2-36

2-36

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 23 MAART 2000 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Algemene bespreking

De heer Didier Ramoudt (VLD), rapporteur. - In de eerste plaats dank ik de diensten van de Senaat, in het bijzonder de dienst van mevrouw Weckhuysen, voor de correcte en snelle weergave van de werkzaamheden van de commissie voor de Justitie aangaande het wetsontwerp tot invoeging van een procedure tot onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering en tot het wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning. Aangezien de beide wetsontwerpen rechtstreeks met elkaar te maken hebben, zal ik ze in het verslag samen behandelen.

Op 18 februari 2000 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers twee wetsontwerpen aangenomen die een procedure van onmiddellijke verschijning in ons strafrechtsysteem invoeren. De essentie van deze hervorming is vervat in het optioneel bicameraal wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering, dat overeenkomstig de in artikel 78 van de Grondwet vastgelegde procedure werd behandeld. De voor de toepassing van deze strafprocedure noodzakelijke wijzigingen van de rechterlijke organisatie zijn in een tweede wetsontwerp opgenomen omdat zij een aangelegenheid betreffen zoals bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Op 22 februari 2000 werd het optioneel bicameraal ontwerp op verzoek van 30 senatoren geëvoceerd en ingevolge deze evocatie samen met het verplicht bicameraal ontwerp naar de commissie voor de Justitie overgezonden. De commissie heeft de twee ontwerpen met betrekking tot de onmiddellijke verschijning op 29 februari en op 9, 14, 17 en 21 maart 2000 besproken. Op 9 maart heeft de commissie een studiereis naar Parijs ondernomen en op 14 maart waren er hoorzittingen met vertegenwoordigers van de Belgische magistratuur en advocatuur. Op 17 maart heeft de commissie voor de Justitie de twee wetsontwerpen goedgekeurd en zij heeft op 21 maart 2000 het verslag van de rapporteur eenparig goedgekeurd.

De minister heeft zich bij het opstellen van de ontwerpen gebaseerd op het regeerakkoord en op de derde pijler van het Octopusakkoord.

Het wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering, beter gekend onder de naam "snelrecht", beoogt de invoering van een nieuwe procedure, te weten de procedure van de onmiddellijke verschijning, in principe in hechtenis, voor de correctionele rechtbank. Hiertoe wordt in de eerste plaats een nieuw hoofdstuk ingelast in het Wetboek van strafvordering. Voorts wordt de wet op de voorlopige hechtenis aangepast en ten slotte worden nog enkele technische bepalingen vastgelegd.

Het ontwerp is gebaseerd op de veronderstelling dat criminaliteit niet uitsluitend wordt veroorzaakt door sociaal-economische factoren, maar dat ook institutionele factoren bijdragen tot de criminaliteit.

De procedure zelf stoelt op de vrijheidsberoving of eventueel op de beperking van de vrijheid van de dader, bijvoorbeeld vrijheid onder voorwaarden. De hechtenistitel geldt voor maximum zeven dagen en moet binnen 24 uur na de aanhouding worden uitgeschreven door een onderzoeksrechter. Het parket verwerft op die manier dus een nieuw proceduremiddel als aanvulling van het geheel van gerechtelijke middelen.

De onmiddellijke verschijning kan worden toegepast voor alle misdrijven, met uitzondering van de misdrijven waarvoor de straf lager is dan één jaar correctionele gevangenisstraf en deze waarvoor de straf hoger is dan tien jaar gevangenisstraf, rekening houdend met artikel 25 van het Strafwetboek. Bovendien moet het gaan om een geval van heterdaad of om een zaak waarin er voldoende bewijzen zijn.

In eerste aanleg zal de beklaagde worden opgeroepen voor de correctionele rechtbank, die zich moet uitspreken binnen zeven dagen na de hechtenistitel of binnen vijf dagen nadat de zaak in beraad is genomen. Niet-naleving van de termijn zal ertoe leiden dat de verdachte in vrijheid wordt gesteld. De rechtbank beschikt over drie mogelijkheden. Ze kan een vrijspraak of een veroordeling bevelen. In het laatste geval is er geen verzet mogelijk. Ze kan het nodig achten getuigen te horen of een maatschappelijk onderzoek te verrichten. Ten slotte kan ze de zaak wegens de complexiteit ervan terugsturen naar het parket en dan wordt het gemeenrecht van toepassing.

De beklaagde, die een advocaat kan kiezen of er een aangewezen krijgt, verschijnt voor de rechtbank ten vroegste vier en ten laatste zeven dagen na de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding. Ook in hoger beroep wordt de logica van het snelrecht doorgetrokken De beklaagde geniet een hele reeks van waarborgen en er wordt eveneens aandacht besteedt aan de naleving van het Europees Verdrag van de rechten van de mens.

Op de eerste vergadering van 29 februari gaf de minister toelichting over het snelrecht en beklemtoonde hij dat de wet een dubbele doelstelling heeft: ten eerste, door een onmiddellijke justitiële reactie op het strafbaar feit met inachtneming van de rechten van de verdediging, voorkomen dat ten aanzien van de dader een indruk van straffeloosheid blijft bestaan en aldus de meest geschikte bestraffing en voorkoming van de herhaling nastreven, en, ten tweede, door een snelle berechting met vrijwaring van de burgerlijke belangen van de slachtoffers voorkomen dat een dubbele victimisatie van de slachtoffers ontstaat, een eerste keer door het delict zelf en een tweede keer door het gebrek aan een gepast optreden van justitie. Het doel nagestreefd ten opzichte van de samenleving in haar geheel bestaat erin ervoor te zorgen dat de burger weet en aanvoelt dat ook minder zware of minder georganiseerde vormen van misdaad, die hem evenwel rechtstreeks in zijn persoon of zijn goederen raken, werkelijk niet worden geduld. De minister gaf eveneens uitleg bij het verloop van de procedure, de mogelijkheden van hoger beroep, de rechten en de garanties van de beklaagde welke aansluiten op het Europees Verdrag van de rechten van de mens.

Bij de aanvang van de algemene bespreking drukten enkele leden hun bezorgdheid uit. Een lid was de mening toegedaan dat het snelrecht moet worden gezien in de algemene aanpak van de onveiligheid en dat er in het snelrecht géén plaats is voor preventie. Diverse leden kaartten het probleem aan van het gebrek aan voldoende magistraten om het snelrecht te kunnen toepassen. Een ander lid stelde dat ook de magistratuur nogal wat kritiek heeft op het snelrechtontwerp. Sommige leden brengen de problematiek van de alternatieve straffen aan, inzonderheid dan voor de jongeren. De vrees bestaat dat snelrecht enkel de zwakkeren en de minder gegoeden zal treffen, de overbevolking van de gevangenissen verder in de hand zal werken en ook van toepassing zou kunnen zijn op stakers.

De minister ging vervolgens in op de gestelde vragen en weerlegde de bezorgdheden geuit door de commissarissen.

Gezien de kritiek en de vragen besliste een meerderheid van leden een werkbezoek te brengen aan het gerechtshof te Parijs en hoorzittingen te organiseren in de Senaat. De verslagen van de studiereis en van de hoorzittingen worden als bijlage aan het verslag toegevoegd.

Op 9 maart vertrok een delegatie van 5 senatoren naar Parijs. Ze hadden het genoegen vier magistraten te ontmoeten, waaronder de voorzitter van de 23ste kamer alsook de procureur van de Republiek. De senatoren kregen een omstandige uitleg over de werking van het snelrecht aldaar en konden vragen stellen over de ervaringen dienaangaande. Bovendien kregen de senatoren ook de mogelijkheid om de toepassing van het snelrecht in de praktijk mee te maken door het bijwonen van zittingen in de speciaal voor snelrecht geïnstalleerde 23ste kamer, voorgezeten door drie magistraten. De senatoren konden de verschillen tussen het Belgisch ontwerp van snelrecht en het Frans snelrecht, dat sedert 20 jaar wordt toegepast, noteren.

In Frankrijk hoeft de dader niet op heterdaad betrapt te zijn; het snelrecht wordt gesproken tussen binnen 24 tot 48 uur; de beklaagde verschijnt niet noodzakelijk aangehouden; de strafmaat, vastgelegd om het snelrecht toe te passen, ligt tussen één en zeven jaar; de beklaagde kan vragen de behandeling van zijn zaak met vijftien dagen uit te stellen en, indien hij in hechtenis verscheen, blijft hij dan in hechtenis.

Voor de hoorzittingen op 14 maart werden 8 magistraten, 2 advocaten en 3 vertegenwoordigers van de Association syndicale des magistrats gehoord, onder wie 4 magistraten en 2 advocaten verbonden aan de rechtbanken te Brussel, 2 magistraten van de rechtbank te Antwerpen, 1 magistraat van de rechtbank te Nijvel en 1 magistraat van de rechtbank te Dendermonde.

Ik wil nu de voornaamste punten van kritiek samenvatten die, naargelang van de spreker, met de nodige verve, intonatie, gebaren en andere lichaamstaal werden onderstreept. De meest gehoorde kritiek, die bijna door alle sprekers werd gedeeld, was het gebrek aan mensen en middelen. Anderen meenden dat het om een gelegenheidswet ging met het oog op Euro 2000. Ook de problemen rond het verstek en het verzet werden onderstreept, evenals het repressief karakter en het gevaar voor klassenjustitie. Er werden vragen gesteld bij de alternatieve straffen en het snelrecht zou geen oplossing bieden voor de gerechtelijke achterstand. Het snelrecht werd, over het algemeen, door de gehoorde magistraten niet met enthousiasme onthaald. Dit zou evenwel geen afbreuk doen aan hun loyauteit.

Op 17 maart werd de algemene bespreking van het wetsontwerp hervat. De minister onderstreepte dat het doel van het snelrecht erin bestaat eenvoudig bewijsbare misdaden snel voor de rechter te brengen waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van de verdediging, het slachtoffer en de maatschappij. Het snelrecht is een maatschappelijke reactie op onaanvaardbaar gedrag. De minister onderstreepte ook dat er vandaag een te lange periode ligt tussen de daad en de veroordeling. Dit heeft twee gevolgen: de slachtoffers krijgen de indruk dat het gerecht machteloos staat en de politiediensten geraken gedemotiveerd omdat ze met recidivisten worden geconfronteerd. De minister verklaarde ook dat de regering de nodige maatregelen heeft genomen om middelen ter beschikking te stellen, zodat de snelrechtwet op een veilige manier kan worden toegepast. Dankzij het snelrecht weet de verdachte zeer vlug waar hij aan toe is. De minister sprak ook tegen dat de rechten van de verdediging worden uitgehold. Hij bevestigde dat de wet van toepassing zou moeten zijn voor Euro 2000.

Een lid vroeg zich af of het snelrecht al dan niet beperkt zal blijven tot op heterdaad vastgestelde misdrijven. Hetzelfde lid pleitte er ook voor de bestaande procedures te verfijnen en geen nieuwe wet uit te vaardigen. Een ander lid wees erop dat de veiligheidstoestand in bepaalde delen van het land verslechterd is en dat de overheid dit heeft proberen op te lossen met veiligheids- en samenlevingscontracten. Op politioneel en preventief vlak is vooruitgang geboekt, maar het gerecht heeft de aansluiting gemist.

Een commissielid vroeg een grondige evaluatie van de wijze waarop de nieuwe wet tijdens Euro 2000 zal worden toegepast. De minister ging hierop in. Ook het probleem van de overbevolking in de gevangenissen werd aangekaart. De minister stelde een aantal oplossingen voor.

