2-65

2-65

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

MERCREDI 19 JUILLET 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

La modernisation de l'administration fédérale (Doc. 2-436)

Discussion

Mevrouw Iris Van Riet (VLD), rapporteur. - Eerst en vooral wil ik de leden van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden en de voorzitster, mevrouw Lizin, danken voor de inspanningen die ze hebben gedaan om de besprekingen vlot te doen verlopen.

Hoewel de organisatie van de federale openbare besturen het prerogatief van de regering is, heeft de Senaatscommissie gemeend er goed aan te doen deze grondige hervorming te volgen, vermits het van de invoering van het Camu-statuut in 1937 geleden is dat zulke ingrijpende wijzigingen in het statuut van de federale ambtenaren worden overwogen.

Het verslag is de weergave van de werkzaamheden van de commissie en van de besluiten die de commissie daaruit heeft getrokken. De opmerkingen in het verslag dateren van enkele maanden geleden, zodat sommige delen nu al anachronistisch kunnen lijken. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de datum van de hoorzittingen om de verklaringen van de sprekers in hun juiste context te plaatsen.

Het overzicht van de commissiewerkzaamheden inzake de modernisering van de openbare besturen bevat drie grote onderdelen. Er werden immers drie hoorzittingen gehouden: de eerste op 16 mei van dit jaar met eerste minister Verhofstadt, de tweede op 30 mei met minister Van den Bossche en de derde op 23 mei met vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden, meer bepaald de heer De Vos, afgevaardigde van de CCOD, de heer Herman, afgevaardigde van het VSOA, en de heer Biamont, afgevaardigde van de ACOD. Ik dank deze mensen voor de inspanningen die ze zich hebben getroost om hun standpunten met betrekking tot deze ingrijpende hervormingen met ons te delen. Tevens wil ik ook de diensten van de Senaat danken voor hun inspanningen om alles tijdig klaar te krijgen.

Het rapport werd in de commissie unaniem goedgekeurd. De besluiten werden goedgekeurd met zeven stemmen bij vijf onthoudingen.

Ik zal in grote lijnen het verslag overlopen, te beginnen bij de geplande hervormingen, zoals in de Copernicus-nota weergegeven en in eerste instantie bij de procedure die door de regering werd gevolgd.

In het regeerakkoord is de modernisering van de openbare besturen opgenomen. Dit wordt een topprioriteit voor de volgende jaren. De structuur van de openbare diensten is niet meer aangepast aan de noden van onze tijd noch aan de huidige managementstructuren en -technieken. Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering om met een externe audit een doorlichting te maken van de federale overheidsdiensten. De regering heeft echter beslist niet een zoveelste audit te organiseren. In de plaats daarvan werden twee werkgroepen opgericht, samengesteld uit specialisten terzake.

De eerste werkgroep onderzocht het organogram van de federale overheidsdiensten, terwijl de tweede zich boog over het statuut van de ambtenaren.

Ik wil vervolgens kort de krachtlijnen van de hervorming toelichten.

Een eerste belangrijke krachtlijn heeft betrekking op de ministeriële kabinetten. Deze worden afgeschaft en er blijft enkel nog een secretariaat over dat ter beschikking staat van de minister en uit 10 à 15 personen bestaat. De beleidsraad, die geleid wordt door de minister en waarvan de voorzitter en de leden van het directiecomité deel uitmaken, zal de huidige taken van de ministeriële kabinetten op zich nemen.

Een tweede grote krachtlijn bestaat in de invoering van een mandaatsysteem voor de topfuncties in de administratie.

De derde grote wijziging behelst een reorganisatie van de controle. Nu doet de Inspectie van financiën een controle ex ante. Deze wordt aangevuld met een monitoring, die in de toekomst verder zal reiken dan de klassieke controle ex ante, maar ook een ex nunc controle zal omvatten.

Een vierde grote krachtlijn heeft betrekking op de hervorming van de ambtenarij in haar geheel. De piramidale opbouw die de ambtenarij nu nog kenmerkt, wordt vervangen door drie grote categorieën: de leidinggevende functies, de managementfuncties en de medewerkers.

