2-83

2-83

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het bewaren van stamcellen uit het navelstrengbloed van een baby op zijn of haar naam» (nr. 2-405)

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP). - Via de krant Het Laatste Nieuws vernam ik gisteren dat een bedrijf start met een zogenaamde "autologe" navelstrengbloedbank, een primeur voor België. Het bedrijf heeft dienaangaande een bestaande Amerikaanse licentie overgenomen.

In tegenstelling tot de navelstrengbloedbanken van de universiteiten die anonieme stamcellen bewaren ter beschikking van iedereen, bewaart het Mechelse laboratorium stamcellen uit het navelstrengbloed van baby's op naam voor een periode van minstens 20 jaar.

Het voordeel van een "autologe" bloedbank is dat bij eventuele transplantaties elk risico op afstoting wordt uitgesloten, het nadeel is de ongelijke toegang.

Kan de minister mij meedelen of er een wettelijk kader is voor die praktijken?

Kan de minister mij tevens meedelen wat haar houding is ten opzichte van dergelijke initiatieven en wat ze zal ondernemen om te voorkomen dat stamcellen enkel voor de "eigenaars" kunnen en zullen worden gebruikt?

De praktijk kan grote voordelen opleveren voor ouders en grootouders. Niet alle ouders of grootouders zullen er evenwel aan denken stamcellen te laten bewaren of zullen dit kunnen doen, want het kost minstens 40.000 frank. In het kader van de gelijke toegang tot de gezondheidszorg vraag ik aan de minister die praktijk van zeer nabij te volgen om te zien wat er kan worden gedaan vanuit het standpunt van de solidariteit bij ziekte.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong is van toepassing op menselijk bloed en bloedderivaten welke ook de bron moge zijn, dus ook op navelstrengbloed. Bijgevolg moet worden nagegaan of de activiteiten van genoemde firma in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de wet van 1994. Op het eerste gezicht lijkt dat niet het geval te zijn.

Het verzamelen van menselijke stoffen zoals bloed, weefsels en organen is strikt door de wet geregeld. Wat bloed en bloedderivaten betreft, bepaalt de wet van 5 juli 1994 dat deze stoffen slechts door goedgekeurde instellingen verzameld mogen worden, dat de prijs door de minister vastgesteld wordt en dat alle reclame in verband met de distributie, de verstrekking en de aflevering van bloed verboden is. Bovendien bepaalt de wet dat de anonimiteit van de donor gewaarborgd moet worden, behalve in het geval van uiterste medische noodzaak en met dien verstaande dat de opspoorbaarheid van de producten wordt gewaarborgd.

Ik zal mijn inspectiediensten laten onderzoeken of de bestaande wettelijke voorschriften door CRYOCELL worden nageleefd. Als daar problemen zijn, zal elke inbreuk op de wettelijke bepalingen overeenkomstig de wet worden gestraft.

Een kleine factor van onzekerheid vloeit voort uit het feit dat toen de wet van 1994 werd goedgekeurd, nog geen navelstrengbloed werd verzameld. Met het oog op een gelijke toegang tot de gezondheidszorg, zal ik overwegen om voorstellen te formuleren om de wet aan deze nieuwe situatie aan te passen, mocht dit nodig blijken. In geen geval zal worden aanvaard dat deze praktijk in stilte wordt voortgezet.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP). - Ik ben blij dat de minister mijn bezorgdheid deelt en ik hoop dat een eventuele aanpassing van de wet ervoor zal zorgen dat niet alleen wie genoeg geld heeft, recht op bloed zal hebben.