De minister bracht eveneens verslag uit van de beslissingen van de Ministerraad over de werking van de parketten. Dit gaf aanleiding tot een kort debat. In de algemene bespreking werd ook gevraagd of er genoeg advocaten beschikbaar zijn voor de verdediging, of er voldoende tolken zijn voor Euro 2000 en of het snelrecht ook van toepassing is op sociale conflicten. De minister maakte zich sterk dat de onmiddellijke verschijning niet kan worden toegepast in het kader van dergelijke conflicten. Ook de rol van de onderzoeksrechter en van de procureur en de problemen van de verdediging kwamen herhaaldelijk aan bod. Naast opmerkingen van politiek-ethische aard had een lid ook juridisch-technische opmerkingen waarop de minister een omstandig antwoord gaf dat ook in het verslag kan worden teruggevonden.

Na de algemene bespreking werd de artikelsgewijze bespreking aangevat. In totaal werden 67 amendementen ingediend, waarvan geen enkel werd aangenomen. Wel werden in samenspraak met de diensten van de Kamer een aantal tekstcorrecties aangebracht, onder andere in het opschrift. Deze correcties zijn uiteraard geen amendementen. Het wetsontwerp werd met tien tegen drie stemmen en één onthouding aangenomen.

Het tweede wetsontwerp voorziet in een wijziging van de rechterlijke organisatie als gevolg van de procedure van onmiddellijke verschijning. In de correctionele rechtbanken worden op het niveau van de eerste aanleg een of meer kamers bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.

Dan zijn er de toegevoegde rechters en substituten. Teneinde de onmiddellijke verschijning toe te passen, zijn er enkele bepalingen waarbij het aantal toegevoegde rechters per rechtsgebied wordt vergroot. Het aantal toegevoegde rechters kan echter niet hoger zijn dan een achtste van het aantal magistraten in het rechtsgebied. Voorheen was dit een tiende. In alle rechtsgebieden samen worden 58 toegevoegde substituut-procureurs des Konings aangesteld. Voor het juiste aantal per rechtsgebied verwijs ik naar de wettekst. Voor beide groepen, de toegevoegde rechters en de toegevoegde substituut-procureurs, wordt onder bepaalde voorwaarden een loonsupplement vastgelegd.

Ook wordt bepaald dat de beklaagden een verwijzing naar een kamer met drie rechters kunnen aanvragen. Dit verzoek moet wel worden ingediend vóór het eerste verhoor ten gronde door een rechter.

Geen enkel van de ingediende amendementen werd aangenomen. Het wetsontwerp werd met tien stemmen tegen drie bij één onthouding aangenomen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Het Senaatsdebat over het snelrecht in de commissie voor de Justitie was ongetwijfeld een interessant debat dat de mogelijkheden heeft gecreëerd om de zwakheden en eventueel ook de verdiensten van het ontwerp beter te beoordelen. Als reflectiekamer komt het de Senaat toe het ontwerp op zijn merites te onderzoeken en niet onmiddellijk vanuit partijpolitieke overwegingen te beoordelen. De discussie mocht wel worden gevoerd en de amendementen mochten wel worden verdedigd, maar ze zouden in ieder geval worden verworpen, ook al waren ze de evidentie zelf.

Daarenboven was de discussie politiek geladen omdat de heer Moureaux drie weken geleden op de eerste vergadering van de commissie voor de Justitie namens de PS-fractie heeft gezegd dat zij het snelrecht niet zou goedkeuren tenzij op een aantal punten bijkomende geruststellingen en toegevingen zouden worden geformuleerd zoals de behandeling van het veiligheidsplan van de minister van Justitie, de invulling van het preventiegedeelte en de nazorg en voornamelijk de toestand van de rechtbank te Brussel. Aan het snelrecht dat reeds politiek was gekoppeld aan de "snel-Belgwet" werden dus nieuwe politieke wensen toegevoegd om de inhoudelijke bezwaren van een aantal fracties ter zijde te kunnen schuiven of af te kopen. Dat heeft natuurlijk het debat, zoals we dat in een reflectiekamer mogen verwachten, vervalst. In een dergelijk debat moeten immers de argumenten op hun intrinsieke waarde kunnen worden beoordeeld. Een wettelijke tekst moet toch kunnen worden onderzocht op zijn interne coherentie, op zijn coherentie met andere wettelijke bepalingen en op de vraag of de doelstellingen die de regering als verantwoording voor de tekst naar voren brengt, door het gebruikte middel wel kunnen worden bereikt. Op de geopperde bezwaren werd geen antwoord gegeven. Dat is betreurenswaardig omdat de Senaat aldus in zekere mate, zoals de Kamer, louter partijpolitiek volgens het beginsel meerderheid-oppositie handelt, terwijl een andere aanpak mogelijk was voor een ontwerp als het snelrecht, gelet op de maatschappelijk discussie die daarover bestaat. De absurditeit van het debat werd nog eens bewezen door de verklaringen van vorige week vrijdag. Geconfronteerd met de vele onvolkomenheden in de tekst antwoordde de meerderheid dat deze juridisch inderdaad niet houdbaar is, maar dat die dag geen amendementen meer konden worden ingediend. Ze zou later een nieuw wetsontwerp indienen om de tekst te amenderen.

In het regeerakkoord en de regeringsverklaring staat dat de beginselen van een zorgvuldige wetgeving zullen worden gehanteerd en dat er naar een hoogstaande kwalitatieve wetgeving zal worden gestreefd. Ik stel echter vast dat de aanpak van het debat over het snelrecht in de Kamer daaraan niet beantwoordt en dat de inhoudelijke argumenten terzijde worden geschoven.

Het grote argument is natuurlijk Euro 2000. Iedereen moet buigen voor het voetbalgeweld, dus ook het Parlement. Dat er in verband met Euro 2.000 niet kan worden geamendeerd, is niet relevant. Dat evenement begint immers niet volgende week, het vangt aan einde mei, begin juni. Er is bijgevolg geen enkele technische reden om de amendementen niet aan te nemen en de tekst niet opnieuw naar de Kamer te sturen, waar hij nog vóór de paasvakantie zou kunnen worden goedgekeurd. Het argument dat er in een kaderuitbreiding is voorzien om de eventuele bijkomende last van het snelrecht voor de magistratuur op te vangen, snijdt evenmin hout. Iedereen weet immers, de regering heeft dat trouwens toegegeven, dat de kaderuitbreiding die nu zal worden goedgekeurd vóór het einde van de maand mei niet operationeel kan zijn. Het probleem van het snelrecht moet worden opgelost door een aantal bijkomende vacatures die door de wet-Franchimont van 1998 werden vooropgesteld, vervroegd open te verklaren.

We zouden een interessant maatschappelijk-juridisch debat kunnen voeren en niet alleen een juridisch-technisch debat, maar dat is inhoudelijk ondergraven door de politieke eisen die werden gesteld. Dat mag er ons echter niet toe bewegen om het snelrecht ook snel snel te behandelen zonder te wijzen op de belangrijke politiek-ethische opties die het invoeren van een snelrecht met zich brengt. Het is juist dat het recht moet reageren in verhouding tot de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd. Het is juist dat de ernstige vertraging, hoofdzakelijk in strafzaken, die in enkele rechtbanken wordt vastgesteld, maar die ook niet mag worden veralgemeend, bijkomende maatregelen noodzakelijk maakt. Het is echter ook juist dat we bij de invoering van een nieuw snelrecht - er werd door de wet Wathelet in 1994 al een snelrecht ingesteld - automatisch met enkele politiek-ethische opties worden geconfronteerd. Ik denk vooral aan de toepassing van het recht met een dubbele snelheid, die onvermijdelijk vragen oproept met betrekking tot mogelijke discriminaties. Het is niet denkbeeldig dat bepaalde misdrijven waarvoor een specifieke procedure wordt uitgekozen, zeer snel zullen worden behandeld en andere misdrijven niet of slechts zo laat dat de redelijke termijn is verstreken.

Deze discriminatie is niet alleen een gevaar voor de procedurewaarborgen die, afhankelijk van de procedure, al dan niet worden afgebouwd . Ze kan ook leiden tot een stigmatisering van bepaalde groepen in onze samenleving die zich bij de toepassing van de strafwet als eerste geviseerd voelen en zich dan ook minder homogeen in de samenleving inpassen. Als een dergelijk onderscheid in de procedures wordt gemaakt, dan moet dit ook zorgvuldig worden geformuleerd. Er mogen geen willekeurige criteria worden gehanteerd. De rechtsstandaard die ons land hoog moet houden, moet worden gerespecteerd. Ik verwijs hier naar de belangrijke uiteenzetting van de Antwerpse onderzoeksrechter Van Cauwenbergh, die in ruime mate heeft aangetoond hoe onzorgvuldig het toepassingsgebied van de wetgeving wordt geformuleerd. Het gevaar van een willekeurige toepassing van het snelrecht is dus niet denkbeeldig. Daarenboven rijst er een probleem in verband met het inroepen van de rechten van de verdediging. De mensenrechten worden veelvuldig gehanteerd, maar de minimumstandaard die in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is vervat, wordt vaak uit het oog verloren. Die bepaalt dat in de nodige tijd en faciliteiten moet worden voorzien om de verdediging te kunnen voeren en dat er altijd getuigen ten laste en ten ontlaste voor de rechtbank gehoord moeten kunnen worden. Bovendien moet bij het vaststellen van de strafmaat in de eerste plaats de dader en niet de daad worden beoordeeld. Dat is een humanistisch inzicht in de werking van het recht, dat onvoldoende vastgelegd is in het voorliggend ontwerp.

De minister wijst erop dat de publieke opinie er zich zorgen over maakt dat bepaalde delicten onmiddellijk bestraft moeten worden. Hij ziet daarin de mogelijkheid om bepaalde gewelddaden te voorkomen. Ik meen dat wij ons moeten hoeden voor een rechtssysteem dat het emotierecht uitdrukt. Een emotionele beoordeling van misdrijven is onverenigbaar met het recht en de beginselen die het de samenleving heeft bijgebracht en die tot een hogere vorm van beschaving en tolerantie hebben geleid. Uit de geschiedenis blijkt dat het recht uitglijdt als er emotie aan te pas komt. In onze huidige maatschappij spelen de media een grote rol in het politieke en sociale leven. Dit kan een serene beoordeling van de misdrijven op de helling zetten. Ik wil de media niet bekritiseren, maar wanneer ze berichten over een misdrijf, vraagt de mediagebruiker zich onmiddellijk af wie de schuldige is en wil hij daarop binnen het etmaal een antwoord krijgen. De benadering van het recht is nooit just in time maar altijd afstandelijk. De roes van het ogenblik moet worden overstegen, zodat de bredere dimensie van het probleem kan worden bekeken.