De vijfde krachtlijn behelst de aanpassing van het federale organogram. Er zullen zowel horizontale als verticale besturen worden opgericht. Daarnaast kunnen ook specifieke opdrachten worden gegeven die variëren naar gelang van de samenstelling van de regering en de accenten die deze wil leggen.

De ambtenaren worden bij de modernisering betrokken. Op het ogenblik gebeurt dit via het zogenaamde "podium modernisering" binnen de openbare diensten.

Tijdens de toelichting bij de krachtlijnen van de hervorming werd eveneens stilgestaan bij de enquête die de regering organiseert. Met deze enquête wordt gepoogd de burgers te betrekken bij, te informeren over en inspraak te geven in het geheel van de hervormingsplannen van de regering.

Er werd ook stilgestaan bij de planning van de regering. De regering gaf duidelijk aan welke stappen ze nog wil doen tijdens de huidige regeerperiode. Het gaat onder meer om de wijziging van het organogram, de homogenisering van de aard van de opdrachten van de federale openbare diensten, de oprichting van horizontale diensten, het afschaffen van de ministeriële kabinetten en daaraan gekoppeld de oprichting van strategische cellen. Eveneens wil de regering nog werk maken van het invoeren van een nieuw mandaatsysteem, van de responsabilisering van het management, van een nieuw verloningssysteem en van de interne en externe communicatiestrategie.

Ik wil nu in grote lijnen de standpunten toelichten van de diverse vakorganisaties die we in de commissie hebben gehoord.

De CCOD gaf een overzicht van de standpunten die werden ingenomen tijdens de onderhandelingen in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, het Comité B, met betrekking tot de modernisering van de federale overheidsdiensten. De CCOD klaagde vooral aan dat de overheid weinig belang hecht aan de standpunten van de vakbonden. De afgevaardigde van de CCOD verwees ook naar een eigen interne enquête, die het volgens hem mogelijk heeft gemaakt beter te omschrijven wat de ambtenaren over het ontwerp tot modernisering van de federale openbare besturen denken. De CCOD kan overigens niet goedkeuren dat de burger in de volksraadpleging ondervraagd wordt over aangelegenheden die verband houden met het statuut van de ambtenaren. Deze worden rechtstreeks geregeld na onderhandelingen of overleg met de vakbonden. Zo is het tenminste tot nog toe altijd geweest.

Het VSOA schaart zich achter de krachtlijnen en doelstellingen van de regering, maar vroeg zich af of de geplande middelen voldoende zijn.

De vraag is of de vooropgestelde middelen adequaat zijn.

Het VSOA heeft nog geen duidelijk beeld over de personen die verantwoordelijk zijn voor de optimale benadering van het beleidsvoorbereidend en het evaluatiewerk.

Het leeuwenaandeel van de tot op heden voorgestelde oplossingen op het vlak van het vernieuwd personeelsbeleid handelt alleen over het topniveau van de federale overheidssector. Volgens het VSOA is er nog maar weinig informatie over de wijziging van de rechtspositie van het overgrote deel van de andere personeelsleden bij de openbare besturen.

De VSOA-afgevaardigde maakte ook nog een aantal specifieke opmerkingen met betrekking tot de competenties en het potentieel als basis voor de selectie en de loopbaanontwikkeling, de objectivering van de selectie en de benoemingen, de kansen op zelfontwikkeling en verhoging van competenties, de modernisering van het verloningssysteem en de uitbreiding van de contractuele tewerkstelling in de federale overheidssector.

De afgevaardigde van de ACOD herinnerde eraan dat de overheidssector zich voortdurend aan de vraag moet aanpassen. Het zou niet meer dan logisch geweest zijn dat de regering eerst de markt had bekeken alvorens de overheidssector te hervormen.

Ook had de vertegenwoordiger van de ACOD moeilijkheden met de filosofie die aan de basis lag van de enquête. Hij overliep de vragen een voor een en gaf over elke vraag zijn mening.

Tijdens de hoorzittingen ontsponnen zich boeiende gedachtewisselingen tussen de senatoren en de sprekers. Ik zal de voornaamste aandachtspunten aanhalen.

Er is uitgebreid ingegaan op de publieke bevraging die door de regering werd georganiseerd. Er waren nogal wat vragen over de opportuniteit en de kostprijs van deze enquête.

