2-2com

2-2com

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

DINSDAG 4 JULI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van Mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek» (nr. 2-170)

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - De voorbije jaren is er heel wat te doen geweest omtrent de toekomst van het militair ziekenhuis Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek. Verschillende versies deden de ronde: het gebouw worden zou ingenomen door het NAVO-hoofdkwartier, het militair hospitaal zou behouden blijven mits de taken werden afgeslankt of het zou samengaan met een hospitaal in Brussel. Dit zijn slechts enkele van de scenario's die al dan niet officieel circuleerden.

Hoewel we niet kunnen ontkennen dat dit hospitaal een serieuze jaarlijkse investering vergt, mogen we de maatschappelijke functies en het nut niet minimaliseren. Niet alleen heeft het brandwondencentrum, dat zowel in het binnenland als in het buitenland over een uitstekende reputatie beschikt, zijn maatschappelijke functies reeds meermaals bewezen, maar ook de enorme opvangcapaciteit van het militair hospitaal bij een ramp met vele slachtoffers kan van nut zijn. In tegenstelling tot de burgerlijke ziekenhuizen kan het ziekenhuis van Neder-over-Heembeek in een mum van tijd operationeel worden en circa 500 slachtoffers opvangen. Op de ongeveer 600 bedden staan er 500 nagenoeg continu leeg. Wegen de kosten hiervan voldoende op tegen de maatschappelijke relevantie?

In opdracht van voormalig minister van Landsverdediging Poncelet werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd betreffende de sluiting van het hospitaal en het overbrengen van de militaire activiteiten naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Intussen heeft de minister in «Het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger 2000-2015» de mogelijke taken van het militair hospitaal uitgewerkt.

Daarom zou ik graag een antwoord krijgen op de volgende vragen.

Welke rol is er nog weggelegd voor een onafhankelijk militair hospitaal binnen de medische dienst als aparte macht naast de land-, lucht- en zeemacht?

In het strategisch plan maakt de minister eveneens melding van de haalbaarheidsstudie in opdracht van de vorige minister van Landsverdediging. De resultaten van deze studie zijn evenwel nog steeds niet bekend. Wacht hij de resultaten van deze studie af? Zo ja, wanneer zullen ze bekend zijn?

Staat de regering nog achter het standpunt om het militair hospitaal te laten samengaan met het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel? Zo ja, druist dit niet in tegen de stelling die de minister in het strategisch plan verdedigt: «hoog gespecialiseerde diensten verstrekken, vandaag noemenswaardige diensten, aan het geheel van de bevolking, zonder dat de traditionele vragen van de aansluiting bij een zuil, een taalgemeenschap of een filosofische strekking gesteld worden»? De samenwerking met het Sint-Pietersziekenhuis zou in dit geval heel wat vragen oproepen, omdat dit ziekenhuis enkel op papier tweetalig is. Zal de haalbaarheidsstudie enige impact hebben op de uiteindelijke beslissing van de regering?

De minister stelt dat een overdracht van een of meer diensten slechts mogelijk is, indien dit geen verhoging van de kosten voor de overheidsbegroting met zich zou brengen. Indien dit het geval zou zijn, pleit de minister voor het behoud van de huidige situatie. Meer nog, hij wenst een aantal andere functies naast de hospitaalfuncties onder te brengen in Neder-over-Heembeek. Tegelijkertijd pleit hij ervoor om de ruimtes van deze gebouwen te rentabiliseren. Zal de minister ook deze opties en hun kostprijs voor de overheidsbegroting laten onderzoeken? Zo ja, wie voert deze opdracht uit en wanneer mag het parlement de resultaten verwachten?

Sinds een tijdje doen binnen het leger geruchten de ronde dat de minister de dienstverlening van het hospitaal wenst uit te breiden naar leden van de rijkswacht en de civiele bescherming. In het strategisch plan bevestigt hij dit door te stellen dat ook andere personeelscategorieën van de overheidsdienst, zoals ambtenaren en de rijkswacht, nood hebben aan een gezondheidsdienst. De uitbreiding naar de rijkswacht is geen echte nieuwigheid, aangezien de rijkswacht vóór de demilitarisering reeds gebruik kon maken van de gratis geneeskundige verzorging.

Laat de minister deze denkpiste eveneens onderzoeken, alsook de weerslag op de overheidsbegroting, meer bepaald de sociale zekerheid? Op basis van welke criteria zal de minister oordelen welke categorieën van de overheidsdienst gebruik kunnen maken van deze gratis dienst? Zal deze dienstverlening enkel gelden voor de rijkswacht, die intussen deel zal uitmaken van de eenheidspolitie, of komt de eenheidspolitie in haar geheel in aanmerking?

Het militair hospitaal heeft thans slechts enkele activiteiten. Indien ook andere personeelscategorieën gebruik kunnen maken van zijn diensten, zal het hospitaal zijn kernactiviteiten moeten uitbreiden naar analogie van een burgerlijk hospitaal. Dit impliceert voldoende gekwalificeerd en duur personeel en voldoende investeringen in het geneeskundig materieel. Zal dit op de toch al beperkte legerbegroting worden ingeschreven? Zo neen, welke overheidsbegroting zal deze kosten dragen? In welke mate zal het leger, waar men reeds 8.500 manschappen laat afvloeien, tot deze extra aanwerving overgaan?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - L'Hôpital militaire doit assurer l'appui médical nécessaire aux Forces armées pour leurs besoins spécifiques. Je pense à la traumatologie, au centre des brûlés et à certaines expertises spécialisées et ce, tant dans le cadre d'opérations qu'en temps de paix.