Werken met de procedure van het snelrecht geeft ook de indruk dat men de vroegere positivistische en mechanische visie op het strafrecht van "de daad en de knuppel" voldoende vindt om het probleem van onrecht en misdrijven aan te pakken. Dit is echter niet voldoende. We moeten een ruimere visie hebben op de werking van het strafrecht. Ik verwijs bijvoorbeeld naar alle inspanningen rond strafbemiddeling. We moeten vooral oog hebben voor wat er "stroomopwaarts" gebeurt, wat er zich in de samenleving afspeelt en waarom bepaalde problemen ontstaan. Wij mogen niet de illusie hebben dat meer wetten, meer straffen, meer rechters, meer gevangenissen het probleem van de geweldepidemie in de westerse samenleving kunnen oplossen. We moeten de oorzaken daarvan verder onderzoeken. Zonder het strafrecht te willen marginaliseren, benadruk ik dat die geweldepidemie niet op te lossen is met een mechanische, positivistische opvatting die tegemoetkomt - laten we het maar eerlijk zeggen - aan populistische opvattingen die het brutale gebruik van het strafrecht als de essentie naar voren schuiven. In de commissie heb ik verwezen naar de Franse filosoof Girard die merkwaardige werken heeft geschreven over het fenomeen van de zondebok in de samenleving. Mensen met afwijkend gedrag of minderheidsgroepen worden via de werking van het gerecht geculpabiliseerd om de publieke opinie gerust te stellen. Ik beweer niet dat ik al zijn vaststellingen op het ontwerp van de regering kan toepassen, maar in deze tijd van snelheid - snelrecht, snel Belg worden, ... - moeten we ons een ogenblik bezinnen over de justitiële politiek die we voeren om dergelijke problemen op te vangen.

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat de strafprocedure ook vormen en rituelen kent om afstand te kunnen nemen van de onmiddellijke actualiteit, om de besluitvorming voor de dader aanvaardbaar te maken, om hem zijn vergissing te doen inzien en de opgelegde straf te doen aanvaarden en om hem opnieuw te integreren. Wanneer er met een procedure wordt gewerkt die de aanvaardbaarheid van de straf onvoldoende uitwerkt, dan zal dat op middellange termijn een negatief effect hebben.

Naast deze algemene punten van politiek-ethische aard roept het ontwerp zelf ook een aantal grote juridische problemen op. We hebben zeer interessante hoorzittingen gehad met de magistratuur, die vrij open heeft gesproken. Sommigen zijn zeer verrast over die nieuwe openheid van de magistratuur die haar kritiek op het ontwerp niet heeft gespaard. Ik vind dat een goed signaal. Het is beter dat de magistratuur vóór de goedkeuring van de wet zegt dat ze niet zal kunnen worden toegepast dan dat haar achteraf kwade trouw wordt verweten wanneer de wet niet wordt toegepast. Het is nuttig dat de hele magistratuur, en niet alleen een of andere hoge magistraat, technische en andere opmerkingen formuleert en de grote problemen aankaart. Ik wil er bovendien op wijzen dat de Belgische procureurs des Konings in een vergadering op 3 maart duidelijk hebben gemaakt welke gebreken van juridisch-technische aard in het ontwerp zijn geslopen. Aan hun verslag is spijtig genoeg weinig aandacht besteed.

Ik zal die problemen niet allemaal overlopen, maar begin met de omschrijving van het toepassingsgebied. De Raad van State heeft op dit punt terecht kritiek. Het toepassingsgebied is inderdaad zeer ruim geformuleerd en naar ons oordeel onaanvaardbaar.

Met het snelrecht wil men het hooliganisme bestrijden. Het toepassingsgebied wordt als volgt omschreven: "De misdrijven moeten worden bestraft met een gevangenisstraf van minimum één jaar en maximum tien jaar gevangenisstraf na het toepassen van de verzachtende omstandigheden". Zowel de minimum- als de maximumdrempel zijn te hoog. Ook de procureurs des Konings hebben daarop gewezen in hun verslag. Gewone slagen en verwondingen en een hele reeks gewone misdrijven worden niet bestraft met een effectieve gevangenisstraf van één jaar en vallen buiten het toepassingsgebied van de snelrechtwet. De regering bereikt een deel van haar doelstelling niet. De drempel moet worden verlaagd, zodat hij verzoenbaar is met de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis. Bij slagen en verwondingen met tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid tot gevolg, is de wet volgens de procureurs des Konings niet werkzaam. De vaststelling van de arbeidsongeschiktheid vergt immers een deskundig onderzoek en dat kan niet gebeuren binnen een termijn van zeven dagen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. -Die stelling van de procureurs des Konings is hypocriet. Ze beweren dat de enkelvoudige slagen en verwondingen - concreet iemand die iemand anders een klap geeft zonder enig verder gevolg -, niet onder het toepassingsgebied van het snelrecht vallen. De procureurs zeggen er evenwel niet bij dat ze dit type misdrijven nooit vervolgen. Ik noem dat een hypocriete houding van parketmagistraten die zeer goed weten dat dit niet tot hun prioriteiten behoort en die zelfs niet de minste inspanning doen om een vervolging in te stellen. In de commissie voor de Justitie heb ik trouwens gezegd dat ik de procureurs des Konings uitdaag om me de cijfers te geven over de vervolging van de enkelvoudige slagen en verwondingen. Als iemand daarvoor door een rechtsmacht behandeld wordt dan is dit enkel en alleen het gevolg van een rechtstreekse dagvaarding die werd ingeleid door het slachtoffer. In alle andere gevallen zullen de procureurs des Konings nooit overgaan tot het instellen van een dagvaarding.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De minister beweert dat de procureurs des Konings hypocriet zijn, ik zal die kwalificatie niet in de mond nemen. Maar ik zal het verslag van de procureurs letterlijk citeren, dan kunnen we oordelen wat ze precies zeggen.

« Cette nouvelle procédure est-elle appropriée pour répondre à des phénomènes de groupe comme les émeutes ou le hooliganisme ? Selon l'exposé des motifs, cette nouvelle procédure devrait trouver à s'appliquer à l'occasion d'événements présentant des risques élevés ou qui immobilisent une foule nombreuse. En tout état de cause, certaines infractions ne dépassant pas le plancher légal, il est exclu d'envisager une comparution immédiate à l'égard de leurs auteurs. Tel est le cas notamment de la rébellion simple, des coups simples, des menaces par geste, de l'outrage et des dégradations mobilières. Mais les praticiens savent aussi que les procès-verbaux nécessairement établis à la hâte et dans des conditions difficiles restent toujours inaboutis, tandis que dans le feu de l'action, les services de police donnent, à juste titre, la priorité au maintien de l'ordre et aux victimes. Des compléments d'enquête s'imposant dans la plupart des cas, on peut penser que ce nouvel instrument législatif sera peu utilisé dans ces cas-là. »

Kortom, het snelrecht zal tegen het hooliganisme weinig kunnen worden toegepast, omdat volgens de procureurs des Konings de strafdrempel enerzijds te laag en anderzijds te hoog is.

Daarenboven kunnen, zoals ook de Raad van State opmerkt, slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg in alle redelijkheid niet binnen een termijn van zeven dagen worden gekwalificeerd, aangezien die door een deskundige moeten worden vastgesteld. Aangezien bovendien de kwalificatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid twee jaar bedraagt en die van een definitieve ongeschiktheid vijf jaar, kan het snelrecht in die gevallen niet worden toegepast. Dat is gewoon niet te verzoenen met de voorziene korte termijn. Overigens zou het onlogisch zijn dergelijk belangrijke zaken volgens de snelrechtprocedure te behandelen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Mijnheer Vandenberghe, voor alle duidelijkheid herhaal ik dat ik de stelling van de procureurs des Konings hypocriet noemde en niet de personen zelf.

Wat de strijd tegen het hooliganisme betreft, geef ik toe dat eenvoudige slagen niet onder het snelrecht vallen. Iedereen weet echter wat het voetbalgeweld vandaag in vele landen voorstelt. Hooligans trekken naar voetbalmatchen meestal niet alleen, maar in bende en gewapend met stokken, kettingen en dergelijke. In die omstandigheden valt hun geweld onder de toepassing van het snelrecht, want het gaat dan zeker niet om enkelvoudige slagen.

Niettegenstaande het arsenaal geavanceerde technisch preventieve middelen waarover we beschikken en de opnames die we kunnen maken van al wie zich schuldig maakt aan hooliganisme, blijven sommigen beweren dat we niet in staat zijn daartegen te reageren. Een magistraat beweerde zelfs dat een onderzoek van soortgelijke feiten hem zes à zeven maanden had gevraagd, terwijl een krant ongeveer op hetzelfde moment uitpakte met een bericht volgens hetwelk feiten van februari van dit jaar al bestraft waren via de klassieke procedure van snelrecht. Ik zou wel eens de mening van de magistratuur over dit soort aanpak willen kennen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Voor alle duidelijkheid wil ik de minister zeggen dat ik hier niet spreek als advocaat of als vertegenwoordiger van de magistratuur. Ik tracht mijn uiteenzetting enkel te objectiveren door ze te stofferen met de verslagen van degenen die het recht moeten toepassen. Men kan toch moeilijk beweren dat hun getuigenis elke geloofwaardigheid ontbeert. De verklaring van onderzoeksrechter Van Cauwenberghe dat hij maanden nodig heeft gehad voor bepaalde feiten van hooliganisme in Antwerpen en om de daders ervan te identificeren, lijkt mij toch niet ingegeven door kwade trouw of door justitiële luiheid. Hij heeft gewoon getuigenis afgelegd van een bepaalde toestand.

Natuurlijk twijfel ook ik er niet aan dat andere feiten onder het toepassingsgebied van het snelrecht kunnen vallen, maar dat belet niet dat ik mijn kritiek op dit ontwerp handhaaf en mij schaar achter de kritiek van de magistratuur.

Ik heb daarnaast kritiek op de bovengrens - een straf van tien jaar - die te hoog is. Ook misdrijven met een zeer hoge strafmaat vallen onder het snelrecht. Dat lijkt me zelfs strijdig met de doelstellingen van de regering. Misdrijven met een hoge strafmaat vergen een grondig onderzoek van de persoon en de omstandigheden, zodat ze moeilijk te verzoenen zijn met snelrecht. Om dit probleem op de lossen stelt de regering voor dat het College van procureurs-generaal het toepassingsgebied van de wet zou preciseren via een aantal richtlijnen. Voor de CVP-fractie is dat duidelijk onvoldoende. Dat beantwoordt niet aan het legaliteitsbeginsel waaraan de strafwet moet voldoen. Met betrekking tot die heel ruime criteria verklaart de Raad van State het volgende: "Bijgevolg staat het aan het parlement de noodzakelijke onderscheidingscriteria vast te stellen om op zijn minst de krachtlijnen te bepalen van de criteria die het mogelijk maken om verschillende categorieën van strafbare feiten op grond van een wezenlijk kenmerk samen te brengen zodat zij via een procedure van snelrecht kunnen worden behandeld zonder dat de individuele vrijheid in het gedrang komt."

Er is een gebrek aan transparantie omdat men de toepasbaarheid van de norm onvoldoende kan inschatten. Dit betekent dat het snelrecht op een willekeurige manier kan worden toegepast. Het toepassingsgebied ervan is immers veel te ruim. Dat is een van onze belangrijkste punten van kritiek op het ontwerp.

Ik heb een technisch amendement ingediend om duidelijk te maken dat de formulering van het toepassingsgebied in de wet onwerkbaar en juridisch-technisch niet te handhaven is. Het ontwerp bepaalt in het nieuwe artikel 20bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis: "1° het feit wordt gestraft met een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar die overeenkomstig de wet van 4 oktober 1867 inzake de verzachtende omstandigheden tien jaar niet te boven gaat". Het gaat hier duidelijk om een verkeerde formulering van het toepassingsgebied van de wet. De regering heeft zich ongetwijfeld vergist. Zelfs na de lezing door de regering werd deze vergissing niet rechtgezet. Blijkbaar verkiest de regering de wet ontoepasbaar te maken in plaats van een juridisch verantwoorde correctie aan te brengen.

