Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-22

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 806 van mevrouw Nyssens d.d. 31 juli 2000 (Fr.) :
Ontvoerde kinderen. Afvoering uit de bevolkingsregisters.

Kinderen die door een van hun ouders worden ontvoerd en die noodgedwongen in het buitenland verblijven (bijvoorbeeld in Tunesi of in Marokko) kunnen van ambtswege afgevoerd worden uit de bevolkingsregisters van de gemeente waar ze vr hun ontvoering verbleven.

Voor de ouder die het slachtoffer is van deze ontvoering, kan dat een traumatiserende ervaring zijn.

Bestaat er volgens u geen juridische oplossing voor dit probleem, waarmee ontvoerde kinderen ingeschreven blijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar ze vr hun ontvoering verbleven ? Een mogelijkheid bestaat erin de ontvoerde kinderen als tijdelijk afwezig te beschouwen als bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. Volgens artikel 18, 4, van dat koninklijk besluit worden thans reeds als tijdelijk afwezig beschouwd personen die omwille van studieredenen buiten de verblijfplaats verblijven van het gezin waartoe zij behoren. Zulks houdt uiteraard in dat het ontvoerde kind geacht wordt nog steeds deel uit te maken van het gezin waaruit het met geweld is ontvoerd.