dit opgelegd door de ambtenaar of politieke mandataris bevoegd voor het verkeersbeleid? Zo ja waarom? Was deze milde bui een opdracht van de politionele overheid? Zo ja, waarom? Heeft er misschien een massale seponering plaatsgevonden van de bewuste boetes, Zo ja, waarom? Was de Kortrijkse bevolking gedurende een maand onder invloed van een ideale vorm van burgerzin? Of was dit misschien een "goodwill-actie" in functie van de gemeenteraadsverkiezingen onder het motto "wild parkeren toegelaten"?

Zijn zo'n acties ook vast te stellen in andere gemeenten waar maar één politieke fractie de meerderheid uitmaakt? Welke maatregelen zult U dienaangaande nemen?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Volgens de politiediensten heeft de stad Kortrijk sinds januari 2000 de verkeersretributies omgevormd tot een gemeentebelasting wat het voordeel heeft dat ze met een dwangbevel kunnen worden geïnd. Deze belasting wordt nooit omgezet in een gerechtelijk verkeersproces-verbaal. Door de gemeente werd een gemeentebedrijf, Parco genoemd, opgericht. Dat staat in voor het parkeerbeleid. De nieuwe gemeentewet maakt dit mogelijk. De burgemeester besliste dat de parkeercontroles door hulpagenten moesten gebeuren zodat de parkeerovertreders ook voor andere overtredingen zouden kunnen worden beboet. Er werden acht tot negen hulpagenten ter beschikking gesteld van het gemeentebedrijf Parco. De politiediensten geven dus geen instructies over het parkeerbeleid.

Over de daling van het aantal parkeerboetes in de periode voor de verkiezingen meldt de politie van Kortrijk dat tijdens de maand september meerdere openbare werken aan de gang waren die voor verkeersmoeilijkheden zorgden. Om die te kunnen aanpakken, heeft de politie de betrokken hulpagenten opnieuw ingezet om verkeerstoezicht uit te oefenen. Daarenboven waren een aantal mensen afwezig wegens verlof of ziekte waardoor de vermindering kan worden verklaard.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Zal de minister deze zaak verder opvolgen en onderzoeken? Is zoiets eveneens gebeurd in andere gemeenten waar er toevallig geen werken bezig waren of mensen ziek waren?