2-59

2-59

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 29 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-119)

Mevrouw Erika Thijs (CVP), corapporteur. - Na samenspraak met de voorzitter en de secretaris van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden zijn we het erover eens dat er een vergissing werd gemaakt bij het opnemen van de stemmen over het subamendement van de heer Dallemagne. De werkelijke uitslag was: zes stemmen voor bij vijf onthoudingen. Ik stel dan ook voor deze rechtzetting in de Handelingen te vermelden en de tekst aangenomen door de commissie in deze zin aan te passen.

De voorzitter. - De heer Dallemagne heeft ons erop gewezen dat hij het gevoel had dat zijn amendement in de commissie was goedgekeurd. Na overleg met mevrouw Lizin, de rapporteurs en de commissiesecretaris, blijkt dat inderdaad zo te zijn. Het gaat dus om een materiële vergissing in het verslag.

M. Philippe Mahoux (PS). - Il apparaît effectivement qu'il en est ainsi. Cela dit, comment allons-nous procéder ? Considérons-nous que le texte sur lequel nous allons nous prononcer intègre l'amendement qui a été adopté par la commission, auquel cas nous ne votons pas sur l'amendement? En est-il bien ainsi?

De voorzitter. - Ik stel voor te stemmen over de tekst zoals de commissie hem ons had moeten voorleggen, d.i. inclusief het amendement van de heer Dallemagne dat bepaalt dat personen die bloed- of aanverwant zijn tot en met de derde graad, geen lid kunnen zijn van eenzelfde college van burgemeester en schepenen. Het is dus de tweede graad voor de gemeenteraad en de derde graad voor het college.

Stemming nr. 8

Aanwezig: 56

Voor: 55

Tegen: 0

Onthoudingen: 1

- Het wetsvoorstel is aangenomen.

- Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

- De goedkeuring van het wetsontwerp impliceert dat het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen (van de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 2-168) en het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (van de heer Chokri Mahassine, Stuk 2-205) vervallen.