2-76

2-76

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeftĽ (nr. 2-365)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Mijnheer de voorzitter, alvorens mijn vraag te stellen wil ik u uitdrukkelijk vragen om in de toekomst, bij een conflict tussen een senator en de regering, niet de minister maar de senator te verdedigen.

De vraag die ik vandaag aan de minister van Binnenlandse Zaken wil stellen, heb ik reeds vorige week gesteld. De regering besliste toen ze door een andere minister te laten beantwoorden, waarna die hier kwam vertellen dat hij voor de materie niet bevoegd is. Hallucinanter kan natuurlijk niet. Ik stel de vraag aan de bevoegde minister en de regering stuurt er een andere die niet bevoegd is!

Daarom stel ik mijn oorspronkelijke vraag op een identieke manier aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Het Vlaams Blok heeft in commissie- en plenaire vergaderingen voorspeld dat de massale regularisatie een aanzuigeffect zou hebben op de landen van herkomst van de asielzoekers. De regering ontkende dit telkenmale, maar moet nu met mij vaststellen dat circa 5.000 asielzoekers per maand naar BelgiŽ komen.

Wij hebben er ook reeds op gewezen dat het zogenaamde bevel tot verlaten van het grondgebied, zonder effectieve terugvoering van de afgewezenen naar hun land van herkomst, eigenlijk een bevel wordt tot onderduiken in de illegaliteit. Ook de nu geplande Verhofstadt-kampen, ik noem die zo, niet om negatief te doen, maar enkel omdat men dergelijke kampen in Nederland Brink-kampen noemt, zullen het probleem niet oplossen zolang onze voorstellen, ondersteund door het voorstel dat gewezen collega Coveliers ooit deed, niet worden uitgevoerd, namelijk minstens 2.500 oneigenlijke politieke asielzoekers per maand terugvoeren naar hun land van herkomst.

Kan de minister mij meedelen hoeveel legale asielzoekers vandaag in BelgiŽ aanwezig zijn?

Hoeveel afgewezen asielzoekers kregen dit jaar niet enkel het bevel tot verlating van het grondgebied, maar werden ook effectief teruggevoerd?

Welk aantal hanteert de regering als plafond van ons incasseringsvermogen? Of meent ze misschien dat we onbeperkt asielzoekers moeten toelaten?

Graag kende ik ook de verdeling per regio van de capaciteiten in de Verhofstadt-kampen.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Mijnheer de voorzitter, ik zal met plezier de vragen van de heer Verreycken beantwoorden, althans voor zover ze onder mijn bevoegdheid vallen.

In totaal werd voor 41.000 asielaanvragen nog geen uitvoerbare beslissing getroffen. Dit cijfer is de som van de gecumuleerde actuele achterstand bij de verschillende asielinstanties. In het wachtregister, dat niet het aantal dossiers maar wel het aantal individuele asielaanvragers weergeeft, zijn 51.000 personen opgenomen, kinderen inbegrepen.

Op 1 oktober werd een totaal van 7.456 personen geregistreerd die in het jaar 2.000 vertrokken zijn. Sommigen verlieten het land vrijwillig via een repatriŽringsprogramma, 2.921 onder hen werden verwijderd, soms onder dwang.

Dit cijfer moet worden vermeerderd met het aantal mensen die BelgiŽ verlaten hebben zonder dit te hebben gemeld en hen die intussen een andere verblijfstitel hebben gekregen zoals familiehereniging, regularisatie, naturalisatie enzovoort. Daarenboven is het soms onmogelijk de betrokkene te verwijderen wegens de situatie in het land van herkomst of de weigering van dit land om zijn onderdanen terug te nemen.

Het recht om asiel te vragen is vastgelegd in de Conventie van GenŤve. Er kan dan ook geen quota worden overwogen, zoals de senator weet.

De andere vragen, die ressorteren onder de bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie, werden reeds door minister Vande Lanotte beantwoord.