Vele opmerkingen hadden betrekking op het mandaatsysteem, onder meer over de haalbaarheid van het systeem vanaf rang 13.

Ook de zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening kreeg veel aandacht. Er werd tevens gepleit voor het formuleren van een missie en doelstellingen voor elke dienst. Het evaluatiesysteem mag niet verlammend werken.

De afschaffing van de kabinetten kwam eveneens aan bod. Sommigen vroegen zich af of de tijd rijp is, of er niet opnieuw een politisering kan tot stand komen en of de minister nog voldoende greep zal kunnen houden op het beleid dat hij of zij wenst te voeren.

Er werden ook vragen gesteld over de controle ex nunc door de Inspectie van financiën en de rol van het Parlement in dit verband.

Er werd gevraagd of bij de bevraging de taalwetgeving werd nageleefd. Daarenboven wezen verscheidene senatoren op het fundamentele belang van de motivatie van de ambtenaren fundamenteel voor de hervorming.

Sommige senatoren wezen erop dat de burgers thans al te vaak als klanten van de openbare diensten worden omschreven, terwijl het eigenlijk gebruikers zijn. De burgers hebben immers niet altijd de keuze om al dan niet contact te hebben met een openbare dienst.

Er werd bijvoorbeeld verwezen naar gevangenen en belastingbetalers.

Tot slot wil ik nog even kort ingaan op de in het verslag opgenomen besluiten. In de algemene besluiten wordt benadrukt dat de hervorming noodzakelijk is om het vertrouwen van de burger in de openbare diensten, die nu vaak nog een zeer negatief imago hebben, te herstellen.

Uit de besprekingen is ook gebleken dat er bij de federale overheidsdiensten behoefte bestaat aan objectieve criteria om op een duidelijke en meetbare manier de resultaten van de diensten te beoordelen. Bij die evaluatie moet ook rekening worden gehouden met de mening van de betrokken ambtenaren en van de cliënt-gebruiker en met de maatschappelijke waardering van de openbare diensten. Technieken als gebruikersbevraging moeten worden geïntroduceerd om de burger-gebruiker maximaal bij de werking van de administratie te betrekken en zoveel mogelijk resultaatgericht te werken.

In een volgend besluit wordt vooral aangedrongen om in het geheel van de hervorming van de openbare diensten meer aandacht te schenken aan de kwaliteitszorg.

Over het mandaatsysteem wordt in een besluit gezegd dat de mandaathouders een duidelijk zicht moeten krijgen op de normen op basis waarvan en de instrumenten waarmee ze gedurende hun mandaat worden geëvalueerd. Ze moeten autonoom hun medewerkers kunnen kiezen en vooraf kunnen onderhandelen over de middelen die hen ter beschikking worden gesteld.

M. Michel Barbeaux (PSC). - J'estime que le ministre responsable de la modernisation des administrations devrait être présent, puisqu'il devra nous répondre.

M. le président. - Il devrait nous rejoindre dans un instant.

Voulez-vous intervenir dans le débat, monsieur Barbeaux ?

M. Michel Barbeaux (PSC). - Oui, monsieur le président, mais je souhaite que le ministre soit présent.

M. le président. - Je le souhaite aussi, mais comme vous le savez, le règlement ne prévoit pas de quérir la présence d'un ministre au Sénat.

De plus, le ministre doit répondre à cinq ou six demandes d'explications qui lui sont adressées. Soyez assuré qu'il va nous rejoindre.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je pense qu'il serait intéressant, tant en commission qu'en séance plénière, que le gouvernement puisse entendre le rapport. Je soutiens totalement la remarque de M. Barbeaux. Autant on peut consacrer des moyens à mener une vaste enquête publique, autant on peut écouter les parlementaires, même si le règlement ne le prévoit pas.

M. le président. - Je partage votre point de vue, madame. Vous avez la parole, monsieur Barbeaux.

M. Michel Barbeaux (PSC). - Je regrette que le ministre affiche un certain dédain pour le Parlement, puisqu'il n'est pas présent dès le début de la discussion sur un dossier qu'il doit gérer. Comme vient très justement de le rappeler Mme Nagy, le ministre interroge huit millions de citoyens, mais il ne vient pas écouter les représentants de la population que sont les sénateurs.

