2-49

2-49

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DINSDDAG 30 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de beperkingen rond het inzetten van vrijwilligers» (nr. 2-274)

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, die meermaals werd gewijzigd, onder meer door de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999, legt voor het inzetten van vrijwilligers belangrijke beperkingen op. Zo mogen op de openbare weg geen vrijwilligers meer worden ingezet. Hun taak zal worden overgenomen door politie en rijkswacht, wat onder andere extra inzet van manschappen meebrengt en misdadigers meer ruimte biedt, aangezien politie en rijkswacht andere taken te vervullen hebben. Gedurende vele jaren vervulden vrijwilligers in samenwerking met de ordediensten zonder de minste problemen toezichtopdrachten op de openbare weg tijdens allerlei culturele en openluchtmanifestaties. Bij Rock Werchter ging het 22 jaar goed. De vrijwilligers traden preventief op en waren bovendien goed op de hoogte van de plaatselijke situatie, zodat mogelijke relletjes in de kiem werden gesmoord.

Ik wil aan de minister de volgende vragen stellen. Kan er voor grote evenementen, zoals Rock Werchter, waar ook van de openbare weg gebruik wordt gemaakt en waar gedurende 22 jaar zonder enig probleem een efficiënt toezicht werd georganiseerd, voor de vrijwilligers op de openbare weg geen opdracht behouden blijven? Zo ja, op welke voorwaarden? Kan voor dergelijke evenementen niet dezelfde uitzondering gemaakt worden als voor de stewards die betrokken worden bij de veiligheid van voetbalwedstrijden? Indien men stewards aanvaardt bij voetbalwedstrijden, waarom kan men soortgelijke personen dan niet inzetten bij vergelijkbare manifestaties?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De voetbalstewards kunnen alleen in het stadion optreden. Deze beperking is door de wetgever gewild en derhalve uitdrukkelijk opgenomen in artikel 12 van de voetbalwet van 21 december 1998.

Privé-personen mogen volgens de wetgever ook geen andere activiteiten van persoonscontrole op de openbare weg uitoefenen. Artikel 11, laatste lid, van de bewakingswet bepaalt duidelijk dat het de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten verboden is activiteiten van persoonscontrole uit te oefenen met het oog op het handhaven van de orde of de veiligheid op de openbare weg of in openbare plaatsen.

Deze twee wettelijke bepalingen sluiten bovendien helemaal aan bij de vroegere visie terzake van de minister van Binnenlandse Zaken. Een omzendbrief van 9 april 1998 bepaalde immers reeds dat het gestructureerd en georganiseerd uitvoeren van rondes op de openbare weg door privé-personen met als doel de criminaliteit te bestrijden of te voorkomen, verboden was en zelfs een inbreuk vormde op de wet van 29 juli 1934 houdende verbod op privé-milities. Het is ook op deze basis dat het optreden van zogenaamde burgerwachten werd verboden.

Dans l'accomplissement de ma politique, je souhaite prendre en considération le souhait du législateur en cette matière et que je ne puis donc déroger aux règles légales en vigueur.

Je tiens cependant à signaler que l'interprétation de l'article 11, dernier alinéa, de la loi sur les entreprises de gardiennage permet au bourgmestre d'une commune qui organise un événement déterminé de réserver une certaine partie de la voie publique à l'organisation de cet événement et pour sa durée. Cela implique qu'un règlement de police doit être pris par lequel une partie de la voie publique est privée de son caractère public pour la durée de l'événement. Toutefois, le périmètre réservé à l'organisation de l'événement doit être clairement délimité, par exemple par l'organisation d'un contrôle d'accès, de sorte que les citoyens puissent clairement faire la distinction entre la voie publique, dont chacun peut faire librement usage, et l'espace réservé à l'organisation de l'événement.

Cette possibilité résulte des travaux préparatoires à la loi du 9 juin 1999 modifiant la loi sur les entreprises de gardiennage. J'ai d'ailleurs informé en détail tous les bourgmestres concernant ces règles par une circulaire datée du 16 novembre 1999. A la demande explicite du bourgmestre de Rotselaar, sur le territoire duquel est organisé le festival rock de Werchter, mes services ont expliqué les répercussions de la loi sur les entreprises de gardiennage quant à l'organisation de cet événement. Il semble qu'aucun problème insurmontable ne se pose à propos de l'organisation des services de gardiennage dans le cadre de cet événement. Le bourgmestre de Rotselaar a pris les mesures nécessaires afin de garantir le respect de la législation. Dès lors, M. Vandenberghe, je vous souhaite, si vous y allez, de profiter pleinement de ce grand concert rock.