2-62

2-62

Sťnat de Belgique

Annales parlementaires

MERCREDI 12 JUILLET 2000 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Johan Malcorps au vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intťgration sociale et de l'…conomie sociale et au ministre des Finances sur ęla baisse de la TVA pour les centres de recyclage et les autres ťtablissements ŗ but socialĽ (nį 2-195)

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - In maart 1999 werd een BTW-verlaging van 21% tot 6% in het vooruitzicht gesteld voor "bepaalde activiteiten uitgevoerd door instellingen met een sociaal oogmerk". De kringloopcentra zouden de eerste instellingen zijn die voor een BTW-verlaging in aanmerking komen. In juni 1999 verschenen de wet en het uitvoeringsbesluit die de verlaging mogelijk moeten maken. Maar sindsdien heeft de minister van FinanciŽn nog geen enkel kringloopcentrum de toelating gegeven om het verlaagde BTW-tarief effectief toe te passen. Naar verluidt is de wet die een BTW-verlaging mogelijk maakt, onuitvoerbaar. De ministers van FinanciŽn en van Begroting zouden aan een oplossing werken.

Er zijn verschillende goede redenen om kringloopcentra van het lagere BTW-tarief te laten genieten. Kringloopcentra zijn zeer arbeidsintensief en spelen een belangrijke rol in de herinschakeling van langdurig en laaggeschoolde werklozen in de arbeidsmarkt. Bovendien leveren kringloopbedrijven en -winkels met hun arbeidsintensieve activiteiten ook een goede dienst aan het milieu. Ze bevorderen een maximaal hergebruik van goederen. Tenslotte worden in kringloopwinkels producten verkocht aan zeer goedkope prijzen, wat dan weer voordelig is voor mensen met minder financiŽle mogelijkheden.

De activiteiten van kringloopcentra staan overigens niet in concurrentie met activiteiten of diensten op de `gewone' markt. Het gaat om het inzamelen, herstellen en terug te koop stellen van producten die anders als afval zouden worden verwerkt.

Door het uitblijven van de beloofde steunmaatregelen raken een aantal van de kringloopbedrijven in ernstige financiŽle moeilijkheden. Zo moest het kringloopcentrum Opnieuw & Co te Lier recent personeelsleden ontslaan. Bij andere kringloopbedrijven dreigt eenzelfde scenario.

Kan de minister mij meedelen waarom de beloofde BTW-verlaging zo lang op zich laat wachten? Tegen wanneer mag de BTW-verlaging voor de kringloopbedrijven worden verwacht? En tegen wanneer voor de andere sociale werkvormen? Zullen de ministers de nodige stappen doen op Europees niveau om niet enkel een BTW-verlaging voor arbeidsintensieve activiteiten, maar ook voor milieuvriendelijke activiteiten, mogelijk te maken?

Ik hoop dat minister Daems zal kunnen antwoorden op deze vragen die tot twee van zijn collega's zijn gericht.

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Een ontwerp van koninklijk besluit dat zal toelaten een verlaagd BTW-tarief toe te passen op de kringloopcentra, is in voorbereiding. Dit koninklijk besluit werd op 4 juli 2000, vorige week dus, aan de betrokken inspecteur van FinanciŽn en aan de minister van Begroting voorgelegd. Het is de bedoeling dit KB aan de laatste ministerraad van dit werkjaar, op donderdag 20 juli, ter goedkeuring voor te leggen.

Of een BTW-verlaging mogelijk is voor andere sociale werkvormen en of dit ook in Europese context aangekaart kan worden voor wat betreft milieuvriendelijke activiteiten, daarvoor verwijs ik naar eventuele stappen die door de regering zullen worden ondernomen, op voorstel van de minister van FinanciŽn of van een ander minister. Het regeerakkoord maakt alleszins melding van de reconversie van fiscaliteit naar ecofiscaliteit.

- L'incident est clos.