2-49

2-49

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DINSDDAG 30 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de complementaire werking van de rijkswacht en de immigratieambtenaren» (nr. 2-273)

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - België stuurde eind vorig jaar rijkswachters naar de risicoluchthavens om Sabena discreet te helpen met de paspoortcontrole. Hierdoor verlegt België zijn grenzen naar die luchthavens en krijgt Sabena een douanefunctie. Eerstdaags stuurt België zes asielagenten of immigratieambtenaren naar het buitenland om vluchtelingenstromen te observeren. Naar ik heb vernomen krijgen deze een diplomatiek statuut. Bovendien zullen de rijkswachters en de immigratieambtenaren complementair werken.

Mijns inziens wordt op die manier het recht op vluchten bedreigd. Verhuist de dienst Vreemdelingenzaken niet naar die betrokken landen? Hoe kan een politiek vluchteling ons land nog bereiken ?

Graag verneem ik van de minister wat het statuut en de werking is van de rijkswachters die in het kader van een proefproject sinds eind 1999 actief zijn in de risicoluchthavens. Die rijkswachters zijn namelijk opgeleid om mensen tegen te houden. Het recht op vluchten in het kader van de Conventie van Genève wordt hierdoor bedreigd. De rijkswachters dienen een opleiding te krijgen in asielrecht. Zal de minister hun profiel en opleiding duidelijk bepalen? In welke landen waren of zijn ze nu actief? Is de complementaire werking van de immigratieambtenaren en de rijkswachters al vastgelegd in een reglement? Indien niet, wanneer zal dat gebeuren? Wat is ten slotte het criterium om een land als een risicoland te beschouwen? Deze laatste vraag staat niet in mijn oorspronkelijke tekst. Ik neem het de minister dan ook niet kwalijk indien hij daar niet uitvoerig op ingaat.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je commence par la question qui ne m'a pas été posée par écrit. Les pays, dits à risques, sont les pays où l'on constate des flux migratoires importants, anormaux, c'est-à-dire sans explication évidente.

De rijkswachters die sinds vorig jaar op bepaalde risicoluchthavens worden ingezet hebben uitsluitend een adviserende rol. Ze geven de betrokken luchtvaartmaatschappij advies omtrent de authenticiteit en de geldigheid van de vereiste binnenkomstdocumenten. Ze voeren enkel een tweedelijnscontrole uit, zonder enige politionele bevoegdheid. Daarnaast geven ze ook trainingsessies aan het personeel van de betrokken luchtvaartmaatschappij, meer bepaald aangaande valse en vervalste reisdocumenten en de voorwaarden voor het binnenkomen in de Schengenlanden. Deze opdrachten worden in de betrokken luchthavens slechts uitgevoerd na akkoord van de plaatselijke autoriteiten. De inzet van deze rijkswachters gebeurt steeds in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken, (Minafet), Sabena en de rijkswacht.

Dit geheel kadert in een preventieve aanpak om de illegale instroom en allerlei vormen van mensenhandel in te dijken. De immigratieambtenaren hebben geen enkele bevoegdheid inzake het beoordelen van een aanvraag van politiek asiel in het raam van de Conventie van Genève. Bijgevolg kregen deze rijkswachters ook geen opleiding in asielrecht. Het profiel, de selectie, de opleiding, de evaluatie en de opdrachten worden volledig bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken.

La présence de gendarmes n'a pas pour but de dissuader les vrais réfugiés en les retenant dans leur pays. Entre parenthèses, il est rare que les vrais réfugiés fuient à partir des aéroports vu la surveillance dont ils font généralement l'objet par les autorités du pays. Il s'agit, en réalité, pour ces gendarmes d'empêcher et de prévenir des flux d'immigration irrégulière d'étrangers fuyant leur pays pour des motifs autres que ceux reconnus par la Convention de Genève, réfugiés qui embarquent munis de leurs documents mais prétendent, à leur arrivée, ne pas en avoir et tentent ainsi d'abuser du droit d'asile. Cet élément - la constatation de l'existence de documents au départ qui n'existeraient plus à l'arrivée - peut d'ailleurs être utilisé pour rendre effectif l'éloignement de ces étrangers.

Les pays dans lesquels ces gendarmes sont actifs sont l'Afrique du Sud, la Guinée et la Gambie. Actuellement, on procède à l'envoi de personnels au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

La collaboration entre les fonctionnaires à l'immigration et les postes diplomatiques auxquels ils sont éventuellement rattachés fera l'objet d'un protocole entre le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Les services compétents du ministère des Affaires étrangères travaillent pour l'instant à la finalisation de ce protocole. La collaboration entre les fonctionnaires à l'immigration et les gendarmes, pour autant qu'ils soient présents dans le pays concerné, fera l'objet d'un règlement interne qui sera finalisé par mes services dans les prochains jours.

Je rappelle pour conclure que les tâches des fonctionnaires à l'immigration, dits de la deuxième génération, sont plus larges que celles des gendarmes; elles consistent également à analyser les causes de l'immigration, à déceler les filières, à accompagner et à assister aux retours.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord, maar ik pleit toch voor voorzichtigheid. De echte politieke vluchtelingen mogen immers hun recht op het statuut van politiek vluchteling niet verliezen.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De minister van Binnenlandse Zaken behandelt zijn dossiers altijd met de nodige voorzichtigheid.