2-46

2-46

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid van de Ieperse Rally 2000» (nr. 2-252)

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Op 11 februari jongstleden verklaarde de rijkswachtcommandant van Ieper dat er bij de Ieperse rally dit jaar problemen kunnen rijzen op het vlak van de veiligheid. Ik heb de minister hierover op 15 februari een schriftelijke vraag gesteld, die echter nog niet werd beantwoord. Bij deze rally waren er overigens altijd problemen inzake veiligheid. In 1995 werd er zelfs een kind doodgereden en vielen er verscheidene gewonden. Volgens de rijkswacht zullen alle manschappen worden ingezet voor Euro 2000 en moeten de plaatselijke stewards en de politie instaan voor de veiligheid. De politiediensten hebben echter andere opdrachten en over de inzet van de stewards rijzen er heel wat vragen. In de eerste plaats verwijs ik naar de RTBF-uitzending "Champions" van 10 mei, waarin werd verklaard dat er in België in het algemeen een groot tekort is aan stewards. Zo zouden er bij de Rallye de Wallonie te weinig stewards aanwezig zijn geweest.

Dit probleem zal in Ieper nog sterker voelbaar zijn. De supplementaire honderd rijkswachters zullen dit jaar niet worden ingezet. Bovendien hangen de stewards zware straffen boven het hoofd. Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van 1995 werden er stewards persoonlijk aansprakelijk gesteld. Op initiatief van de heer Peeters, die tijdens de vorige legislatuur bevoegd was voor de veiligheid, werd er een koninklijk besluit uitgevaardigd, dat een bekwaamheidsproef oplegt aan de stewards voor rally's. Volgens mijn inlichtingen werd deze proef nog steeds niet georganiseerd. Aangezien er vorig jaar verkiezingen werden gehouden in de periode dat de rally plaatsvond, werd er beslist dat de rally uitzonderlijk nog mocht doorgaan met stewards zonder brevet. De politie moest op de hoogte worden gebracht van de namen van de stewards. Dit gebeurde vorig jaar echter op een bijzonder inefficiënte manier. Zo werd bijvoorbeeld vermeld: "André met vijf vrienden". De politie kende bijgevolg niet eens de namen van de stewards die persoonlijk verantwoordelijk waren.

Minister Aelvoet heeft reeds viermaal gevraagd om geen uitzondering toe te staan en de rally niet door de dorpskom van Hollebeke te laten rijden. Tot nu toe werd er echter nog niets bevestigd en volgens de omzendbrief OP 25bis van de heer Peeters, de vroegere staatssecretaris, kan er geen uitzondering op het verbod op het rijden door de dorpskom worden toegestaan indien de betrokken burgemeester de aanvraag daartoe niet binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag van de organisatoren, aan de rallycommissie heeft gericht. In het geval van Ieper ging het om een dertiental dagen. Ik dring erop aan dat de minister geen uitzondering toestaat voor Hollebeke aangezien de aanvraag om uitzondering niet conform de bepalingen van het koninklijk besluit is.

Aangezien ik mijn schriftelijke vraag reeds drie maanden geleden heb gesteld, heeft de minister ruimschoots de tijd gehad om een antwoord te formuleren.

Met hoeveel rijkswachters zal men het tijdens deze rally moeten stellen en op welke wijze wordt dit geringere aantal gecompenseerd in het licht van de bij koninklijk besluit vastgelegde verhoogde veiligheidsmarge?

Op welke veiligheidsproblemen heeft de uitspraak van de rijkswachtcommandant van 11 februari in de pers betrekking?

Hoe werd de bekwaamheid van de stewards door de overheid getest op de conformiteit met de wet en met het reglement? Is dit bekwaamheidsonderzoek openbaar controleerbaar en op welke wijze?

Werden er na de rally 1999 andere bekwaamheidsproeven voor stewards georganiseerd? Zo ja, wanneer, op welke wijze en hoeveel personen slaagden er? Zo neen, waarom niet?

Over hoeveel gebrevetteerde stewards zal men voor deze rally beschikken? Hoe werd de kwaliteit van hun brevet getoetst? Op welke manier zal de controle van hun identiteit verlopen?

Is de minister bereid bijkomende maatregelen te treffen of de rally te verbieden indien het inzetten van stewards ontoereikend is of niet conform de wettelijke en reglementaire bepalingen?

Dat de organisatie inmiddels reeds ver gevorderd is, mag geen argument zijn om eventuele tekortkomingen door de vingers te zien.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Tijdens een eerste coördinatievergadering met de politiediensten in verband met de Ieperse Westhoekrally is aan de lokale politiediensten gevraagd om na te gaan welke opdrachten zij kunnen vervullen die de vorige jaren door rijkswachters werden uitgevoerd. Het gevolg is dat de patrouilles tijdens de verschillende klassementsproeven door de lokale politiediensten zullen worden overgenomen. Vorig jaar werden daarvoor een dertigtal rijkswachters ingezet. De rijkswacht zal voorrijden om te zien of er zich geen personen hebben geïnstalleerd in de voor het publiek verboden zones. Verder zal de rijkswacht een reserve achter de hand houden om problemen qua verkeersveiligheid en verstoring van de openbare orde naar aanleiding van de rally op te kunnen vangen. Niet alle rijkswachters zullen dus van de rally worden teruggetrokken ten voordele van het voetbalkampioenschap.