A la suite des gouvernements précédents, l'actuel gouvernement a décidé de s'atteler à la modernisation de l'administration fédérale. On ne peut que s'en réjouir, tout en regrettant, ici aussi, une sorte de dédain du gouvernement pour ce qui a été fait avant lui. Quand on entend le Premier ministre ou le ministre de la Fonction publique, on croirait que rien n'a été fait avant eux. Je pense à une récente interview du Premier ministre qui fêtait le premier anniversaire de son gouvernement sur les chaînes de la RTBF, lors du journal télévisé. Je voudrais d'ailleurs savoir ce qu'en pensent les anciens ministres de la Fonction publique et notamment MM. Vande Lanotte et Flahaut, toujours présents dans ce gouvernement.

Rappelons quelques décisions importantes prises ces dernières années :

-le vote par le Parlement, en 1992, de la Charte de l'utilisateur des services publics, qui impose davantage d'exigences dans le chef de l'administration, vis-à-vis des utilisateurs des services publics ;

-le vote, en 1995, de la Charte de l'assuré social ;

-l'obligation de motivation des actes administratifs et la mention des procédures de recours ;

-l'indication du nom et du numéro de téléphone de l'agent traitant un dossier ;

-l'élargissement des heures d'ouverture des services accessibles au public ;

-l'accélération de l'offre de service : aujourd'hui, il ne faut plus huit jours au moins pour obtenir une plaque de voiture, mais quelques minutes dans un des services déconcentrés de l'administration de l'infrastructure et des communications ;

-l'informatisation des services et de la communication avec le citoyen ;

-l'élaboration du baromètre de la qualité des services en vue d'une évaluation régulière ;

-l'instauration de la fonction de médiateur.

Une brochure publiée par le ministre Flahaut, alors ministre de la Fonction publique, complète d'ailleurs très bien la liste que je viens d'énumérer. Il est donc étrange et, me semble-t-il peu correct, de la part du gouvernement actuel dont M. Flahaut fait partie, de faire croire que rien n'a été fait avant aujourd'hui et d'affirmer, comme me l'a dit l'actuel ministre de la Fonction publique, dans cette même salle, que la situation actuelle de l'administration est « désastreuse ».

Le gouvernement donne l'impression, face à certains dérèglements comme il en existe partout, de vouloir « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Cette expression m'a été fait fournie par de hauts fonctionnaires qui se sont investis dans des réformes antérieures qui semblent aujourd'hui balayées.

Or, la motivation des principaux acteurs est fondamentale pour la réussite d'une réforme. La motivation et la responsabilisation des agents sont des pièces maîtresses pour un bon fonctionnement de l'administration. C'est en ce sens que le précédent gouvernement avait adopté l'arrêté royal du 20 avril 1999 créant le système des mandats à durée déterminée pour les fonctionnaires dirigeants, avec une lettre de mission déterminant les objectifs, les moyens et les systèmes d'évaluation. L'arrêté royal prévoyait également un brevet de direction nécessaire pour l'obtention d'un mandat de manager, avec une formation correspondante.

Il est là aussi assez curieux que le gouvernement actuel ait rapidement suspendu cet arrêté qui devait entrer en vigueur au 1er janvier dernier, mais qu'il en ait redécouvert le principe, même s'il le modulera autrement, et qu'il soumette ce principe à la consultation populaire, après l'avoir d'abord décidé.

En ce qui concerne cette fameuse consultation populaire, qui n'en est pas une, puisque le premier ministre a plutôt parlé d'enquête publique, même si la déclaration de gouvernement utilise les termes « consultation populaire », une récente carte blanche du journal Le Soir, écrite par un professeur de l'UCL titrait : « Copernic : surtout ne diffusez par les résultats ». La réaction générale des éditorialistes a d'ailleurs été très négative, considérant cette consultation ou enquête comme une des grandes erreurs de ce gouvernement. Selon l'éditorialiste de La Libre Belgique « sous couvert de culture citoyenne, on nous sert ici un lourd cocktail de marketing politicien et de dogmatisme idéologique ».

