2-65

2-65

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 19 JULI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

De modernisering van de federale openbare besturen (Stuk 2-436)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten» (nr. 2-213)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Santkin aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle» (nr. 2-216)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de mogelijkheid tot heroriëntering van de immigratiemogelijkheden» (nr. 2-214)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten» (nr. 2-202)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de werkzaamheden van het Interdepartementaal Comité in de strijd tegen de wapentrafieken» (nr. 2-203)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem» (nr. 2-206)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming» (nr. 2-215)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de toepassing van artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, en meer in het bijzonder voor wat de vervolgingsbevoegdheid betreft» (nr. 2-204)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Financiën en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «het in de handel brengen van producten en diensten door bepaalde VZW's en de contributies daarop» (nr. 2-205)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister en aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de vermindering van de administratieve lasten» (nr. 2-176)

Vraag om uitleg van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het uitstippelen van een doeltreffende strategie voor de identificatie en de aanpak van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren ontregelen» (nr. 2-212)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de acute aidsproblematiek» (nr. 2-207)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het dierenleed bij vervoer over lange afstanden» (nr. 2-211)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Financiën over «de noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in België te verhogen door een verlaging van de federale lasten» (nr. 2-210)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen» (nr. 2-209)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de naweeën van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten» (nr. 2-186)

Vraag om uitleg van de heer Jean-François Istasse aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de Internationale Unie voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (UIESP)» (nr. 2-218)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de acute aidsproblematiek in Afrika» (nr. 2-208)

Berichten van verhindering