2-79

2-79

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen» (nr. 2-389)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De jongste dagen is er tussen verschillende coalitiepartijen een polemiek ontstaan aangaande het al dan niet invoeren van gemeentelijk stemrecht voor personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.

De VLD-voorzitter kantte zich enkele dagen geleden resoluut tegen het invoeren van dit stemrecht en verwees daarbij naar het regeerakkoord, waarin dat stemrecht niet is opgenomen.

De politiek secretaris van Agalev verklaarde vandaag dat het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen er moet komen of dat Agalev anders uit de regering verdwijnt. Dat betekent dus dat de eerste minister met een probleem zit aangezien een coalitiepartner een regeringszaak maakt van een punt dat niet in het regeerakkoord staat.

Kan de eerste minister het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk migrantenstemrecht toelichten? Overweegt de regering dit stemrecht tijdens deze legislatuur in te voeren? Wat is de houding van de regering ten aanzien van de wetsvoorstellen die dienaangaande zijn ingediend?

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Ik zal het antwoord herhalen dat ik daarnet in de Kamer heb gegeven op de vraag die mij over deze aangelegenheid werd gesteld.

Het is geen geheim dat er tussen de coalitiepartners meningsverschillen bestaan met betrekking tot het migrantenstemrecht. Ik vind het overigens niet abnormaal dat er binnen de meerderheid tegengestelde meningen bestaan over maatschappelijke thema's. Indien we over alle belangrijke thema's dezelfde mening hadden, zouden we allemaal tot dezelfde politieke partij moeten behoren, wat niet bevorderlijk is voor de democratie.

Het regeerakkoord bevat inderdaad geen voorstel om het migrantenstemrecht in te voeren. Er wordt wel gewag gemaakt van een versoepeling van de nationaliteitswetgeving. De wet op de naturalisatie werd inmiddels reeds door het Parlement goedgekeurd.

Een aantal partijen, waaronder Agalev en Ecolo, hebben wetsvoorstellen ingediend om het migrantenstemrecht in te voeren. Het is de taak van het Parlement om hierover een debat te organiseren. Gezien mijn groot respect voor deze instelling, zal ik dergelijke initiatieven zeker niet beletten.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Het is uiteraard niet abnormaal dat coalitiepartners van mening verschillen over een maatschappelijk thema. Het wordt echter wel problematisch wanneer een coalitiepartij het lot van de regering verbindt aan het welslagen van een parlementair initiatief. Ik weet niet of dit nieuwe politieke cultuur moet worden genoemd.

Ik voel mij verplicht de VLD te waarschuwen want indien het Parlement een wetsvoorstel in die zin goedkeurt, sneuvelt het laatste element van het vreemdelingenhoofdstuk in het verkiezingsprogramma van deze partij. De VLD had uitdrukkelijk in het regeerakkoord moeten laten opnemen dat er tijdens deze legislatuur geen gemeentelijk stemrecht voor migranten komt.