De plus, et c'est le comble, le ministre Van den Bossche a déclaré en commission qu'en tout cas, il n'attend pas les résultats de cette enquête pour continuer à décider.

Quant aux questions posées, soit elles considèrent les personnes interrogées comme des simplets, soit elles soumettent deux propositions dans une seule question, ce qu'on ne fait jamais dans une enquête, soit elles forcent à se positionner sur l'ensemble d'un plan alors qu'un accord est généralement partiel. De plus, l'absence de questions ouvertes empêche tout commentaire.

Il eut été à la fois beaucoup plus fiable et nettement moins coûteux pour le contribuable de réaliser un véritable sondage d'opinion auprès d'un échantillon de l'ordre de 5.000 personnes, plutôt que d'envoyer un questionnaire à 8 millions de personnes, les résultats très partiels dont on aura connaissance demain, paraît-il, pouvant être totalement biaisés.

Cette enquête publique, qui s'apparente pourtant vraiment à une consultation puisqu'elle est adressée à tous les citoyens à partir de 16 ans, a aussi l'énorme tort de galvauder la procédure de consultation populaire que tous les partis démocratiques veulent inscrire dans notre régime démocratique, tellement elle a été mal préparée. D'ailleurs, s'il devait vraiment y avoir moins de 10% de réponses, comme le craint aujourd'hui le journal Le Soir, une consultation populaire légale interdirait le dépouillement des réponses.

Quant à la brochure distribuée avec le questionnaire, elle affirme dès l'abord une certaine orientation idéologique de la réforme, orientation néolibérale en l'occurrence. Selon cette brochure, le plan Copernic « entend transformer l'appareil public en une organisation moderne orientée vers le client ». La procédure de l'enquête publique va dans le même sens. Les gens sont invités à exprimer leurs besoins dans un face-à-face entre l'État et l'individu et dans un climat de méfiance de la part de l'autorité à l'égard des corps intermédiaires, comme l'ont bien compris les organisations syndicales représentatives du personnel.

En commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, les représentants de ces organisations nous ont exprimé leur grande méfiance et leur refus non seulement de l'enquête publique mais également de cette idéologie néolibérale qui remplace la démocratie sociale représentative par une démocratie directe qui marginalise les organisations représentatives.

Parmi celles-ci, outre les organisations syndicales, il faut également citer les groupements d'usagers des services publics.

Le premier ministre a déclaré à la RTBF qu'il avait voulu l'enquête publique notamment pour créer la pression nécessaire pour dépasser les obstacles à la modernisation. En clair : pour pouvoir imposer celle-ci malgré les réserves syndicales. Or, il apparaît clairement des auditions des représentants syndicaux en commission, que ceux-ci sont demandeurs de la poursuite des réformes de l'administration, qu'ils sont partisans de la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants et du système des mandats.

La création de cellules de gestion des ressources humaines dans les divers ministères, présentée par le ministre de la Fonction publique a, d'ailleurs, été acceptée au sein du Comité B.

Il est vrai que ces mêmes représentants du personnel ne font pas nécessairement plaisir au gouvernement lorsque certains d'entre eux déclarent que « la consultation populaire décidée par le gouvernement relève d'une fumisterie qui ne servira en rien la réforme approfondie de la Fonction publique fédérale, mais constituera sans doute un beau coup médiatique à quelques mois du scrutin électoral ».

Les syndicats ont aussi posé des questions importantes.

« La note Copernic ne concerne que 3% des fonctionnaires », aurait dit le ministre Van den Bossche au Comité B. Quelles perspectives offre donc cette réforme pour les 80.000 autres agents de l'administration fédérale ? Que compte faire le gouvernement pour toujours mieux les motiver, les former, les équiper, les évaluer : ce sont eux qui font l'administration au jour le jour et sont en contact avec le public. Comment vont-ils être mobilisés pour participer à cette réforme que tout le monde juge nécessaire ?

Autre phrase qu'aurait prononcée le ministre Van den Bossche en Comité B, toujours selon certains représentants syndicaux, « le management domine le droit ». Cette affirmation est fondamentale parce qu'elle traduit parfaitement le caractère néo-libéral de cette réforme initiée par un ministre socialiste et un gouvernement composé pourtant aussi de partis socialistes et écologistes !

