2-59

2-59

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 29 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over ęde verklaringen van de Britse ferry-operator P&OĽ (nr. 2-310)

De voorzitter. - De heer Jaak GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand, antwoordt namens de heer Marc Verwilghen, minister van Justitie.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Naar aanleiding van het overlijden van 58 personen tijdens hun overbrenging van Zeebrugge naar Dover verklaarde de minister van Justitie vorige dinsdag in de senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden dat de Britse ferry-operator P&O een verdachte zending van sigaretten en alcohol in de betrokken truck vermoedde en dat hij de Britse overheid hierover inlichtte.

Gisteren ontsloeg P&O zijn woordvoerder wegens het afleggen van onjuiste verklaringen. In een persmededeling verklaarde P&O wettelijk gezien niet verantwoordelijk te zijn voor het checken van de vrachtwagens voor ze aan boord van de ferry's worden geladen. De persmededeling luidt in dat verband: "Dat nazicht rust bij de havenautoriteiten. De dood van de Chinezen kwam aan het licht toen de Britse douane de truck doorzocht. Dit onderzoek was volledig gesteund op eigen onderzoek en procedures van die douane. Britse klanten werden nooit door P&O gealarmeerd, ook niet door hun agent in Zeebrugge. Noch de rederij, noch haar agent hadden enig vermoeden betreffende die bepaalde vrachtwagen of lading."

Er is kennelijk een tegenstelling tussen de verklaring van de minister en die van de rederij.

Kan de minister mij meedelen op basis van welke gegevens en inlichtingen hij zijn mededeling aan de commissie heeft gebaseerd? Wie heeft de Britse overheid ingelicht?

De heer Jaak GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand. - De verklaringen van de minister in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden zijn gebaseerd op de eerste resultaten van het onderzoek door het parket van Brugge bij P&O in Zeebrugge en op de informatie die inmiddels door de bevoegde departementen werd uitgewisseld.

Er werd duidelijk voorbehoud gemaakt voor de informatie die door de rechtshulpverzoeken en het verdere onderzoek aan het licht zal worden gebracht.

Het parket van Brugge meldde mij dat de Belgische douane noch de rijkswacht werden ingelicht door de rederij P&O, maar dat de Britse douane een controle uitvoerde op de vracht.

Anderzijds neem ik vandaag kennis van de persartikelen met betrekking tot de standpunten van P&O. Deze standpunten moeten nader worden bekeken. Dat P&O mogelijk dacht aan een smokkel van tabak en sigaretten, is slechts een denkrichting die in de senaatscommissie werd geformuleerd. Deze mogelijkheid werd geopperd op grond van de analyse van de eerste gegevens. P&O moet hierover uitsluitsel geven. Van een kennelijke tegenstelling is er dus geen sprake.

Wie de Britse overheid heeft ingelicht, zal moeten blijken uit het onderzoek. Het is mogelijk dat de Britse douane ambtshalve is opgetreden. De Britse overheid kan bezwaarlijk door de Belgische douane of rijkswacht zijn ingelicht aangezien deze diensten blijkbaar niet op de hoogte waren van het transport. Op grond van de eerste gegevens van het onderzoek zou men kunnen vermoeden dat de rederij de Britse douane heeft ingelicht. Deze werkwijze wordt blijkbaar gevolgd wanneer een chauffeur contant betaalt.

Ik herhaal dat dit nog moet worden bevestigd door de Britse douane en door de rederij.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Tien dagen na de dramatische gebeurtenissen kan nog steeds niet duidelijk worden gemaakt wat er precies in Zeebrugge is gebeurd wat de controle van de betrokken vrachtwagen betreft. In de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden heeft de minister van Justitie het enkel gehad over een hypothese over het vervoer van alcohol en sigaretten met overtreding van de accijnswetgeving. Men dacht dus niet aan de hypothese dat P&O de Britse overheid niet zou hebben ingelicht. Volgens de duidelijke verklaringen van de minister had P&O aan de bevoegde Britse overheden gesignaleerd dat men een vermoeden had over een verdachte lading sigaretten en alcohol. We hoorden reeds verschillende verklaringen van P&O. Ik stel vast dat er daarin ook tegenstellingen zitten. Men heeft de woordvoerder van P&O trouwens ontslagen. Het opentrekken van de paraplu gaat dus onverkort verder. We wachten de verdere verklaringen van de bevoegde ministers af om de mist over het Kanaal te verdrijven.