2-79

2-79

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Samenstelling van commissies

Inoverwegingneming van een voorstel

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de eerste minister over «de maatregelen die België tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen» (nr. 2-384)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen» (nr. 2-389)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten» (nr. 2-385)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het geweld tegen dieren op veemarkten» (nr. 2-390)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaams Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid» (nr. 2-386)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de numerus clausus voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten» (nr. 2-387)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Stuk 2-527)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (van mevrouw Erika Thijs c.s., Stuk 2-481)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (van de heer Michiel Maertens c.s., Stuk 2-507)

Voorstel tot terugzending

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Stuk 2-527)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (van mevrouw Erika Thijs c.s., Stuk 2-481)

Regeling van de werkzaamheden

Stemming

Moties ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Georges Dallemagne (2-238) en mevrouw Sabine de Bethune (2-231) aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking», gesteld in plenaire vergadering op 16 november 2000

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de sociale verkiezingen 2000» (nr. 2-244)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Justitie over «de beleidsmaatregelen tegen mobbing» (nr. 2-258)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie Nagy aan de eerste minister over «de herbestemming van het Residence Palace tot internationaal perscentrum» (nr. 2-263)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Belgisch-Kongolees fonds voor delging en beheer
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten
Verzoekschrift