Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-20

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 450 van de heer Maertens d.d. 15 februari 2000 (N.) :
Ieperse rally 2000. ­ Veiligheidsmaatregelen. ­ Inzetten van stewards. ­ Bekwaamheidsonderzoek.

De Ieperse rally gaat elk jaar door eind juni. Dit jaar rijst er een bijzonder probleem. Elk jaar komen tijdens de rally een honderd-tal rijkswachters naar leper om mee in te staan voor de veiligheid. Dit jaar echter wordt zowat de hele reserve van de rijkswacht ingeschakeld bij Euro 2000. Volgens een verklaring van de bevelhebber van de Ieperse rijkswacht in het plaatselijk blad Het Wekelijks Nieuws van 11 februari 2000, kan dit « voor een probleem zorgen wat de veiligheid tijdens de rally betreft ». Volgens de bevelhebber moeten de stewards van de organisatoren kunnen helpen om de wedstrijd in de « beste omstandigheden » te laten doorgaan. Vorig jaar is de rally nochtans gestart met stewards die geen brevet van bekwaamheid hadden. De namen van stewards moeten volgens het koninklijk besluit-Peeters opgegeven worden bij de politiecommissaris. Dit gebeurt bijzonder gebrekkig. Op deze lijst staat bijvoorbeeld « Erik met vijf personen », zonder dat de politie dus de identiteit kent van alle stewards. In 1995 gebeurde in Ieper een dodelijk ongeval tijdens de rally. Onder meer als gevolg daarvan heeft uw voorganger, J. Peeters, een koninklijk besluit opgesteld om de veiligheid te verbeteren. Nu, vijf jaar later, zouden we weer moeten inboeten aan veiligheid, wat volledig tegen de inhoud en de geest van het koninklijk besluit indruist. Deze rally kan immers niet georganiseerd worden als niet de maximale veiligheidsmaatregelen kunnen gegarandeerd worden.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoeveel rijkswachters zullen er minder worden ingezet voor de ordehandhaving tijdens de Ieperse rally 2000 dan voorheen ? Wat zijn daar de precieze redenen voor ? Op welke wijze zal dit worden gecompenseerd ten aanzien van een verhoogde veiligheidsmarge ?

2. Op welke veiligheidsproblemen slaat de uitspraak die de Ieperse rijkswachtcommandant deed in de plaatselijke pers ?

3. In hoever zal de bekwaamheid van de stewards eventueel door de overheid getest worden op hun conformiteit met de wettelijke bepalingen en reglementaire voorschriften ? Zal dit bekwaamheidsonderzoek openbaar controleerbaar zijn en, zo ja, op welke wijze ? Waarop zal deze bekwaamheid getest worden ?

4. Werden er na de rally van 1999 nieuw bekwaamheidsproeven voor stewards georganiseerd ? Zo ja, wanneer en op welke wijze, hoeveel personen slaagden in de proeven ? Zo neen, waarom niet ?

5. Verschillen deze bekwaamheidsproeven van die van voor de rally van 1999 en zo ja op welke wijze, zo neen waarom niet ?

6. Over hoeveel gebrevetteerde stewards moet en kan men voor de Ieperse rally 2000 beschikken ? Hoe zal men de kwaliteit van hun brevet toetsen ? Op welke manier zal de controle van hun identiteit verlopen ?

7. Is de geachte minister bereid bijkomende maatregelen te treffen indien het inzetten van stewards niet conform de wettelijke en reglementaire bepalingen zou gebeurd zijn en, zo ja, welke ?