Een ander technisch mankement heeft te maken met het feit dat de wet van toepassing is op de misdrijven waarbij de dader op heterdaad wordt betrapt of die binnen een termijn van een maand worden vastgesteld. Ook hier wordt onvoldoende rechtszekerheid gewaarborgd. Het vaststellen van de bewijswaarde binnen een termijn van één maand is een willekeurig criterium en hangt af van de wil of de tegenwerking van de betrokken parketmagistraat of van de bestaande mogelijkheden.

Er wordt op gewezen dat als waarborg voor de rechten van de verdediging, de onderzoeksrechter de advocaat van de verdachte zal horen vóór het uitvaardigen van het mandaat tot aanhouding, dus binnen 24 uur. Hoe zal dit concreet worden georganiseerd wanneer het parket het dossier pas na 22 of na 23 uur aan de onderzoeksrechter overhandigt? Niet alleen moet de onderzoeksrechter de betrokkene horen, hij moet bovendien ook de advocaat zoeken, die zich elders kan bevinden. Op welke manier zal de advocaat worden opgespoord? Wat is zijn taak? Kan hij de onderzoeksrechter wraken? Kan hij conclusies neerleggen? Hoe moet de onderzoeksrechter reageren op het optreden van de advocaat? De werkbaarheid van deze hele procedure is geenszins aangetoond.

Het is inderdaad de bedoeling de advocatuur op een dusdanige manier te organiseren dat op een spontane medewerking van de advocaten kan worden gerekend bij dergelijke aanhoudingen. Tijdens de hoorzittingen hebben wij echter vernomen dat in één op de twee gevallen geen advocaat verschijnt wanneer iemand in Brussel wordt aangehouden en wanneer de balie wordt verwittigd dat een advocaat ter beschikking moet worden gesteld. In een dergelijk geval rijzen er natuurlijk problemen inzake de rechten van de verdediging.

Wij hebben geen bezwaar tegen het verschijnen van de advocaat in deze procedure, maar wij constateren wel dat er een ongelijkheid wordt gecreëerd. Wanneer het snelrecht van toepassing is, wordt de advocaat gehoord vooraleer de onderzoeksrechter het aanhoudingsmandaat uitschrijft. In de zaken van gemeenrecht, die in principe ernstiger zijn, wordt de advocaat echter niet gehoord bij het uitvaardigen van het aanhoudingsmandaat. Hoe moeten we dit in het licht van het gelijkheidsbeginsel evalueren? Hoe kan een dergelijk onderscheid worden verantwoord? Uiteraard is niet elk onderscheid discriminerend, maar in dit geval kan het verschil in behandeling tussen belangrijke en minder belangrijke zaken niet worden verantwoord.

Een bijkomend probleem waarop ook door de Liga voor de rechten van de mens werd gewezen, vormt de mogelijke uitbreiding van de toepassingsvoorwaarden voor de voorlopige hechtenis. De toepassingsvoorwaarden voor de voorlopige hechtenis zijn zeer strikt in de wet omschreven. Wanneer nu de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis wordt gekoppeld aan de wet op het snelrecht, bestaat de mogelijkheid dat de toepassingsvoorwaarden voor de voorlopige hechtenis veel soepeler en elastischer zullen worden geïnterpreteerd, zodat er een oneigenlijk gebruik van de voorlopige hechtenis ontstaat. Voor de technische invulling van dit argument verwijs ik naar het verslag.

Welke rol speelt de onderzoeksrechter? Hij kan het mandaat tot aanhouding afgeven, maar kan hij dat dan nog intrekken? Indien hij het mandaat weigert, kan hij het dan twee dagen later toch nog afgeven? Over deze technische problemen werd in de commissie uitvoerig van gedachten gewisseld; ze mondden uit in een reeks amendementen.

Sommige opmerkingen liggen voor de hand. Zo zijn er in de procedure voor het hof van beroep dwingende termijnen vastgelegd, maar zijn de termijnen om de getuigen te dagvaarden aangepast in de procedure in eerste aanleg, maar niet in beroep. Er werd terecht in kortere dagvaardingstermijnen voorzien voor de getuigen in eerste aanleg; in beroep is de procedure verkort, maar de gemeenrechtelijke dagvaardingstermijnen voor de getuigen worden behouden, zodat het hof bij de dagvaarding van getuigen niet in staat zal zijn de snelrechttermijnen te respecteren.

Het probleem van het verzet gaf ook aanleiding tot een uitgebreide discussie. Het verzet is niet mogelijk in het snelrecht, hoewel de betichte niet noodzakelijk hoeft te verschijnen. Ofwel is hij aangehouden, ofwel is hij vrij onder voorwaarden, maar in beide hypothesen heeft hij het recht om niet te verschijnen. Dan wordt de procedure geacht op tegenspraak te zijn. Wij zijn van oordeel dat dit strijdig is met artikel 6 van het EVRM over de wapengelijkheid tussen de procespartijen. Het verzet, het recht om niet verschijnen, wordt beschouwd als een verdedigingsrecht. Door zijn keuze voor de snelrechtprocedure verhindert het openbaar ministerie in feite dat de verdachte verstek laat gaan en eventueel verzet aantekent. Dat is dus geen objectieve keuze, maar de keuze van de tegenpartij. De tegenpartij van de verdachte beslist zodoende over de aard en de grondslag van de verdedigingsrechten die moeten worden uitgeoefend door de verdachte zelf. Dit is strijdig met het principe van de wapengelijkheid.

Een aantal technische opmerkingen hebben te maken met de berekening van de termijnen vanaf de aanhouding in geval van beroep. Het is niet duidelijk welke sanctie er bestaat als de termijnen niet worden gerespecteerd in het geval dat de verdachte niet aangehouden blijft.

De procureur-generaal van Antwerpen heeft daarenboven tijdens de hoorzitting verklaard dat de voorgestelde termijnen onmogelijk door de hoven van beroep kunnen worden nageleefd en dat de desbetreffende bepalingen in beroep niet hanteerbaar zullen zijn.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een aantal juridische onvolkomenheden. De doelstellingen van de regering zullen niet worden gerealiseerd. Kan het snelrecht onder bepaalde voorwaarden worden aanvaard, de randvoorwaarden moeten minstens zo nauwkeurig worden vastgelegd dat de toepassing rechtszeker en voorspelbaar is, dat willekeur en misbruik onmogelijk zijn en dat de rechten van de verdediging worden gerespecteerd. Het ontwerp voldoet niet aan die vereisten.

Om die reden alleen al zouden we tegenstemmen.

Bovendien is het wetsontwerp gekoppeld aan een aantal bijkomende politieke voorwaarden die volstrekt onaanvaardbaar zijn. Ten eerste is er het veiligheidsplan van de regering of, liever gezegd, van de minister van Justitie. Dit plan zou een maand geleden worden besproken in de verenigde commissies voor de Justitie van Kamer en Senaat. Deze vergadering werd op het laatste ogenblik afgeblazen omdat een van de coalitiepartners zich verzette tegen de toelichting van het veiligheidsplan. Een paar coalitiepartijen hebben nieuwe eisen gesteld en er wordt beweerd dat het nieuwe veiligheidsplan van de regering in mei zal worden voorgesteld. Er ligt dus een hele periode tussen het aantreden van de nieuwe regering en het voorstellen van het veiligheidsplan. Hierdoor wordt afgestapt van de geest van het Octopusakkoord. Dat akkoord werd in 1998 gesloten en het heeft een belangrijk elan gegeven aan de juridische hervormingen. Er stonden belangrijke initiatieven in de steigers, maar het politiek gehakketak heeft ertoe geleid dat de realisatie van deze prioriteiten op de lange baan werd geschoven. We moeten de definitieve opties om een antwoord te geven op dit belangrijke probleem nu afwachten.

Bovendien zijn we met de eis voor een preventief beleid in communautair vaarwater terechtgekomen. De vraag naar de financiering van de preventie is aan de orde. Ofwel krijgen de gemeenschappen meer financiële middelen voor het preventiebeleid ofwel komt er met bijkomende federale middelen een preventiebeleid op federaal vlak, hoewel de gemeenschappen grotendeels bevoegd zijn voor dat beleid. Uit de interventies van verschillende sprekers maak ik op dat vooral voor de tweede optie wordt gekozen.

Ten slotte is de koppeling aan de taaltoestand bij de rechtbank te Brussel, die te elfder ure naar boven kwam, totaal onaanvaardbaar. Er komen in Brussel toegevoegde rechters en substituten zonder dat de taalkaders worden gerespecteerd. Het Vlaams Pleitgenootschap van de balie te Brussel heeft gisteren in een communiqué verklaard dat het voorstel van de regering om toegevoegde rechters buiten het taalkader te benoemen en de eentaligen beter te bezoldigen dan de tweetaligen moet worden gezien als een heropleving van het surrealisme in België. Het systeem van toegevoegde rechters is ingesteld als een tijdelijke aanvulling wanneer de normale bezetting niet langer volstaat om de noden waarmee de rechtbank wordt geconfronteerd, op te vangen. Het huidige voorstel beantwoordt niet aan het wettelijk criterium voor toegevoegde rechters. Bij de zittende magistratuur is de formatie voor één vierde niet ingevuld. De 25 toegevoegde rechters moeten dus de toepassing van de taalwetgeving omzeilen. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de toegevoegde rechters krachtens het snelrecht jaarlijks een bijkomende mobiliteitsvergoeding krijgen van 105 000 frank, omdat ze worden geacht op verschillende rechtbanken te werken.

Ik neem aan dat de Franstalige rechters, toegevoegd in Brussel, geen zitting zullen hebben in Leuven. Ik zal de regering niet verwijten dat dit de bedoeling is. Dan blijft er de rechtbank van Nijvel, waar 15 rechters zijn. Zijn daar 25 toegevoegde Franstalige rechters nodig om de rechtbank te depanneren? Daar zijn evenveel rechters als in de rechtbank van Leuven, terwijl er 100.000 inwoners minder zijn. De vergoeding voor de eentalige toegevoegde rechters is niet verantwoord omdat zij niet de mobiliteitstaken moeten uitvoeren waarvoor de vergoeding bedoeld is. Die beslissing, die in Vlaamse kringen in Brussel ten zeerste wordt aangevochten, is onaanvaardbaar.

De rechtbank te Brussel is een tweetalige rechtbank. De taalwetgeving is geen wetgeving zoals de andere, maar drukt altijd een delicaat compromis uit en formuleert evenwichten die niet op lichtzinnige wijze in het gedrang kunnen worden gebracht. Over het algemeen is er trouwens een band tussen bepaalde tweetalige structuren in de bovenbouw van de federatie en in Brussel. Nu wordt afgestapt van de tweetaligheidswet die sedert 1935 in de rechtbank te Brussel wordt toegepast. Wij zijn niet blind voor de moeilijkheden waarmee die rechtbank wordt geconfronteerd. Indien men een structurele maatregel wil nemen voor de rechtbank te Brussel, moet het parket worden gesplitst in een parket voor Halle-Vilvoorde en een parket voor Brussel en moet ook de zetel worden gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Het heeft geen zin maatregelen te nemen die de taalwetgeving miskennen, terwijl de splitsing de eenvoudigste structurele oplossing is, waardoor de rechtbank te Brussel geen tweetalige rechtbank meer moet zijn.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Wat heeft u dan belet in de twaalf voorgaande jaren die eenvoudige oplossing die u nu suggereert tot een goed einde te brengen?

