2-63

2-63

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 13 JUILLET 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Vincent Van Quickenborne au ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique sur «la suppression du système de bonus-malus et la disparition des sauts tarifaires fixes et automatiques» (n° 2-180)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Midden januari 2000 raakte bekend dat de toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Rudy Demotte, het bonus-malussysteem zo snel mogelijk via een koninklijk besluit wilde afschaffen. Daardoor zouden de automatische vaste tariefsprongen ingevolge strijdigheid met het Europees recht verdwijnen. Gelijktijdig dacht hij aan een wetsontwerp dat een aantal problemen rond de autoverzekering uit de wereld moet helpen. Zijn voorstellen betreffen het recht op een verzekering, een systeem om niet-verzekerden sneller op te sporen, het statuut van de zwakke weggebruiker tegenover trams en treinen, moeilijk verzekerbare of geweigerde risico's die zouden getransfereerd worden naar een verzekeringspool bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Een dergelijke pool bestaat reeds, maar niet alle verzekeraars, zoals bijvoorbeeld OMOB, zijn erbij aangesloten. De verzekeraars zouden voortaan verplicht worden om zich bij die pool aan te sluiten. Zijn wetsontwerp voorziet ook in een systeem om niet-verzekerden sneller op te sporen. Hun aantal wordt op 50.000 geschat. Bedoeling is via de bestaande gegevensbank bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, die alle nummerplaten en de autopolisnummers bevat, systematisch alle niet-verzekerde voertuigen op te sporen. Nu wordt deze gegevensbank enkel gebruikt om inlichtingen te verstrekken over de verzekeringsmaatschappijen van de partijen die bij een ongeval zijn betrokken.

Het wetsontwerp komt tenslotte tegemoet aan een aantal arresten van het Arbitragehof rond de schending van het gelijkheidsbeginsel. Zo geldt vandaag het wettelijk onweerlegbaar vermoeden van fraude als familieleden met hun respectieve wagens in een ongeluk betrokken raken.

Wat is de stand van zaken in deze dossiers? Tegen wanneer mogen wij de aangekondigde maatregelen verwachten? Waarom is er vertraging opgelopen? Is de minister van plan nieuwe maatregelen toe te voegen? Is er overleg geweest met de verzekeraars?

De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek. - Zoals de heer Van Quickenborne zegt moet de sector van de autoverzekeringen op heel wat punten veranderingen ondergaan. Het koninklijk besluit tot wijziging van het bonus-malus systeem is voor advies voorgelegd aan de Commissie voor verzekeringen en de Controledienst voor de verzekeringen. De consultatieronde loopt op haar einde en het koninklijk besluit zal in de komende weken voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. De verschillende problemen waarnaar de heer Van Quickenborne verwijst, werden door mij in een uitvoerige nota toegelicht.

Over het statuut van de zwakke weggebruiker ten aanzien van trams en treinen is uitvoerig in de Kamer gediscussieerd naar aanleiding van het wetsvoorstel van heer Ansoms.

Dat wetsvoorstel werd op 15 juni jongstleden in de Kamer goedgekeurd, zodat de Senaat dat desgewenst kan evoceren.

Over de problematiek van de niet-verzekerden en de toegang tot de verzekering heb ik gisteren ook al een vraag beantwoord in de commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer. Ik heb de commissarissen meegedeeld dat het fenomeen van de niet-verzekering wel uitbreiding neemt, maar toch nog geen dramatische proporties aanneemt. We mogen immers niet vergeten dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de slachtoffers vergoedt van ongevallen die door niet-verzekerden zijn veroorzaakt.

Toch wordt naar een oplossing gezocht in de richting van wat de heer Van Quickenborne voorstelt. Daarover is trouwens een wetsvoorstel aanhangig bij de Senaat.

Persoonlijk denk ik dat repressie moet samengaan met preventie. Er moeten maatregelen worden genomen om de premies voor eenieder op een redelijk niveau te handhaven. Daarom wordt nu grondig nagegaan hoe de pool kan worden hervormd waarbij rekening wordt gehouden met de moeilijkst te verzekeren risico's.

Van haar kant boog de commissie voor Verzekeringen zich onlangs over de wet op de burgerlijke aansprakelijkheid in de sector van de autoverzekering. De commissie kwam tot het besluit dat sommige bepalingen van de wet moeten worden gewijzigd, onder meer om de wet op de autoverzekering in overeenstemming te brengen met de regelingen voor andere verzekeringstakken. Ik denk bijvoorbeeld aan de termijnen, de verschillende formaliteiten, de verjaringstermijnen en dergelijke meer.

Ik vermeld nog dat België binnenkort ook een vierde Europese richtlijn over de autoverzekering in het Belgisch recht moet omzetten. Hoewel deze richtlijn nog niet is gepubliceerd, heeft mijn administratie de voorbereiding van deze omzetting reeds aangevat.

Ik ben van plan de verschillende wetswijzigingen in een keer te laten gebeuren. De meeste teksten zijn klaar en de officiële raadplegingen zullen in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar kunnen beginnen. Zowel de verzekeraars als de gebruikers worden door de commissie voor Verzekeringen geraadpleegd.

Ik hoop dat de heer Van Quickenborne tevreden is met dit antwoord. Zoniet kan ik hem nog een uitvoerige en erg technische tekst bezorgen over de bonus-malusregeling en de andere nieuwe maatregelen.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - De technische nota waar de minister naar verwijst, wil ik graag krijgen.

De minister heeft veel goede bedoelingen en plannen. Jammer genoeg ondervinden we dat die maar al te vaak op de lange baan geschoven worden. In januari was er al sprake van voornoemd ontwerp. Er kwam al een arrest van het Arbitragehof dat van oordeel was dat er een schending was van het gelijkheidsbeginsel. Daarna nam een adviesronde liefst zes maanden in beslag, waarna het wetsontwerp nog voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd vooraleer het bij het Parlement kan worden ingediend. Een schending van het gelijkheidsbeginsel is niet niets, zij raakt de grondwet zelf. Ik versta niet waarom het niet sneller gaat. Ik hoop dat de nieuwe minister van Economie de zaken met meer zin voor efficiëntie aanpakt.

- L'incident est clos.