Antwoord : 1. Tijdens een eerste coördinatievergadering met de politiediensten in verband met de Ypres Westhoek Rally is aan de lokale politiediensten gevraagd na te gaan welke opdrachten zij kunnen uitvoeren die de vorige jaren door rijkswachters werden uitgevoerd. Hieruit is gevolgd dat de patrouilles tijdens de verschillende klassementsproeven door de lokale politiediensten overgenomen zullen worden, waar vorig jaar een 30-tal rijkswachters voor ingezet werden. Het voorrijden om te zien of er geen personen zich geïnstalleerd hebben in de voor het publiek verboden zones, zal door de rijkswacht verzorgd worden. Verder zal de rijkswacht een reserve achter de hand houden teneinde problemen qua verkeersveiligheid en verstoring van de openbare orde naar aanleiding van de rally op te kunnen vangen. Niet alle rijkswachters zullen dus teruggetrokken worden van de rally ten behoeve van het voetbalkampioenschap. Door enkele organisatorische maatregelen bij de politiediensten, onder andere door het niet toestaan van de verloven, en bij andere diensten, bijvoorbeeld het niet organiseren van assisenprocessen in de bewuste periode, zal immers meer politiepersoneel beschikbaar zijn dat dit mogelijk maakt. Er zal dus niet ingeboet worden op het veiligheidsniveau van de rally, dit door een andere taakverdeling tussen de lokale politiediensten en de rijkswacht. Overigens werd door de verschillende betrokken gemeenten reeds het voorstel gedaan om wat betreft deze rally in éénzelfde politiezone te werken.

De bevoegde provinciale overheid zal na kennisname van de voorgestelde maatregelen van de lokale overheden, en van de organisator aan wie gevraagd is voor een oordeelkundige inzet van stewards en baancommissarissen te zorgen, kunnen oordelen of het vereiste veiligheidsniveau bereikt wordt.

2. De veiligheidsproblemen aangehaald door de lokale rijkswachtcommandant in de plaatselijke pers hebben betrekking op hetgeen is toegelicht in punt 1, waarvoor reeds een oplossing uitgedokterd is.

3. De bekwaamheid van de stewards wordt niet door de overheid getest, maar door de sportbonden, die de kandidaat-stewards na het volgen van het theoretisch en praktisch gedeelte van de opleiding moeten evalueren, een opleiding waarvan het programma ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en waarvoor ze de goedkeuring verkregen hebben op 8 september 1999. De kandidaten die een positieve evaluatie behalen, verkrijgen een bewijs van bekwaamheid afgeleverd door de sportbonden.

4. Door de Vlaamse Autosportfederatie (VAS) werden in 1999 twee cursussen georganiseerd, waarvan de inhoud conform was met de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 november 1998. In het weekend van 6 februari 1999 organiseerde de VAS te Ieper een cursus waarbij 92 cursisten slaagden in hun theoretisch en praktisch examen. 30 cursisten die voorheen reeds geslaagd waren in het theoretisch examen deden op deze dag hun praktisch examen. Op 11 december 1999 werd in Genk een cursus georganiseerd waarbij 79 cursisten slaagden. Ook bij ASAF in Wallonië werden in 1998-1999 zes cursussen georganiseerd en is er één voorzien op 1 mei 2000.

5. De cursus verschilt in niets met deze georganiseerd voor de editie 1999 van de Ypres Westhoek Rally, een cursus waarvan ik op 8 september 1999 de goedkeuring aan het programma verleend heb.

6. Momenteel beschikt de VAS over een 350-tal stewards en kan ook een beroep gedaan worden op ongeveer 550 stewards van ASAF. Het aantal gebreveteerde stewards nodig voor de Ypres Westhoek Rally wordt door de organisatoren doorgegeven bij het opmaken van hun veiligheidsboek. Alle stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs beschikken over een bewijs van bekwaamheid waarvan het model tevens mijn goedkeuring verkregen heeft op 8 september 1999. Ieder bewijs van bekwaamheid bevat de naam en het adres van de eigenaar en is voorzien van een recente pasfoto. Telkenmale de steward dienst doet, wordt dit vermeld in het bewijs van bekwaamheid door de daartoe aangestelde verantwoordelijken.

7. Het is in het belang van het rallygebeuren zelf dat bekwame stewards ingezet zouden worden. De sportbonden en de verschillende organisatoren hebben hierin dus een gedeelde verantwoordelijkheid om alles te laten verlopen volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. Momenteel voorzie ik dus niet dat bijkomende maatregelen nodig zijn, temeer omdat de verschillende burgemeesters die de vereiste vergunningen dienen af te leveren in de eerste plaats de bevoegde overheid zijn die de conformiteit met de geldende regels moeten nagaan.