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Als de meerderheid aan het einde van haar Latijn is, vraagt ze steeds : wat heeft u belet om in de vorige regeerperiode die wet aan te nemen? De wereld is niet in één dag gebouwd. Niet alles kan tezelfdertijd gebeuren.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - U hebt twaalf jaar de tijd gehad.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Bepaalde problemen zijn naar voren gebracht en het probleem dat nu wordt bekeken kan duidelijk maar worden opgelost in een totaal communautair gesprek. De regering zegt echter dat er geen communautaire problemen bestaan, dat er alleen technische problemen zijn. De Costa is een grote schijnvertoning om de zogenaamde communautaire problemen te bespreken, om nog eens te herhalen wat in de Senaat in de vorige zittingsperiode werd gezegd. Dat is ons standpunt vandaag. Wij hebben in ieder geval geen 25 toegevoegde rechters voorgesteld. Tijdens de vorige zittingsperiode zijn alleen met mate toegevoegde rechters toegekend. De minister, die toch een redelijk mens is, vult het ontbrekend aantal rechters op de Franse taalrol in Brussel op met toegevoegde rechters. Bovendien vindt hij dat het taalexamen moet worden versoepeld om die toegevoegde rechters eventueel op middellange termijn te kunnen opnemen in de formatie. Dat is onaanvaardbaar. Wat heeft dat nog met het snelrecht te maken? De heer Moureaux heeft in de commissie die eis gesteld en de minister is zonder meer op die eis ingegaan, trouwens op alle eisen. Naast de "snel-Belgwet" heeft de minster een nieuwe prijs betaald om het snelrecht te kunnen invoeren. De eenvoudige discussie bestaat er evenwel in de intrinsieke tekortkomingen van de wet te onderzoeken, amendementen goed te keuren en de wet eventueel een beter juridisch gehalte te geven in de plaats van ze te koppelen aan allerlei andere factoren die afbreuk doen aan alles wat de Vlaamse juristen de laatste 65 jaar hebben nagestreefd om de Vlaamse aanwezigheid in de rechtbank te Brussel te verzekeren.

Op één nacht, op eenvoudige vraag van de PS, heeft de minister die Vlaamse positie verlaten zonder enige tegenprestatie te eisen. Voor de CVP is dat een ernstige politieke fout die aantoont dat er geen echte bereidheid is om een ernstige communautaire dialoog aan te gaan.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Het is na de uiteenzetting van de heer Vandenberghe wel duidelijk dat de CVP de voorgestelde tijdelijke maatregelen voor het wegwerken van de gerechtelijke achterstand in Brussel alleen om taalredenen weigert te steunen. Voor de rechtsonderhorigen in Brussel is dat onaanvaardbaar. Dat is echter een verantwoordelijkheid die de CVP hier opneemt. De regering wenst haar daarin niet te volgen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Er zijn in Brussel grote problemen, maar de Orde van advocaten heeft dezelfde moeilijkheden gekend. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de splitsing van de Orde in een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van advocaten, die beide perfect werken. Waarom wordt er niet voor dezelfde oplossing gekozen?

Het is niet waar dat de benoeming van 25 Franstalige rechters buiten de formatie om tegemoet te komen aan bepaalde problemen slechts een tijdelijke oplossing is. Het probleem van de rechtbank te Brussel overstijgt immers de vraag van het aantal rechters. Er moet ook rekening worden gehouden met de wijze waarop de dossiers, en zeker de strafdossiers, in Brussel zijn samengesteld. Ze bevatten vaak PV's in verschillende talen. Er zijn Franstalige dossiers met PV's die buiten Brussel in het Nederlandstalig gebied zijn opgesteld. Het is dan toch evident dat de rechter die kennis moet nemen van het strafdossier, de twee talen machtig is teneinde een correct oordeel te kunnen vellen.

Indien de heer Lozie het dan toch absoluut wil hebben over de werking van de rechtbank, verwijs ik hem naar de werking van het Hof van Cassatie. In het Hof van Cassatie zijn er evenveel Franstalige als Nederlandstalige rechters, maar die laatsten behandelen twee derde van de dossiers. Iedere poging in het Parlement om het taalkader van het Hof van Cassatie te wijzigen en het ook aan de werklast van de rechters aan te passen, botst op de weigering van de Franstaligen die dan wel schermen met het argument van de pariteit. Hun argument voor de rechtbank van Brussel geldt niet voor het Hof van Cassatie, wat duidelijk maakt dat er in ons land met twee maten wordt gewerkt.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. -De CVP heeft twee ministers van Justitie gehad die een oplossing hadden kunnen aanreiken, maar zij hebben niets gedaan.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - We maken hier niet het proces van het beleid van de vorige ministers van Justitie. Zij hebben de taalwetgeving niet gewijzigd. Aan de orde is de koehandel, het surrealisme van het akkoord dat erin bestaat het debat over het snelrecht te corrumperen door op evidente argumenten niet te antwoorden en ze van de tafel te vegen. De politieke prijs die hiervoor moet worden betaald, is voor de CVP onaanvaardbaar.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais adresser mes félicitations au rapporteur, M. Ramoudt, dont la tâche n'était pas aisée à remplir.

Autant le dire en préambule, ce projet ne nous enthousiasme pas outre mesure, et j'use là d'un euphémisme. J'indiquerai pourquoi au cours de mon intervention. Je serai secondé dans cette tâche par mon collègue Jean-François Istasse qui interviendra également.

Mais ce projet s'insère dans le cadre beaucoup plus large des mesures que le gouvernement s'est engagé à prendre pour améliorer le fonctionnement de la justice et assurer la sécurité de nos concitoyens.

L'accord de gouvernement posait un constat que je veux rappeler : une politique de sécurité ne se résume pas seulement à la lutte contre la criminalité, d'autres facteurs doivent être pris en considération. C'est dans cet esprit que l'accord de gouvernement envisageait le développement d'une politique intégrée de sécurité, comprenant un important volet de prévention et un suivi des délinquants qui permette leur réinsertion plutôt que leur exclusion, autant qu'une aide aux victimes leur assurant un sentiment de justice ; une politique qui valorise une réponse globale à la criminalité, qui ne se contente pas de réprimer l'infraction, mais qui s'intéresse aussi à son origine.

Nous ne soutenons pas cette politique criminelle moderne en vertu d'un angélisme démocratique naïf ; nous sommes portés bien sûr par des convictions humanistes ; mais cette philosophie est ancrée dans le réel, elle s'appuie sur un constat : la politique du tout répressif ne fonctionne pas. Au contraire, elle altère les rapports sociaux, crée une fracture sociale, conduit à la «ghettoïsation». On nous donne souvent les États-Unis comme modèle. Or, l'exemple de ce pays fait bien apparaître les conséquences d'une politique criminelle purement répressive : on y voit progresser sans cesse le nombre de détenus, sans que les chiffres de la criminalité ne baissent à l'échelle de tout le pays. Au mieux, parfois, la pratique de la politique criminelle dite de « tolérance zéro » permet de déplacer la criminalité d'une ville vers ses banlieues ou vers d'autres villes. Le prix à payer pour ces transferts est toujours celui d'une augmentation dramatique du nombre de personnes enfermées dans des prisons criminogènes pour des peines de plus en plus longues, stigmatisant les populations les plus défavorisées socialement.

Témoins de ces échecs, nous voulons agir autrement.

En amont, nous voulons investir dans l'éducation, dans la formation permanente, dans les possibilités d'activités culturelles, sportives, de loisirs. Bien sûr, les résultats de ces politiques ne se mesurent pas de manière immédiate : nous voulons favoriser l'intégration sociale et, dans les grandes villes, pratiquer une politique de réhabilitation urbaine.

Sur le terrain, quand l'intervention des forces de police et de la justice est nécessaire, nous voulons qu'elle puisse être juste, respectueuse du droit des personnes, rapide, efficace et humaine. En ce sens, nous voulons achever la réforme des services de police, et donner à la justice les moyens nécessaires à sa mission, tant en hommes qu'en matériel. Ces moyens doivent permettre à l'appareil judiciaire d'intervenir efficacement dans tous les domaines de la criminalité, de la délinquance urbaine à la délinquance économique et financière.

En aval, si des condamnations sont nécessaires, nous voulons qu'elles soient adaptées aux délinquants. Dans cette mesure, nous voulons favoriser les peines alternatives qui permettent la réintégration sociale des délinquants issus des couches défavorisées de la population, en restructurant et réinsérant des individus, en les formant et en leur permettant de réparer le préjudice causé à la victime et à la société. Ces peines n'ont de sens que si elles sont encadrées. Il faut donc ici encore disposer de personnel suffisant, notamment de travailleurs sociaux.

Qu'on me comprenne bien, une politique de sécurité est nécessaire, qui prévienne les infractions, qui soit dissuasive, qui réprime les délits, qui garantisse le droit des victimes et qui développe une politique pénitentiaire permettant la réinsertion.

Ces préoccupations du Parti Socialiste, je les ai retrouvées avec satisfaction dans l'intervention du premier ministre ici même, lors de la séance plénière de jeudi dernier.

Le premier ministre a rappelé les neuf priorités de la politique criminelle du gouvernement. Loin de se focaliser sur un type d'infraction qui stigmatiserait une population particulière, déjà défavorisée et souvent exclue du tissus social, ces priorités visent divers types de délinquance, en particulier la grande délinquance d'organisations, telle que la traite des êtres humains, la criminalité financière et économique et le trafic de drogue. À cet égard, il convient de rappeler le travail important réalisé au Sénat, sous la précédente législature, par la commission d'enquête sur la criminalité organisée.

Le plan de sécurité s'orientera selon ces neuf priorités. J'ai noté que le premier ministre a déclaré que le projet de plan de sécurité remanié comprendrait quatre parties. Le volet prévention sera le plus important, nous a-t-il dit.

Le deuxième volet concernera la répression. J'ai compris que l'arsenal des peines y sera enrichi. À cet égard, je me félicite de l'évolution des discussions à la Chambre sur la proposition de loi consacrée aux peines alternatives. J'ai pris note de l'information que nous donnait le premier ministre, selon laquelle 14 millions de francs seront consacrés à la formation des magistrats en cette matière. C'est important. Ces mesures permettent de faire le lien avec le troisième volet du plan, consacré à l'accueil de la victime et à l'accompagnement de l'auteur pour éviter l'exclusion sociale qui mène au cercle infernal de la récidive permanente. Enfin, je salue l'intérêt marqué dans le plan à l'accès à la justice, objet du quatrième volet.

Le premier ministre a annoncé que le problème de la pénurie de magistrats allait être réglé. Il a aussi annoncé une solution pour Bruxelles, où le problème se pose de manière aiguë. S'exprimant à la veille du Conseil des ministres qui devait prendre des décisions en la matière, il n'avait pu nous en détailler le contenu. Le ministre de la Justice a bien voulu nous donner des détails en commission. Il a annoncé des mesures qui vont dans le bon sens.

Dans un tel contexte, un projet de loi permettant l'intervention plus rapide du juge pénal peut avoir sa raison d'être. Le gouvernement l'avait d'ailleurs prévu dans son accord.

Nous ne sommes pas opposés à un fonctionnement plus rapide de la justice. Nous pensons que, dans certains cas, l'intervention rapide d'un jugement est bénéfique pour tous : la victime, qui voit reconnaître son préjudice et peut demander réparation ; le délinquant, qui ne subit pas l'effet d'une condamnation pénale stigmatisante prononcée à contretemps par rapport au délit ; la société, qui se donne les moyens d'inverser le cours des choses et qui peut, le cas échéant, protéger ses membres.

Nous pensons cependant que c'est dans le cadre global de la réduction de l'arriéré judiciaire qu'il faut inscrire la démarche.

