Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-23

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 410 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

Het behoort tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid, aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven, in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van gezinsvriendelijke dimensie van uw beleid.

Antwoord : De begroting van de sociale dienst van mijn departement bedraagt voor 2000, 10 940 000 frank, welke als volgt opgedeeld wordt :

6 240 000 frank allerhande uitgaven sociaal dienstbetoon;

2 000 000 frank krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel;

2 000 000 frank krediet bestemd om hulpgelden toe te kennen aan gepensioneerden van het departement;

700 000 frank allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon, specifiek met betrekking tot de Raad van State.

Tevens verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord op haar vraag d.d. 9 februari 2000 met betrekking tot dezelfde materie.