Le management est important, c'est évident, et ses techniques doivent être implantées dans nos administrations. Mais affirmer qu'il domine le droit, c'est confondre le pouvoir public avec une entreprise privée, c'est réduire l'État à un simple agent dans un grand marché, c'est oublier le rôle régulateur qui fonde l'État et l'intervention publique.

Le management, pour une meilleure satisfaction du client, doit-il dominer le droit à l'égalité entre les citoyens, le droit à l'objectivité des critères de sélection et de promotion pour un fonctionnaire, le droit à l'équilibre linguistique au sein des administrations ou le droit à l'égalité de traitement ?

« On détruit les droits collectifs des fonctionnaires pour aller vers l'individualisation des droits » a affirmé, en commission, un représentant du syndicat libéral de la Fonction publique qui craint, par exemple, une plus grande subjectivité lors de la définition et de l'évaluation des compétences des agents, si l'on ne se base plus sur les diplômes et si le classement opéré par le Selor n'a plus cours parmi les dix lauréats proposés aux diverses administrations.

Si le management est important, s'il faut toujours viser à augmenter la satisfaction des utilisateurs des services publics, la modernisation de l'administration ne s'identifie pas à ces seuls objectifs. Si le citoyen a des droits, il a aussi des devoirs. Le droit, qui codifie ces devoirs, existe pour créer les conditions nécessaires à une vie harmonieuse en société et pour protéger en particulier les plus faibles. Et, au niveau fédéral, les départements dits d'autorité sont relativement beaucoup plus importants qu'aux niveaux régional et communautaire ; c'est pourquoi une réforme réalisée dans la Fonction publique d'une Région ne doit pas nécessairement être transposée telle quelle au niveau fédéral.

C'est encore un lecteur du journal Le Soir qui écrit : « Partout, on assiste à des man_uvres, dans les pays européens et aux États-Unis, visant à transformer le citoyen en consommateur et le salarié en actionnaire de sa propre boîte, bref à remplacer la citoyenneté par du consumérisme. Comment le PS et les Ecolos ont-ils pu accepter une aussi énorme manipulation ? »

Après ces quelques commentaires sur la méthode utilisée par le gouvernement et sur la philosophie politique de la réforme, je voudrais émettre quelques remarques sur certains éléments de son contenu.

Un des gros problèmes de nos diverses fonctions publiques, que ce soit au niveau fédéral ou aux niveaux régional ou communautaire, c'est le manque de définition claire du rôle des ministres et de leurs cabinets ministériels, d'une part, et celui des administrations, d'autre part. L'immixtion perpétuelle des cabinets dans les décisions et dans le fonctionnement de l'administration perturbe celle-ci et la démobilise. Parfois, les cabinets constituent une véritable administration parallèle.

Dans un régime démocratique comme le nôtre, il importe de distinguer la définition de la politique, qui relève du mandataire politique élu, donc le ministre, de la préparation des décisions, leur exécution et leur évaluation. Dans la réforme proposée, c'est le ministre avec un secrétariat restreint, qui préside un conseil stratégique et est aidé par une cellule, qui définit la politique à mener. L'administration, quant à elle, est dirigée par un comité de direction présidé par un haut dirigeant sous mandat. L'autonomie de ce comité de direction, chargé de la gestion quotidienne par rapport au ministre et au conseil stratégique, sera un test de la véritable volonté de dépolitisation qu'affirme, notamment, la déclaration gouvernementale.

Il existe une véritable crainte, exprimée notamment par un représentant du personnel entendu en commission, que la cellule stratégique ne soit, en fin de compte, que le réceptacle des membres des cabinets ministériels, supprimés par ailleurs.

Si cette cellule, placée au sein de l'administration, s'apparente à un cabinet ministériel, la politisation de l'administration sera encore plus grande que précédemment. Et même si ce n'est pas dans l'intention du ministre de la Fonction publique, il n'est pas exclu que les choses se passent de cette façon chez certains de ses collègues, malgré les procédures de sélection envisagées.