Par le biais de certaines mesures d'organisation prises au niveau des services de police, notamment en n'accordant pas de congés, et au niveau d'autres services, comme par exemple la non-organisation de procès d'assises au cours de la période en question, davantage de personnel policier sera donc disponible pour accomplir ces missions. Le niveau de sécurité du rallye ne sera donc pas pénalisé, et ce, en raison d'une répartition différente des tâches entre les services de police locaux et la gendarmerie. De plus, pour ce rallye, les différentes communes concernées ont déjà proposé de travailler au sein d'une seule et même zone de police. C'est une préfiguration de la police intégrée à deux niveaux, ce dont je me réjouis.

L'autorité provinciale compétence pourra juger si le niveau de sécurité exigé est atteint, après avoir pris connaissance des mesures proposées par les autorités locales et par l'organisateur, à qui il est demandé d'assurer la mise en place d'un dispositif de stewards et commissaires de route approprié.

De veiligheidsproblemen die door de lokale rijkswachtcommandant werden aangehaald in de plaatselijke pers hebben betrekking op hetgeen reeds is toegelicht. Daarvoor werd reeds een oplossing uitgewerkt.

De bekwaamheid van de stewards wordt niet door de overheid getest, maar door de sportbonden die de kandidaat-stewards na het volgen van het theoretische en het praktische gedeelte van de opleiding moeten evalueren. Het programma van die opleiding moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het akkoord werd gegeven op 8 september 1999. De kandidaten die positief worden geëvalueerd, krijgen een bewijs van bekwaamheid dat wordt afgeleverd door de sportbonden.

En 1999, la Fédération flamande du sport automobile, la VAS, a organisé deux sessions de cours dont le contenu était conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1998. Au cours du week-end du 6 février 1999, la VAS a organisé à Ypres une session de cours au cours de laquelle 92 participants ont réussi l'examen théorique et pratique. Trente élèves qui avaient déjà réussi l'examen théorique ont présenté l'examen pratique ce jour-là. Le 11 décembre 1999, une session de cours a été organisée à Genk et 79 participants l'ont réussie. Six sessions de cours ont également été organisées en 1998 et 1999 par l'ASAF en Wallonie et une autre, en date du 1er mai 2000. Le cours ne diffère en rien de celui qui a été organisé pour l'édition 1999 du rallye d'Ypres - Westhoek, cours dont j'ai approuvé le programme le 8 septembre 1999.

Momenteel beschikt de VAS over een driehonderdvijftigtal stewards en kan ook een beroep worden gedaan op ongeveer 550 stewards van ASAF. Het aantal gebrevetteerde stewards die voor de Ieper Westhoekrally nodig is, wordt door de organisatoren doorgegeven bij het opmaken van hun veiligheidsboek. Alle stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs beschikken over een bewijs van bekwaamheid waarvan het model op 8 september 1999 mijn goedkeuring heeft verkregen. Ieder bewijs van bekwaamheid bevat de naam en het adres van de eigenaar en is voorzien van een recente pasfoto. Telkens de steward dienst doet, wordt dit vermeld in het bewijs van bekwaamheid door de daartoe aangestelde verantwoordelijken.

Het is in het belang van de rally zelf dat bekwame stewards worden ingezet. De sportbonden en de verschillende organisatoren hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid om alles volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen te laten verlopen. Op het ogenblik meen ik niet dat bijkomende maatregelen nodig zijn, temeer omdat de verschillende burgemeesters, die de vereiste vergunningen moeten afleveren, de bevoegde overheid zijn die de conformiteit met de geldende regels moet nagaan.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord, maar ik wil hem toch vragen om na te gaan of de informatie die hem door de sportbonden wordt verstrekt, wel correct is. Verleden jaar moesten stewards examen afleggen in de Ieperse hallen. Ze moesten daar reeds `s morgens aanwezig zijn, moesten daar de hele dag blijven, kregen een bonnetje om iets te consumeren en werden `s avonds naar huis gestuurd zonder één woord op papier te hebben gezet of één vraag te hebben beantwoord. Op die manier werden brevetten uitgereikt. Ik vraag de minister dan ook nauwgezet op te volgen hoe de sportbonden, brevetten toekennen. Zoals dat nu gebeurt, bieden die brevetten geen enkele meerwaarde.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - J'établis et j'approuve les programmes ; les cours ont lieu, les brevets sont décernés, la preuve est accordée et, bien entendu, tout cela est conforme à la réglementation et se fait de manière sérieuse. Il convient de vérifier que les porteurs sont bien ceux qui ont suivi les cours et obtenu les brevets. Il revient à l'ensemble des autorités de procéder à ce contrôle et les premiers concernés sont, je pense, les bourgmestres.