Actuellement, compte tenu de notre présence dans les Balkans, l'Hôpital militaire joue un rôle opérationnel primordial : la régulation des évacuations médicales vers le territoire national, l'accueil adapté par des équipes d'urgence, le reconditionnement des blessés et la collaboration avec les hôpitaux civils existants.

Inutile de vous dire que l'Hôpital militaire joue également un rôle important en ce qui concerne les brûlés et les traumatismes non complexes. Par ailleurs, il offre des possibilités remarquables pour former et entraîner le personnel tant médical que paramédical à des tâches opérationnelles et spécifiques.

Les capacités peuvent aussi être mises en _uvre au profit d'autres groupes. Cela a déjà été le cas lorsque des catastrophes se sont produites.

L'étude de faisabilité décidée par le gouvernement précédent n'est pas encore terminée. J'attends les conclusions pour la fin des vacances ou le début du trimestre prochain avant de reprendre le dossier et, si possible, de le finaliser dans l'intérêt de tous.

Lorsque je serai en possession des résultats, je soumettrai des propositions au Conseil des ministres. L'étude de faisabilité n'est qu'un des facteurs qui devront être pris en compte pour définir la meilleure solution.

En ce qui concerne l'occupation des espaces éventuellement libérés à l'Hôpital militaire, toute une série de formules sont actuellement étudiées. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais suggéré que l'état-major européen s'installe dans les bâtiments du centre de recrutement et de sélection, par exemple. Il y a de l'espace disponible que l'on peut utiliser en réorganisant les services.

Les éléments d'occupation de l'espace seront également présentés au Conseil des ministres.

Par ailleurs, je recherche des synergies avec d'autres départements. Le domaine médical ne constitue qu'un des aspects d'une telle recherche. Des contacts sont actuellement en cours avec le département de l'Intérieur pour renforcer les collaborations entre nos deux départements.

A ce jour, les synergies ne sont pas encore précisées, pas plus que le coût en personnel. Ce n'est pas parce que je travaille aujourd'hui avec le département de l'Intérieur que d'autres collaborations ne sont pas possibles, éventuellement avec certaines organisations non gouvernementales. Je veux en tout cas utiliser l'ensemble de ces synergies pour rentabiliser les capacités existantes, qui sont multiples, de l'Hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Ik hoop dat wij na het zomerreces een debat kunnen voeren over de resultaten van de haalbaarheidsstudie.

Is de minister nog steeds voorstander van een fusie tussen het militair hospitaal en het Sint-Pietershospitaal of wil hij hierover op dit ogenblik geen uitspraken doen?

Hij heeft voorgesteld een andere dienst gebruik te laten maken van het militair hospitaal aangezien er een overvloed aan ruimte is die niet wordt benut. Betekent dit niet dat er een tekort aan opvangcapaciteit zal zijn indien zich een grote ramp zou voordoen? Enkel het militair hospitaal beschikt over voldoende capaciteit om een groot aantal gewonden op te nemen.

Hij heeft verklaard dat er onderhandelingen werden aangevat met andere openbare sectoren, onder meer met Binnenlandse Zaken. Zullen de ambtenaren, net zoals de militairen, in de toekomst recht hebben op gratis medische dienstverlening?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je ne vais pas répondre à cette question puisque j'attends précisément cette étude de faisabilité pour pouvoir le faire. En tout cas, j'entends maintenir l'expertise et l'infrastructure existantes à l'usage de l'ensemble des forces armées, éventuellement pour d'autres corps de la puissance publique et même, mais en second rang, pour d'autres associations. Quant à la taille de ce service médical, il faudra attendre l'étude pour se prononcer. Il devra de toute manière être redessiné pour regrouper les services médicaux dispersés dans chacune des trois forces en éliminant les doubles, voire les triples emplois. Tout ce qui concerne le médical doit être rassemblé à Neder-Over-Heembeek, quitte à maintenir dans les provinces où sont stationnées des unités des antennes médicales sous forme de polycliniques pas nécessairement complètes ni ouvertes en permanence. La capacité d'accueil en cas de catastrophe peut être un objectif à conserver, mais l'Euro 2000 est passé sans grand problème.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Men heeft patiënten moeten doorsturen naar andere ziekenhuizen omdat er geen plaats was in Jette. Men moest immers bedden vrijhouden voor mogelijke slachtoffers.

De voorzitter. - Het is niet verantwoord permanent 500 bedden te laten leegstaan. Bovendien zijn de kosten voor dokters, verpleegkundigen en logistieke ondersteuning - laboratorium, röntgendienst, operatiekamer - immens hoog.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - C'est bien pourquoi, il faut trouver d'autres utilisations à ce grand bâtiment et ne pas laisser de telles capacités inutilisées.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - En over het samengaan met Sint-Pieters wilt u nu ook geen uitspraak doen, mijnheer de minister?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Oui, c'est exact. J'attends.

- Het incident is gesloten.

(De openbare vergadering wordt gesloten om 16.30 uur.)