L'autonomie de gestion que doit avoir l'administration au quotidien passe aussi par l'autonomie du fonctionnaire dirigeant dans le cadre du mandat qui lui est attribué. Le statut de fonctionnaire statutaire octroie une telle autonomie mais il n'en va pas de même pour un agent contractuel, nommé pour une durée déterminée ou indéterminée mais toujours à la merci d'un licenciement. Comment un dirigeant sous contrat pourrait-il résister à une injonction politique qui dérogerait aux règles ?

Certes, le recrutement de personnel qualifié provenant du secteur privé peut être un apport intéressant pour le secteur public, particulièrement pour des fonction d'expertise. La fonction d'autorité, quant à elle, justifie et nécessite le statut de fonctionnaire - même si c'est le statut Camus réformé - dans le chef des dirigeants et des hauts dirigeants de l'administration publique, y compris dans ses n° 1 et 2, évoqués par le ministre de la Fonction publique et que celui-ci voudrait ouvrir à des contractuels.

Autre réflexion que j'ai développée en commission : Faut-il vouloir faire trois choses en même temps ? Revoir le statut Camus, réformer l'organisation interne des ministères, et notamment le contrôle, et modifier en même temps toute l'architecture de l'administration fédérale, en changeant le nom de ce qui existe : les ministères deviennent des services publics fédéraux, l'administration du Budget et du contrôle des dépenses avec l'inspection des Finances, le service d'Administration générale de la fonction publique, les services de la politique scientifique deviennent des services publics horizontaux.

On peut réformer le fonctionnement sans pour autant réformer l'intégralité de la structure de l'architecture des ministères. On peut aussi s'interroger sur le rôle des services publics horizontaux par rapport aux services publics verticaux. Leur articulation doit être telle que les premiers n'aillent pas à l'encontre de la volonté de renforcement de l'autonomie des seconds.

Quelle plus-value faut-il attendre de la restructuration de l'ensemble de l'architecture des ministères, après celle qui a déjà été réalisée, suite à la régionalisation et à la communautarisation d'une partie d'entre eux ? Cette plus-value est-elle plus importante que les risques de cacophonie que tout changement aussi fondamental porte en germe ? Par ailleurs, - et c'est une réaction francophone -, la volonté de redécoupage des ministères ne contient-elle pas un agenda caché visant à transférer de nouvelles compétences et donc de nouvelles administrations aux Régions ? Il était significatif de constater, dans la note de travail soumise au gouvernement en janvier dernier, que, par exemple, le ministère de l'Agriculture était déjà démantelé, avant même qu'une décision ait été prise par le kern cabinet.

Je me pose encore trois questions au sujet de la réforme.

Tout d'abord, la simplification administrative est revendiquée avec insistance par la population et les entreprises. Le commissariat à la simplification administrative fait aujourd'hui des constats mais il n'a pas encore proposé grand-chose. Quand peut-on attendre des résultats ? Peut-on envisager, par exemple, des formulaires multifonctionnels qui seraient remplis une seule fois par les entreprises mais qui seraient distribués aux diverses administrations concernées et demanderesses ?

Ensuite, une des grandes faiblesses de la gestion publique a souvent été le manque d'évaluation des politiques. En général, le pouvoir aime élaborer de nouvelles politiques mais évalue rarement les effets des politiques antérieures. C'est d'ailleurs ce que fait ce gouvernement avec les mesures de modernisation de l'administration décidées par ses prédécesseurs. Une évaluation systématique des politiques et des mesures prises doit être instaurée, avec des instruments d'analyse, par exemple, le fameux baromètre de la qualité qu'a conçu le bureau ABC qui fait partie de l'administration fédérale.

Enfin, je pense qu'il faut également réfléchir au rôle de l'administration fédérale dans une Europe de plus en plus intégrée. De quelle manière la fonction publique fédérale sera-t-elle encore associée aux mécanismes d'élaboration des projets normatifs européens ? Et dans quelle mesure l'administration fédérale pourrait-elle intervenir comme élément fédérateur des politiques autonomes des Régions et des Communautés, dans leurs relations avec la Commission européenne.

