Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-24

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 763 van de heer Morael d.d. 10 juli 2000 (Fr.) :
Euro 2000. ­ Ordehandhaving. ­ Optreden van de Brusselse politie.

De gebeurtenissen van de maand juni hebben de feestvreugde van de voetbalfanaten ernstig verstoord. Ik denk hier in de eerste plaats aan de incidenten te Brussel. Nu deze achter de rug zijn en onder de loep zijn genomen, zou ik u enkele vragen willen stellen over wat als een ernstige ontsporing of, op zijn zachtst uitgedrukt, een stuntelige uitvoering van de opdracht van ordehandhaving kan overkomen, zoals een aantal verantwoordelijke personen die opvatten.

Welke bijzondere instructies heb u gegeven aan de burgemeesters of aan de politiediensten over de aan te wenden voorzieningen (1) en technieken (2) inzake ordehandhaving bij samenscholingen van supporters ? Kan men zich meer bepaald op de aard, de draagwijdte en de inhoud van de instructies beroepen om gedeelten van de openbare weg af te sluiten (3), wapenstok en traangas te gebruiken (4), agenten in burger te laten optreden (5a), met gewone slagen (5b), met lijf-aan-lijfgevechten (5c), met immobiliseren op de grond (5d), bestuurlijke aanhouding en opsluiting van personen die aan samenscholingen hebben deelgenomen (6) ? Hebt u aan deze autoriteiten specifieke instructies gegeven over de zogeheten « zero tolerance »-methode bij het politieoptreden (7) ? Zo ja, wat is volgens u de aard, de draagwijdte en de inhoud van dat begrip (8) ?

Wat is de aard, de draagwijdte en de inhoud van de beslissingen genomen door de burgemeester van de stad Brussel tegen de achtergrond van artikel 22, tweede lid, 4ŗ, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, waarop de politie zich beroepen heeft om gedeelten van de openbare weg af te sluiten (9), wapenstok en traangas te gebruiken (10), agenten te laten optreden in burger (11a), met gewone slagen (11b), met lijf-aan-lijfgevechten (11c), met immobiliseren op de grond (11d), arrestatie en opsluiting van personen die aan samenscholing hebben deelgenomen (12) ? Bent u op de hoogte van specifieke instructies over de « zero tolerance »-methode bij het politieoptreden (13) ? Zo ja, wat is volgens u de aard, de draagwijdte en de inhoud van dat begrip (14) ?

Van welke feitelijkheden (15) hebt u of uw departement kennis gekregen die een dergelijk optreden van de politie kunnen verantwoorden ? Het gaat hier om het afsluiten van gedeelten van de openbare weg (16), het gebruik van wapenstok en traangas (17), het optreden van agenten in burger (18a), met gewone slagen (18b), met lijf-aan-lijfgevechten (18c), met immobiliseren op de grond (18d), arrestatie en opsluiting van personen die aan samenscholingen hebben deelgenomen (19) ? Het toepassen van de zogeheten « zerotolerance »-methode inzake politieoptreden (20) ? Zo ja, wat stelt de concrete uitvoering voor (21) ?

Welke instructies hebt u aan de politiediensten gegeven inzake het ter beschikking stellen aan het parket van personen die ervan verdacht worden misdrijven te hebben begaan bij samenscholingen (22) ? Weet u of de burgemeester van de stad Brussel dergelijke instructies heeft gegeven (23) ? Kunt u informatie meedelen over het aantal en de aard van de gevallen die geleid hebben tot opsluiting enerzijds (24) en terbeschikkingstelling van het parket anderzijds (25) ?

Welke instructies heb u aan de gemeenten gegeven om personen van een bepaalde categorie of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie (26) de toegang tot een of meer spoorwegstations te ontzeggen ? Weet u of de burgemeester van de stad Brussel een dergelijke beslissing heeft genomen (27) ? Welke informatie kunt u meedelen over de gevolgen van deze maatregel voor het vrij verkeer van personen en meer bepaald over het aantal en het soort personen die daardoor zijn getroffen (28) ?

Valt volgens u het optreden en de houding van de Brusselse politie op alle punten samen met een degelijke uitvoering van de geldende bepalingen, de genomen beslissingen en de gegeven instructies (29) ? Meent u meer bepaald dat alle bestuurlijke aanhoudingen stroken met de artikelen 31 en volgende van de wet op het politieambt (30) ? Bent u van oordeel dat het optreden van de agenten of hulpagenten van de Brusselse politie in zijn geheel strookt met de artikelen 37 en volgende van dezelfde wet (31) ? Gesteld dat het antwoord op een van die vragen negatief is, via welke maatregelen wil u dan de gebrekkige werking opsporen en bijsturen (32), en tuchtonderzoeken (33) of eventueel gerechtelijke onderzoeken (34) inzetten ?

