2-59

2-59

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 29 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen» (nr. 2-309)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten bepaalt dat identiteitskaarten maximum tien jaar geldig zijn.

Ook hoogbejaarde en soms bedlegerige mensen worden opgeroepen om hun identiteitskaart op het gemeentehuis te komen vernieuwen.

Moet de tienjaarlijkse vernieuwing van de identiteitskaart ook gelden voor 80-plussers? Is het niet mogelijk in een soepele regeling te voorzien voor hoogbejaarde mensen?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je compte prendre, dans les prochains jours, une décision modifiant l'arrêté royal. Le renouvellement de la carte d'identité ne sera plus imposé au-delà de l'âge de 75 ans. De surcroît, même avant cet âge, lorsque la personne concernée souffre d'un handicap ou peut difficilement se déplacer, les communes doivent lui apporter toute leur assistance de manière à faciliter sa tâche. Je vois avec plaisir que cette nouvelle vous satisfait.