Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-13

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 501 van de heer Van Quickenborne d.d. 8 maart 2000 (N.) :
Federale overheid. ­ Aankopen via internet. ­ Stand van zaken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 504 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 570).

Antwoord : De informatie- en communicatietechnologieėn zijn in volle ontwikkeling en de vooruitgang terzake heeft zeer concrete gevolgen voor het functioneren van het departement.

Vandaar dat alle diplomatieke en consulaire posten vandaag zijn aangesloten op MS-Exchange, het interne computernetwerk van het departement. Dit geldt ook voor het merendeel van de ambtenaren die zijn tewerkgesteld bij het hoofdbestuur.

De posten beschikken ook over een internetverbinding en hebben een website en/of e-mailadres. Ook de ambtenaren van het departement hebben toegang tot internet. Ze maken hiervan op geregelde tijdstippen gebruik om met derden te communiceren of meer specifieke informatie op te zoeken.

Daarnaast is er een computernetwerk voor interne communicatie tussen de federale ministeries, « Fedenet » genaamd, met een naamadres. Met ingang van april 2000 zullen in totaal 220 ambtenaren van het departement Buitenlandse Zaken hierop aangesloten worden.

Wat de aankoop van leveringen via « internet » betreft, is het tot nog toe onmogelijk hiervoor uitsluitend gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen omdat de procedures die terzake dienen te worden gevolgd vrij strikt zijn. Dit neemt niet weg dat het meedelen van informatie over opdrachten (lastenkohier, bestek, ...) in de mate van het mogelijke veeleer per e-mail dan per fax gebeurt.

Met het oog op een vlotte en snelle afhandeling, verlopen de dagelijkse contacten met leveranciers of klanten via computernetwerk, maar voor de officiėle gunning van de opdrachten wordt de meer gebruikelijke procedure gevolgd. Voor sommige leveringen richt het departement zich trouwens rechtstreeks tot het Federaal Aankoopbureau. Niettemin zal de beslissing van de Ministerraad van 17 maart 2000 in verband met de juridische erkenning van de elektronische handtekening, nieuwe perspectieven openen voor het gebruik van internet en e-commerce.