L'accord de gouvernement prévoyait que l'application du système actuel de procédure accélérée serait sérieusement évaluée. Nous n'avons pas eu connaissance d'une telle évaluation postérieure à l'accord de gouvernement. Seules deux évaluations ont pu être prises en compte. Elles émanent du service de la politique criminelle et sont très concises, le service ayant disposé de très peu de temps pour les rédiger. Il conviendra donc d'évaluer attentivement l'application du présent projet de loi.

Par ailleurs, le texte qui fut présenté en Conseil des ministres nous a laissé l'impression d'avoir été bâti autour de la seule possibilité de la détention. Or, nous pensons qu'il est inadmissible de faire de la détention préventive un outil de politique criminelle répressive.

Le projet tel que rédigé initialement ne respectait pas suffisamment, selon nous, les droits de la défense. Des corrections ont pu être apportées à plusieurs niveaux : des modifications importantes rencontrant une partie de nos préoccupations ont été obtenues en Conseil des ministres et, à la Chambre, notre collègue Thierry Giet a introduit un amendement important. Je laisserai à mon collègue Jean-François Istasse le soin de détailler ces améliorations.

Au Sénat, des clarifications ont pu être faites. Le ministre a pu apporter des précisions sur plusieurs points. J'en retiens deux, très importantes à nos yeux : d'une part, ce projet de loi ne s'appliquera pas aux infractions commises à l'occasion des conflits sociaux ; d'autre part, il s'appliquera aux délits racistes sanctionnés par la loi de 1981, dite loi Moureaux. Il s'agit là de précisions importantes que vous avez apportées en commission, monsieur le ministre, et que, je l'espère, vous répéterez tout à l'heure dans votre réponse.

Ces améliorations ont fait de ce texte un projet imparfait certes, insatisfaisant en ce qui nous concerne, mais qui pourra, je l'espère, constituer un outil pour la magistrature, laquelle pourra l'appliquer dans les cas requérant une rapidité d'intervention tels, nous dit-on, les actes de hooliganisme qui pourraient être commis à l'occasion de l'Euro 2000.

Replacé à sa juste place, dans le cadre d'une politique générale que j'ai rappelée et dont le premier ministre a fait le plan, ce projet apparaît comme la réalisation d'un pan de la politique du gouvernement. À ce titre, nous ne retarderons pas sa mise en place et nous voterons en faveur des deux projets.

Mais nous entendons bien que ce texte soit évalué et que l'on apprécie sa pertinence à l'aune de la nécessaire multiplicité de la réponse pénale à la délinquance. Pour nous, ce projet n'est certainement pas la seule réponse, ni même la réponse la plus appropriée aux problèmes de délinquance urbaine. On nous dit qu'il peut permettre de répondre utilement à certaines situations particulières. Bien. Mais que l'on veille à réserver son usage à ces situations précises, que l'on évalue sa pertinence à l'aune de son application concrète, que l'on favorise, dans son utilisation, les mesures qui valorisent la resocialisation plutôt que l'exclusion, la réparation plutôt que la rupture, que l'on donne à la justice les moyens d'assurer toutes les missions qu'on lui confie.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Le projet de loi sur la comparution immédiate qui nous est soumis n'est pas, comme on a voulu en faire la caricature, le fruit d'une obsession répressive ou sécuritaire. Il est le résultat d'une réflexion politique portant sur le constat suivant lequel des actes délictueux - dont beaucoup atteignent les citoyens dans leur vie quotidienne - ne sont pas réprimés avec la rapidité nécessaire par l'appareil judiciaire. On songe évidemment toujours aux mêmes faits : car-jackings, home-jackings, vols avec violence, agressions, méfaits commis à l'occasion de manifestations sportives,...

L'impression d'impunité résultant de l'actuelle impuissance de la justice à juguler ces infractions et à les juger vite, peut encourager les malfrats à poursuivre leurs actions, mais elle décourage aussi le citoyen qui en vient à douter de l'efficacité de la justice et même à s'interroger sur la volonté de poursuivre ces délinquants.

Quand on lit dans le rapport que, sur la base des informations fournies par les services de police, sur 5.000 flagrants délits à Bruxelles, à peine 1.000 sont traités annuellement, on se rend compte que dans 80 % des cas, ces délits ne sont jugés que des mois ou des années après avoir été commis, s'ils sont jugés un jour...

La procédure de comparution immédiate est une réponse à cette situation.

Ce projet de loi a soulevé de nombreuses critiques, entre autres celles de notre collègue M. Vandenberghe, et je voudrais ici en parcourir quelques-unes et y répondre en donnant mon sentiment.

Tout d'abord, ce projet bouleverse-t-il la pratique judiciaire et impose-t-il aux magistrats une sorte de carcan dans leur action ?

Évidemment non. La justice dispose actuellement d'une panoplie de moyens : l'instruction, l'information, la comparution immédiate sans détention, la convocation par procès-verbal, le classement, la transaction, la médiation...

Il s'agit donc d'offrir un instrument supplémentaire sans remettre en cause les autres possibilités. Il appartiendra aux magistrats, dans le cadre de leurs fonctions, d'apprécier l'outil le plus approprié au cas qui se présente. Cette procédure n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel : tous les pays qui nous entourent la pratiquent, que ce soit la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie. Tous ont mis au point, pour des cas simples de flagrant délits, des procédures accélérées. À ma connaissance, la Cour européenne a toujours reconnu le caractère licite de ces procédures, notamment la procédure italienne pourtant plus rapide et plus expéditive que la nôtre.

La comparution immédiate n'est pas non plus une loi de circonstance. On a beaucoup évoqué l'Euro 2000 et la nécessité de réprimer efficacement les infractions commises, notamment par des non-nationaux, lesquels s'empresseraient de disparaître dans leur pays souvent limitrophe, paralysant ainsi la justice belge trop lente dans ses réactions, et il est vrai que ce risque existe. Actuellement, des faits de hooliganisme violents pourraient ne pas être réprimés. La comparution immédiate apporte une réponse à ce type de délits, comme le montrent des événements similaires qui se sont produits lors du Mundial en France où les deux tiers des poursuites pénales motivées par des violences causées à l'occasion de matchs de football, l'ont été dans le cadre de la comparution immédiate.

En dehors de cette procédure, de nombreuses poursuites ont d'ailleurs été abandonnées parce que les intéressés avaient quitté sans espoir de retour le territoire français.

Si le projet de loi sur la comparution immédiate répond donc aux problèmes qui pourraient se poser à l'occasion de l'Euro 2000, il ne poursuit évidemment pas ce seul objectif. Il s'appliquera dans toutes les circonstances où sont constatés des flagrants délits, dans les limites des peines prévues par ce projet de loi. C'est donc un nouveau moyen de lutte contre la délinquance.

Ce projet est-il l'ébauche d'une justice à deux vitesses ? Évidemment non. Il importe de le dire et de le répéter parce que, de plusieurs côtés et à plusieurs moments, on a dit que le projet avait sinon comme but inavoué, du moins comme conséquence de freiner et de réprimer les infractions commises par certaines catégories de personnes.

Je ne peux mieux illustrer cette critique qu'en reprenant le passage d'un article rédigé par un avocat du barreau de Bruxelles fin 1998 qui attaquait la procédure accélérée. Qui peut le plus peut le moins. Il aurait donc attaqué aujourd'hui de la même manière la procédure de comparution immédiate. Je cite cet avocat : « On ne peut s'empêcher d'être frappé par l'homogénéité de la population visée par la procédure accélérée : hommes, jeunes, étrangers, naturalisés ou non, sans emploi, souvent déjà connus des juridictions de la jeunesse, habitants des quartiers défavorisés, pour ne pas dire des chancres urbains. Les délits commis deviennent alors l'occasion de se saisir de la situation de personnes jugées nocives selon l'opinion ambiante et dont le premier faux pas est attendu avec impatience et fatalisme par les autorités de police qui trouvent là leur principale source d'approvisionnement et le moyen de redorer leur blason par des statistiques flatteuses.

Au-delà du procès d'intention qui est fait au législateur, cette attitude me paraît intellectuellement fausse puisqu'elle tend à suggérer que ce ne seraient pas les faits délictueux qui seraient considérés au premier chef par l'appareil répressif. Selon cette version, on « s'arrangerait donc » pour que les dispositions législatives permettent de poursuivre telle ou telle catégorie de personnes. L'infraction disparaîtrait donc derrière celui qui l'a commise...

Poussé au bout de sa logique, ce raisonnement devient juridiquement pervers. S'il y a trop de délinquants dans la même catégorie, va-t-on pour en diminuer le nombre, ne pas sévir ou créer des quotas de délinquants ? Va-t-on supprimer la procédure de comparution immédiate pour des faits de flagrant délit parce que les mêmes catégories de jeunes tombent systématiquement dans les filets de la justice ? Va-t-on abandonner la répression du home-jacking ou du car-jacking parce que ces infractions sont éventuellement le fait de jeunes défavorisés, de sans emplois, éventuellement étrangers ? Va-t-on finalement en venir à dire que le seul fait de les poursuivre est l'indice de la volonté du pouvoir de s'attaquer à des catégories de personnes, est l'indice même d'une espèce de racisme rampant, si d'aventure les auteurs de certains faits délictueux se retrouvent davantage dans la catégorie des jeunes étrangers, naturalisés ou non ?

Ce raisonnement, je le déclare clairement, est une véritable absurdité. Ce qui compte, ce sont les faits commis, les délits perpétrés, qui doivent être constatés et poursuivis, et ce, que l'on soit Belge ou étranger, avec ou sans emploi, quelle que soit la couleur de la peau, que l'on habite dans un quartier défavorisé ou que l'on soit fils de bonne famille. La victime demande réparation et l'infraction doit entraîner une sanction.

Ultérieurement, devant les juridictions, la personnalité du délinquant est évidemment prise en compte ; toute une panoplie de possibilités existe - suspension du prononcé, sursis, circonstances atténuantes - et les peines peuvent être diverses, de la prison aux peines alternatives.

Ce n'est donc pas stigmatiser une catégorie de personnes que de réprimer des infractions majoritairement commises par cette catégorie, puisque le motif unique est de diminuer le taux d'agressions et de violences et donc le nombre de victimes et d'envisager que ces violations obtiennent naturellement, autant que possible, réparation.

Mais cette notion de justice à deux vitesses - fausse, je viens de le démontrer _ est aussi avancée par ceux qui craignent que l'on focalise l'action sur tous les faits de criminalité urbaine, en laissant de côté d'autres délits et tout le secteur de ce que l'on appelle la criminalité organisée ou en col blanc.

Pour répondre à cette objection, il suffirait, je crois, de faire référence à l'action des autorités judiciaires elles-mêmes au cours de ces dernières années pour voir que cette forme de délinquance n'est pas absente de leurs préoccupations. Elle y est même particulièrement présente.

Cependant, des documents récents, comme l'avant-projet de plan de sécurité du ministre de la Justice, montrent la volonté du gouvernement de s'attaquer à toutes les catégories d'infractions et notamment à la criminalité organisée comme à la criminalité en col blanc.

Je songe, sans en faire une liste exhaustive, à des projets comme l'instauration d'une cellule interdépartementale en matière de délinquance financière, économique et fiscale, à l'échange d'informations en matière de fraude fiscale, au développement des moyens et du rayon d'action des autorités judiciaires en matière de confiscation, à la lutte contre la criminalité informatique. Ces projets sont indiqués clairement dans la liste de ceux qui requièrent une priorité pour le ministre de la Justice.