Antwoord : (1) en (2) Ik heb aan de burgemeesters geen specifieke richtlijnen gegeven met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden bij samenscholingen van supporters. Het is op lokaal vlak dat de beslissing tot een samenscholingsverbod genomen wordt door middel van politieverordeningen.

(3) tot en met (6) De filosofie van het politieoptreden en het bejegeningsprofiel werden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vastgelegd in de ministeriėle omzendbrief OOP 29 van 13 oktober 1999 houdende richtlijnen aan de politiediensten naar aanleiding van Euro 2000. Deze filosofie onderstreepte het belang elke vorm van escalatie te voorkomen, wat voor de ordediensten inhield preventief in een vroeg stadium te reageren op elke vorm van openbare ordeverstoring. In voorafgaande overlegfora (waaronder het speelstedenoverleg) werden de maatregelen die genomen zouden worden tijdens Euro 2000, en het gewenste beleid verwacht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, besproken en afgestemd. Een uiteindelijke afstemming van het te voeren beleid werd met de betrokken actoren bereikt tijdens het overleg van 23 mei jongstleden in het Egmontpaleis. Tevens bleef de reguliere wetgeving (veelal opgenomen in de wet op het politieambt) aangaande de uitrusting en technieken van de politiediensten uiteraard ook van kracht tijdens Euro 2000.

(7) en (8) Vooraf werd als tolerantiegrens meegegeven dat de ordediensten voortijdig dienden op te treden teneinde elke escalatie te voorkomen en werd hen duidelijk gemaakt dat elke ordeverstoring door de supporters diende te worden vermeden.

(9) tot en met (14) Het optreden van de burgemeester van Brussel kaderde binnen de beleidsopties die genomen zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnen de bevoegdheden die een burgemeester in de materie van de openbare ordehandhaving bezit. Hij kan preventieve maatregelen nemen door middel van het uitvaardigen van een politiereglement ter bescherming van het publiek waartoe tevens het afsluiten van bepaalde plaatsen behoort, waarbij de opdracht van de politiediensten ligt in de handhaving van het uitgevaardigde politiereglement. De burgemeester van Brussel heeft door het optreden van de politiediensten laten blijken van een strenge ordehandhavingsbeleid.

(15) tot en met (21) Verder hebben zich tijdens de duur van het toernooi enkele omstandigheden voorgedaan waarbij de politiediensten hun wettelijk toegeschreven middelen hebben aangewend om de openbare rust zo spoedig mogelijk te doen weerkeren. Indien nodig maakten ordeverstoorders het voorwerp uit van een administratieve aanhouding of van een uitwijzingsmaatregel, wat in overeenstemming was met het vooraf bepaalde beleid uitgevaardigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

(22) en (23) Via de ministeriėle omzendbrief OOP 29 waarvan eerder sprake, werden burgemeesters ingelicht van het feit dat de politiediensten voldoende aandacht moeten hebben voor het opsporen en vaststellen van inbreuken, ofwel administratierechtelijk, ofwel strafrechtelijk van aard en dat zij de daders ervan voor de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten dienden te leiden. De burgemeester van Brussel heeft mijns inziens door het optreden van zijn politiediensten aan deze bepalingen uitvoering gegeven.

(24) en (25) In totaal zijn in het kader van Euro 2000 1 373 arrestaties verricht, 1 080 administratieve en 293 gerechtelijke. De feiten hadden vooral betrekking op de verstoring van de openbare orde, openbare dronkenschap, diefstal, zwarthandel en vandalisme.

(26) tot en met (28) Er is op geen enkel ogenblik gedurende Euro 2000 een treinstation gesloten. Wel is er na overleg met alle betrokken actoren beslist om een specifieke groep supporters (in casu Engelse supporters) niet te vervoeren met het spoorverkeer maar wel met daartoe speciaal ingelegde autobussen. Deze maatregel was enkel van kracht na de wedstrijd van 20 juni 2000 in Charleroi (Engeland-Roemeniė) en had enkel betrekking op de Engelse supporters die Brussel als bestemming hadden. Deze maatregel is genomen ter bevordering van de handhaving van de openbare orde. Deze maatregel had geen enkele invloed op het vrij verkeer van personen, ze had enkel de modaliteit van het transportmiddel tot voorwerp.

(29) tot en met (34) Ik ben ervan overtuigd dat elk ingrijpen van de politiediensten, ook die van Brussel, tijdens Euro 2000 conform was met de wettelijke bepalingen hieromtrent.