Le PSC, comme les citoyens, les fonctionnaires, les organisations syndicales de la fonction publique et les gouvernements, actuel et passés, a la volonté de moderniser l'administration fédérale. Toutefois, pour que ce processus porte pleinement ses fruits et pour conserver à l'autorité politique un outil efficace, j'estime, en même temps que la plupart des scientifiques qui ont étudié la modernisation de l'administration, tant dans notre pays que dans les pays voisins, qu'un certain nombre de conditions doivent être posées au sujet de l'action du ministre de la Fonction publique et du gouvernement. J'en vois au moins six. Premièrement, il m'apparaît que le processus de modernisation doit s'appuyer sur un engagement politique et administratif au sommet, dépourvu d'ambiguïté et, le plus largement possible, participant à tous les niveaux de la hiérarchie, à la fois politiques et administratifs. Deuxièmement, la modernisation doit s'inscrire dans la durée, sans rupture due au changement de majorité gouvernementale, de ministres ou de fonctionnaires dirigeants. Troisièmement, elle doit bénéficier de moyens et de mesures d'accompagnement importants, même si la contrainte budgétaire qui demeure oblige à définir des priorités et donc à faire des choix.

Quatrièmement, elle doit faire l'objet de procédures d'évaluation objectives et connues de tous, et qui permettent, le cas échéant, les réorientations indispensables.

Cinquièmement, il convient de ne pas faire l'impasse sur les actions de modernisation déjà commencées dans les départements et prises en charge avec beaucoup de bonne volonté par de nombreux fonctionnaires, mais, au contraire, il s'agira de les consolider et de les valoriser. Ce n'est franchement pas ce que fait le ministre de la Fonction publique.

Enfin, cette modernisation, et c'est l'essentiel, ne peut se réduire à la seule recherche de l'augmentation de la satisfaction du citoyen appelé « client » car le citoyen doit aussi respecter les lois et les règlements ; l'administration est là aussi pour veiller à ce respect avec le souci de l'équité, pour anticiper les besoins de la société de demain et, de manière générale, pour assurer la viabilité même de la vie en société.

Par ailleurs, il est dommage que l'opération de marketing électoral constituée par l'enquête publique soit venue amputer de plus de 80 millions les crédits qui avaient été réservés pour cette opération de modernisation de l'administration.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Namens de VLD-fractie wil ik de houding tegenover de enquête toelichten, waarvan de resultaten morgen zullen worden bekend gemaakt, zoals we een aantal weken geleden hebben vernomen.

De informatieve rol van deze enquête voor de burgers op het vlak van de geplande ingrijpende hervormingen kan niet genoeg worden benadrukt. De enquête was een kans om een signaal te geven aan de burgers. Het was ook een kans voor de burgers om aan de overheid te laten weten hoe zij staan tegenover de grote lijnen van de geplande hervorming.

De heer Barbeaux heeft verwezen naar de redacteur van "Le Soir". Ik verwijs in dit verband naar de redacteur van "De Standaard", die een oproep aan de burgers heeft gedaan om een signaal te geven. Hij vond de enquête de geschikte gelegenheid voor de burger om een signaal te geven, indien hij of zij wil dat er echt iets verandert, zelfs wanneer de burger de vragen als niet geschikt, te moeilijk of gesloten zou beoordelen. Het is des te belangrijker dat de burger dit signaal kan geven want uiteindelijk zijn alle burgers aandeelhouder van het openbaar ambt.

De organisatie van een dergelijke enquête is ook belangrijk in het raam van een sensibilisering, die nodig is om uiteindelijk het te beogen resultaat te kunnen bereiken. Volgens de principes van de integrale kwaliteitszorg moeten de volgende elementen worden betrokken bij een meting van de resultaten van een bedrijf of een organisatie: de waardering van de behaalde resultaten door de medewerkers, in dit geval de waardering door de ambtenaren van de resultaten die openbare diensten bereiken; de waardering door de gebruikers van de organisatie of in dit geval van de openbare dienst, en tenslotte de waardering door de maatschappij. De enquête die is gehouden heeft betrekking op de laatste twee categorieën, namelijk de waardering door de burgers en de waardering door de maatschappij. Door bij de enquête alle burgers en dus de maatschappij te betrekken zal de waardering door de maatschappij misschien worden verhoogd.

M. le président. - Je regrette que cet excellent rapport qui montre le travail intéressant réalisé en commission n'ait pas fait l'objet d'un débat plus passionné en séance publique.

- La discussion est close.