Je songe aussi aux divers projets en matière de lutte contre la corruption et à la modernisation de l'Office central pour la répression de la corruption. Je songe enfin aux dispositions permettant de lutter contre la criminalité organisée comme la mise au point, dans les limites fixées par la loi relative à la protection de la vie privée, de l'obligation de coopération des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications.

La rapide énumération de ces quelques projets montre clairement que la volonté du gouvernement n'est pas de poursuivre essentiellement un certain type de délits, mais d'arriver à une société plus sûre par la mise au point de mesures dans les neuf priorités retenues par la déclaration gouvernementale, au rang desquelles figurent non seulement la diminution du nombre de délits accompagnés de violences et le combat contre le hooliganisme, mais aussi la lutte contre la criminalité organisée et la criminalité en col blanc.

Troisièmement, ce projet marque-t-il la volonté du gouvernement de définir une approche purement répressive de la délinquance ? Évidemment non. Ce projet ne constitue qu'un des aspects de la politique gouvernementale en matière de sécurité. Mais si, comme la plupart de mes collègues, je considère que les références contenues dans le plan de sécurité aux actions menées par les communautés sont insuffisantes et parfois même inexactes, il reste que la volonté du gouvernement est claire : son action s'articule sur trois piliers : le préventif, le répressif et le suivi. Et nous savons bien que la répression seule ne suffit pas à réduire la criminalité ; mon collègue M. Mahoux en a parlé il y a un instant. L'exclusion sociale, la précarité, la « taudisation » de certains quartiers, le niveau d'éducation, l'absence d'emploi, tous ces facteurs peuvent concourir à diverses formes de délinquance.

Aucune de ces préoccupations n'est absente de l'action des divers gouvernements, fédéral, communautaires ou régionaux.

Mais certains chercheraient également une preuve supplémentaire de la volonté gouvernementale de mener une action essentiellement répressive dans le fait que le ministre de l'Intérieur aurait remis en cause les contrats de sécurité.

Il importe là aussi d'être clair. Les contrats de sécurité n'ont pas été mis au point pour donner quelques moyens supplémentaires à l'action que les communautés et les régions exercent dans le cadre de leurs compétences propres. Les moyens octroyés, même dans le cadre de la prévention, restent évidemment liés à la sécurité. Leur objet est de mieux garantir la sécurité des citoyens et de leur commune et d'y rétablir la qualité de la vie. L'analyse que veut opérer le ministre de l'Intérieur porte donc sur l'efficacité de ces contrats, essentiellement en termes qualitatifs.

Qu'apportent-ils et, surtout, n'y a-t-il pas mauvaise utilisation de ces crédits ? Nous savons bien que l'appréciation de leur efficacité ne se mesure pas en termes de comparaisons arithmétiques par rapport à d'autres communes, puisque, évidemment, ces contrats sont octroyés précisément dans les communes où sévit particulièrement la délinquance.

Mais est-il scandaleux de s'interroger sur la qualification professionnelle ou la valeur de l'accompagnement des personnes recrutées dans le cadre de ces contrats ? Est-il scandaleux de s'interroger sur l'utilité de consacrer des crédits de ces contrats de sécurité à l'aménagement de cafétérias dans certains commissariats ou encore au paiement des salaires des contractuels chargés des dossiers destinés au Fonds des calamités ? Est-il scandaleux de s'interroger sur l'organisation d'une équipe où les coordinateurs sont plus nombreux que ceux dont ils doivent coordonner l'action? Ce sont des cas qui existent et qui ont été signalés.

En d'autres termes, est-il scandaleux de vérifier en termes qualitatifs l'action sociale, avec comme seul objectif que les crédits et le personnel recruté soient utilisés le plus adéquatement possible avec les compétences professionnelles indispensables ?

Il n'est pas question de supprimer le travail des éducateurs de rues _uvrant à la recomposition du maillage social, ni de remettre en cause l'assistance aux victimes ou les efforts faits pour diminuer le décrochage scolaire ou rencontrer le problème de toxicomanie. Mais, avec les trois milliards d'intervention dans les 29 communes bénéficiant d'un contrat de sécurité et avec les 2.200 personnes travaillant dans la section prévention et les 1.200 dans le volet policier, il conviendra de vérifier, dans un proche avenir, l'adéquation des actes par rapport aux objectifs des contrats de sécurité.

Enfin, et pour rassurer tous ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils appellent une « dérive sécuritaire », je rappellerai que le gouvernement, dans sa récente analyse de l'avant-projet du plan de sécurité du ministre de la Justice, a décidé de redéfinir plus nettement ce plan en séparant les trois piliers : prévention, répression et suivi. Les actions proposées par le gouvernement seront donc clairement identifiées dans chacune de ces catégories en collaboration avec les communautés et, le cas échéant, les régions dans le cadre de leurs compétences.

Quatrièmement, le projet de comparution immédiate va-t-il échouer faute de moyens ou ces moyens seront-ils transférés en provenance d'autres secteurs de la justice, au risque de ralentir les poursuites dans ces secteurs ? Évidemment non.

L'exposé des motifs du projet de loi, le rapport ainsi que des décisions récentes du Conseil des ministres montrent que le gouvernement veut, d'une part, remédier à l'insuffisance des moyens en personnel qui est source, notamment, de l'arriéré judiciaire que l'on connaît particulièrement à Bruxelles et, d'autre part, doter la justice de nouveaux moyens nécessaires à l'application de la loi sur la comparution immédiate.

Les cadres incomplets, notamment à Bruxelles, seront pourvus par des magistrats de complément. À cet égard, je me réjouis que le pragmatisme l'ait emporté sur l'application stricte des lois linguistiques qui a jusqu'ici bloqué le bon fonctionnement de la justice à Bruxelles.

Quant à la comparution immédiate, les efforts seront répartis en deux phases, clairement indiquées dans le rapport à la Chambre, portant à plusieurs dizaines le nombre de nouveaux magistrats et augmentant de près de 80 le nombre d'assistants judiciaires. Le budget suivra puisque, outre les 55 millions pour ces assistants, une somme de 180 millions sera débloquée pour l'aménagement des prisons ainsi qu'un budget de 100 millions en 2000 et 200 millions en 2001 pour assurer le financement de la désignation des nouveaux magistrats.

On ne peut donc que saluer cette décision gouvernementale qui, d'une part, remédie au blocage que l'on connaissait à Bruxelles et, d'autre part, prévoit les moyens nécessaires pour l'application de la nouvelle procédure.

Cinquièmement, pourquoi viser des comportements délictueux réprimés par des peines d'emprisonnement ou de réclusion variant de un an à dix ans ?

On a suffisamment discuté sur cet aspect du projet.

Je rappellerai en premier lieu que l'idée centrale autour de laquelle s'articule tout le mécanisme de la nouvelle procédure, réside dans la comparution aussi rapide que possible du prévenu devant la juridiction du jugement, sous les liens d'un mandat d'arrêt. Il était donc logique, sinon nécessaire, de faire coïncider les deux législations pour qu'elles s'appliquent l'une et l'autre aux mêmes catégories de délits.

Qu'auraient dit les détracteurs du projet si l'on avait, par exemple, abaissé la limite d'application de la nouvelle procédure à des délits punis d'un emprisonnement de six mois seulement ? On aurait alors, en matière de mandat d'arrêt, créé un véritable régime d'exception, dérogatoire aux principes généraux du droit pénal comme défini dans la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. C'eût été regrettable et j'aurais été parmi les premiers à dénoncer cette situation d'exception. L'écueil a été évité.

Cela rappelé, je formulerai une seconde observation. Définir le champ d'application de la procédure de comparution immédiate par recours à l'échelle des peines plutôt que par recours à une liste exhaustive d'infractions précises et choisies, évite toute interprétation ou tout reproche d'arbitraire. Je pense en effet que le fait de viser expressément certaines infractions et de ne pas en reprendre d'autres aurait pu, à l'égard de ces dernières, ouvrir la porte à une interprétation suspicieuse d'injonction négative, laquelle - comme nous le savons - est interdite.

Enfin - et ce n'est pas la moindre de mes réflexions -, nous savons évidemment qu'en pratique, des priorités d'action seront dégagées. L'objection selon laquelle le champ d'application théorique de la loi serait trop vaste est ainsi balayée. Mais elle l'est par un fait qui n'a rien d'exceptionnel ou de heurtant au regard des principes. C'est en effet le collège des procureurs généraux qui, par voie de circulaires concertées avec le ministre de la Justice, fixe la politique criminelle sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs le cas actuellement lorsque les procureurs généraux décident que la poursuite pour détention de cannabis pour consommation personnelle sera la dernière priorité. Que font-ils sinon établir une hiérarchie dans les priorités des poursuites ? La procédure de comparution immédiate n'est donc pas, en pratique, vouée à une vaste dispersion, à un phénomène de dilution dans un vaste magma de préventions diverses auxquelles elle pourrait théoriquement prétendre s'appliquer.

Sixièmement, la procédure de comparution immédiate présente-t-elle un danger particulier pour les libertés individuelles ou pour les droits de la défense ? Évidemment non.

Entretenir un doute à cet égard serait injustifié et procéderait d'une lecture incomplète ou superficielle du texte.

Toutes les garanties possibles ont été maintenues, tant en faveur de l'auteur des faits reprochés qu'en faveur des victimes.

La première garantie - et elle est essentielle - concerne l'intervention du juge d'instruction. Mis à part le fait qu'il n'instruit pas lui-même le dossier, il conserve toutes les prérogatives qu'il tient de la loi du 20 juillet 1990. Il lui appartiendra bien évidemment, en premier lieu, de vérifier la régularité formelle de la procédure que l'on veut entamer. Mais aussi et surtout, il conserve son entier pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité ou non de délivrer le mandat d'arrêt. C'est donc de ce juge d'instruction - dont il faut rappeler qu'il est un magistrat indépendant du parquet - que dépendra, dans les faits, l'application ou non de la procédure puisque le système est ainsi conçu que : «pas de mandat d'arrêt, pas de comparution immédiate».

Je note également - seconde garantie - que l'intéressé bénéficiera, dès la première minute de la procédure, de l'assistance d'un avocat, désigné d'office si besoin. Il s'agit là d'une réelle garantie accordée à l'inculpé. Le procureur du Roi, initiateur des poursuites, devra faire tout le nécessaire pour que l'intéressé soit effectivement pourvu d'un défenseur et ce, dès le premier instant. On me rétorquera que ce mécanisme nécessite une adaptation des modes de fonctionnement du barreau qui devra prévoir et organiser les permanences nécessaires. Certes, mais je ne doute pas que les avocats, dans leur ensemble, assumeront de manière franche et loyale toutes leurs responsabilités pour exercer au mieux leur rôle primordial dans le déroulement de la nouvelle procédure. Le barreau a déjà, dans le passé, et avec succès, montré sa capacité de mobilisation en faveur de la défense. Je pense, par exemple, à la nécessité d'assurer des permanences de défense en faveur des mineurs cités devant les tribunaux de la jeunesse.

L'avocat aura, en tout cas, accès au dossier dès avant la comparution devant le juge d'instruction auprès duquel il pourra faire valoir toutes les observations de droit ou de fait qui s'imposent avant la délivrance éventuelle du mandat d'arrêt.

Enfin, la juridiction de fond elle-même conservera également un entier pouvoir d'appréciation sur la procédure choisie. Le tribunal pourra, en effet, décider d'office - en raison des circonstances de fait propres à la cause - de «faire sortir» l'affaire du cadre de la procédure de comparution immédiate pour la réintégrer dans la procédure ordinaire de droit commun. En tout état de cause, la détention préventive aux fins de comparution immédiate est strictement limitée à un maximum de sept jours, quels que soient les aléas ultérieurs de la procédure, après quoi l'intéressé doit être remis en liberté.

