2-258/9

2-258/9

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

26 MEI 2000


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1972 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging


AMENDEMENTS


Nr. 6 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 2

In het 3 van het voorgestelde artikel 24 :

A) de woorden van degenen die de wettelijke voogdij over de overledene hadden vervangen door de woorden van de ouders of van de wettelijke voogd van de overledene ;

B) de woorden ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden die de zorg ervoor op zich nemen vervangen door de woorden te hunner beschikking worden gesteld .

Verantwoording

Van de ouders van de overledene kan niet worden gezegd dat zij de wettelijke voogdij hadden, zoals in het wetsvoorstel staat. Wanneer beide ouders nog in leven zijn, zijn zij geen voogd maar oefenen zij het ouderlijk gezag uit. Wanneer een van beide ouders daarentegen is overleden, wordt de andere van rechtswege voogd.

Nr. 7 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 2

In het 3 van het voorgestelde artikel 24 de woorden door of in opdracht van de nabestaande die de zorg ervoor heeft, bewaard, begraven of op een andere plaats dan de begraafplaats uitgestrooid vervangen door de woorden bewaard, begraven of op enige plaats die hun eigendom is, uitgestrooid .

Verantwoording

Er moeten grenzen worden gesteld aan de vrijheid van nabestaanden die de zorg voor de asse hebben. Een volledige vrije begraving of uitstrooiing van de asse kan afkeuring uitlokken of leiden tot excessen, zoals het uitstrooien van asse in openbare parken, op markten, ...

Overigens ligt het voor de hand dat de asse van de overledene niet uitgestrooid mag worden op eigendommen van derden.

Nr. 8 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 2

In het 3 van het voorgestelde artikel 24 de woorden wordt de as ... bewaard vervangen door de woorden wordt de as ... in hun woning bewaard .

Verantwoording

Om dezelfde redenen als aangehaald bij amendement nr. 7 dienen er grenzen te worden gesteld aan de vrijheid van de nabestaanden die zorg dragen voor de urne waarin de asse van de overledene zich bevindt.

Christine CORNET d'ELZIUS.