2-494/4

2-494/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

7 NOVEMBER 2000


Voorstel van resolutie over Cyprus


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. Gelet op de invasie en de bezetting van het noordelijk deel van Cyprus door Turkse soldaten en de opdeling van het eiland sedert 1974 tussen enerzijds de republiek Cyprus en anderzijds het bezette noordelijk deel, dat zichzelf heeft uitgeroepen tot Turkse republiek van Noord-Cyprus maar internationaal niet erkend is;

B. Gelet op de manifeste schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden waarvan de Griekse Cyprioten die in het noordelijk deel van Cyprus in enclaves wonen, het slachtoffer zijn op het gebied van godsdienst, vrij verkeer, onderwijs en gezondheid;

C. Gelet op de talrijke resoluties die de Verenigde Naties sedert 1974 hebben aangenomen, waarin de Turkse troepen worden opgeroepen om zich uit het Noorden van Cyprus terug te trekken en waarin bevestigd wordt dat de oplossing voor het probleem-Cyprus gezocht moet worden in de totstandkoming van een federatie bestaande uit twee gebieden en twee gemeenschappen met één enkele soevereiniteit, één enkele rechtspersoonlijkheid en één enkele nationaliteit;

D. Gelet op resolutie 550, aangenomen op 11 mei 1984 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin de pogingen om de stad Famagusta, gelegen in het bezette deel van het eiland, te herbevolken met mensen van buiten de stad, worden veroordeeld en waarin wordt gevraagd het bestuur van deze stad over te dragen aan de VN;

E. Overwegende dat de vierde ronde van de rechtstreekse besprekingen op 26 september 2000 in New York is beëindigd en dat de vijfde ronde van de rechtstreekse besprekingen op 1 november in Genève onder toezicht van de Verenigde Naties van start gegaan is tussen de leiders van de Turkse en de Griekse Gemeenschap op Cyprus teneinde tot een oplossing voor het probleem-Cyprus te komen;

F. Gelet op het partnerschap voor toetreding tussen de Europese Unie en Turkije waarover de Raad zich op 8 november 2000 zal uitspreken;

G. Gelet op het verzoek om toetreding tot de Europese Unie dat Cyprus op 4 juli 1990 heeft ingediend;

H. Gelet op het besluit van de Europese Raad van 12 en 13 december 1997 om met de regering van Cyprus op 30 maart 1998 toetredingsonderhandelingen aan te knopen en op 10 november 1998 intensievere toetredingsonderhandelingen;

I. Gelet op de conclusies van de Europese Top van Helsinki op 10 en 11 december 1999 waarin is bepaald dat de oplossing van het probleem-Cyprus geen voorafgaande voorwaarde is voor de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie;

J. Overwegende dat Cyprus, in zijn toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie, al afspraken heeft gemaakt over 16 hoofdstukken op 31, wat betekent dat Cyprus van alle kandidaatlanden het verst gevorderd is;

K. Overwegende dat uit de vorderingen die tijdens de toetredingsonderhandelingen zijn gemaakt, blijkt dat Cyprus geen belangrijke problemen heeft om het acquis communautaire om te zetten in zijn intern recht en economisch klaar staat om tot de Europese Unie toe te treden;

L. Overwegende dat de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie een oplossing voor het probleem-Cyprus kan bespoedigen;

1. Verzoekt de Turkse regering zich te voegen naar de resoluties van de Verenigde Naties en zijn troepen uit het noordelijk deel van Cyprus terug te trekken;

2. Verzoekt de Turkse regering om er bij de leiders van de Turks-Cypriotische Gemeenschap op aan te dringen dat zij bij de rechtstreekse besprekingen een zodanig standpunt innemen dat er echt kan worden onderhandeld en dat de besprekingen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een oplossing die gebaseerd is op de VN-resoluties;

3. Steunt de regering van de republiek Cyprus in haar streven naar hereniging van het eiland op basis van de VN-resoluties;

4. Meent dat het naleven van resolutie 550 van de Veiligheidsraad een eerste realistische en doorslaggevende stap kan zijn;

5. Steunt de regering van de republiek Cyprus in haar inspanningen om toe te treden tot de Europese Unie;

6. Vraagt de Belgische regering het probleem-Cyprus op de agenda te plaatsen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;

7. Vraagt de Belgische regering om stappen te ondernemen zodat de oplossing van het probleem-Cyprus een onderdeel wordt van het partnerschap voor toetreding tussen de Europese Unie en Turkije.