Quant aux victimes, leurs droits de partie civile sont préservés puisqu'elles aussi auront accès au dossier dès la réquisition du mandat d'arrêt par le procureur. En outre, la brièveté du procès pénal ne fait évidemment pas obstacle à ce que la réparation du préjudice puisse être par la suite réclamée devant une juridiction civile, dans la mesure où le tribunal pénal n'aurait pas pu vider cet aspect du litige.

La procédure de comparution immédiate exclut-elle toute idée de peine alternative ? Évidemment non.

Je rappellerai, tout d'abord, que la nouvelle procédure maintient dans sa totalité le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction quant à ses possibilités d'action. Le juge pourra donc choisir de recourir aux mesures alternatives de l'article 35 de la loi sur la détention préventive plutôt qu'au mandat d'arrêt.

En outre, je souhaiterais qu'il ne soit fait aucune confusion entre la procédure et la peine. La référence faite dans le présent projet à des peines d'emprisonnement variant de un à dix ans a uniquement pour but de déterminer les situations infractionnelles dans lesquelles il peut être recouru à la procédure de comparution immédiate, mais n'est nullement élusive de l'application de peines alternatives à titre de sanction par le juge du fond. Encore faut-il que ces dernières soient légalement incorporées dans notre code pénal. J'ai noté avec satisfaction à ce sujet que le ministre de la Justice s'est, en commission, déclaré favorable à semblable insertion. Je me réjouis dès lors, comme M. Mahoux, de l'initiative prise en ce sens par nos collègues de la Chambre, M. Bacquelaine notamment, dont la proposition envisage la possibilité de peines alternatives pour tout emprisonnement ne dépassant pas cinq ans.

Je conclus. Ce projet de loi sur la comparution immédiate était attendu par la population lassée de constater que de nombreux délits commis, notamment sur les personnes et les biens, n'étaient que peu ou pas réprimés et, en tout cas, réprimés tardivement.

Cela concourait au sentiment diffus d'insécurité généralement ressenti.

Le présent projet de loi répond à cette légitime préoccupation de sécurité, mais il y répond dans les limites fixées par le texte et ne prétend pas, à lui seul, régler tout le volet répressif, encore moins définir des mesures préventives. Il ne faut donc pas lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien et attendre de l'application de cette législation des résultats qu'elle ne pourrait donner, compte tenu de son champ d'application bien précis.

C'est un outil de plus à la disposition de la justice.

Le pouvoir législatif fait les lois et définit le cadre d'intervention du pouvoir judiciaire dont je veux croire qu'une fois la loi votée, il l'appliquera correctement et loyalement.

Parce que nous avons la conviction que ce projet répond à une nécessité, nous voterons naturellement en sa faveur.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je suis à la fois heureuse et déçue par les travaux de la commission de la Justice du Sénat sur le projet de loi relative à la comparution immédiate.

Heureuse, car nous nous sommes donné les moyens d'une véritable réflexion. En effet, sur ma proposition, les sénateurs qui le souhaitaient ont pu se rendre à Paris, pendant les vacances de carnaval. Nous avons procédé à des auditions de praticiens -et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait de magistrats et d'avocats qui appliquent déjà la procédure accélérée, version 1994 - et la dernière séance d'auditions a été publique.

A posteriori, je crois que personne ne regrette que la commission ait décidé d'accéder à mes demandes.

Le voyage à Paris, tout d'abord. Comme cela s'est fait en 1994, il me semblait utile de pouvoir nous rendre compte de la manière dont fonctionne la procédure accélérée en France.

Cette trop brève excursion à Paris nous a appris au moins trois choses : premièrement, la procédure accélérée vise essentiellement des étrangers en séjour irrégulier, des personnes sans domicile fixe et des toxicomanes ; deuxièmement, elle nécessite, pour être efficace, une chaîne d'acteurs les plus divers avec des infrastructures appropriées ; troisièmement, le délai initial de garde à vue de 48 heures - de 24 heures chez nous, en vertu de la Constitution - se prête mieux à une procédure accélérée.

Ce tribunal « des paumés » - pour reprendre l'expression utilisée par un journal - et des sans-papiers a marqué tous les sénateurs qui ont participé au voyage !

Les auditions, ensuite. Il me semblait essentiel de donner la parole à des magistrats et à des avocats qui soient crédibles car ils appliquent les procédures accélérées existantes. Ceux-ci sont venus nous dire dans toutes les langues que la procédure proposée non seulement n'était pas utile mais aussi engendrerait des inégalités et serait impraticable.

Le caractère public des auditions, enfin. Il me semblait important que le public et la presse puissent participer à nos auditions car ce projet nécessite une appréciation très technique pour être bien compris.

Si j'ai des raisons d'être satisfaite, j'ai également des raisons d'être très déçue.

Déçue, car au-delà du trop court laps de temps imposé par le gouvernement, le Sénat n'a pas pu mettre à profit son voyage à Paris, les auditions et ses réflexions : le ministre de la Justice a refusé que l'on apporte la moindre modification au projet de loi. Même la majorité a été outrée du timing imposé par le ministre.

Alors que le texte était manifestement bâclé, que des fautes ont été relevées, que les auditions ont soulevé des questions fondamentales, traduites en amendements, la majorité n'a rien accepté. Et pour cause, puisque le Moniteur belge du 16 mars dernier publiait déjà, au moment où les sénateurs socialistes et Ecolo jouaient leur « comédie », un arrêté royal autorisant la publication au Moniteur belge de l'appel aux candidats pour certaines places vacantes de magistrat et de greffier de l'ordre judiciaire, arrêté délibéré en Conseil des ministres du 2 mars qui invoquait l'urgence dans la mesure où la procédure de comparution immédiate doit entrer en vigueur le 3 avril 2000, et considérait donc celle-ci comme acquise.

À cela, je souhaite ajouter que, hormis la note du service de politique criminelle, nous n'avons pas eu d'évaluation détaillée du fonctionnement de la procédure accélérée existante ni de débat approfondi sur la question. Cette évaluation était prévue dans les accords Octopus et dans l'accord de gouvernement comme préalable indispensable à la création d'une nouvelle procédure.

L'heure de passer à la caisse a sonné pour le PS et Ecolo : le VLD, malgré ses propos musclés, a quand même voté le projet de loi qui facilite l'obtention de la nationalité, texte bâclé lui aussi. En contrepartie, on attend maintenant du PS et des Ecolos qu'ils «avalent» un projet de loi qui instaure une justice bâclée, qui va donner tout pouvoir au parquet et à l'exécutif, qui ne permettra de lutter contre le hooliganisme que de manière très partielle, qui va s'appliquer en priorité aux marginaux et aux exclus, qui instaure une procédure qui n'a plus rien d'une justice. C'est un bon vieux troc.

Je comprends parfaitement le manque d'enthousiasme de M. Mahoux, le malaise du PS en général et d'Ecolo, quand on relève les critiques virulentes des avocats et des magistrats, des plus sévères jusqu'aux plus cléments, sans oublier celles des syndicats.

Alors, certains parlementaires de la majorité ont beau faire des effets d'annonce, livrer leurs états d'âme dans les médias, faire leur grand show, les faits sont là. Les belles paroles ne sont pas suivies d'actes. Les beaux parleurs s'écrasent et s'aplatissent. Ce sont de véritables carpettes dans une belle symphonie d'incohérences. De plus - et c'est ce qui me préoccupe le plus -, l'opinion publique est peut-être trompée.

Je souhaite illustrer ces propos par les nombreuses contradictions constatées ces derniers mois au sein de la majorité, contradictions apparues tant au gouvernement qu'au parlement, notamment dans ce projet de loi. Je ne reprendrai ici que celles dont j'ai été témoin au Sénat.

Après avoir voté à la Chambre le projet de loi relatif à la comparution immédiate, le parti socialiste qui semble se réveiller et court après Ecolo, a critiqué le plan de sécurité qui prévoit notamment la procédure accélérée. Son président a même parlé de «dérives sécuritaires et poujadistes». M. Moureaux a tenu le même type de langage lors de la première réunion de la commission de la Justice en annonçant que le groupe PS du Sénat ne voterait pas le projet de justice accélérée en l'état. Je me rappelle ses premiers propos très vifs en la matière.

Puis, la veille du vote en commission, la baudruche commence à se dégonfler...

Premier acte: M. Moureaux utilise le procédé des questions d'actualité pour demander au premier ministre ce qu'il lui propose en échange de son vote, lui donnant ainsi une occasion en or de faire marche arrière. Ecolo, qui se sent obligé de faire quelque chose, pose également un certain nombre de questions.

Deuxième acte : le premier ministre ne dit rien de neuf, si ce n'est que le gouvernement travaille à une nouvelle présentation du plan de sécurité dans laquelle le préventif sera mis en évidence. Qu'aurait-on pu dire de moins ?

Troisième acte : les déclarations du premier ministre, tel un baume, ont un effet apaisant ; MM. Moureaux et Morael semblent rassurés. Mais sur quoi ? C'est la question. Une chose est claire : le terrain de la capitulation est prêt. Cette comédie est cousue de fil blanc.

Arrive ensuite le moment fatidique : la discussion du projet en commission. Le malaise au sein de la majorité est grand. Je retiens trois exemples frappants à cet égard.

Premier exemple :les propos de M. Dubié qui, rentrant de Paris, avec moi notamment, annonce dans la presse, sous le titre « Justice de classe ! Minable ! », qu'il va déposer un amendement visant à «demander au prévenu s'il accepte la procédure accélérée ou s'il demande un délai supplémentaire pour assurer sa défense».

Comme nous l'avons déjà fait à la Chambre, je dépose un amendement qui va dans le même sens. Cet amendement a été rejeté en commission. M. Dubié a voté contre.

Deuxième exemple : l'amendement que nous déposons visant à exclure du champ d'application de la nouvelle procédure les infractions commises lors de conflits sociaux. Les sénateurs socialistes et Ecolo - et je m'en réjouis - déposent après nous le même amendement. Lors du vote, ils le retirent, annonçant se contenter d'une déclaration du ministre en séance plénière. Je maintiens mon amendement, malgré les pressions de M. Moureaux qui tente de m'impressionner en me disant que si je maintiens l'amendement, je serai responsable d'une contradiction entre la déclaration du ministre en séance plénière et le rejet d'un amendement. Mais où va-t-on ? Le PS et Ecolo votent contre cet amendement. Que les syndicats comprennent ce qu'ils pourront.

Le troisième exemple est une erreur de formulation du projet qui a des conséquences sur le fond. On dit d'ailleurs que ce projet présente de nombreuses erreurs techniques. M. Vandenberghe est particulièrement astucieux pour trouver ce genre de contradictions.

Comme tout le monde en commission, le ministre reconnaît que cela ne va pas. Un amendement est entre autres déposé par M. Vandenberghe. M. Dubié n'en peut plus, estime qu'il ne faut pas exagérer et vote pour cet amendement. Et, courageux, il vote un amendement technique. (Applaudissements)

Que penser d'une majorité dans laquelle des sénateurs votent contre des amendements qui ont le même objet que des amendements qu'ils ont déposés ou qu'ils auraient voulu déposer ? Une majorité qui refuse de corriger un texte sur des erreurs reconnues par tous et qui est obligée d'envisager une éventuelle proposition de loi réparatrice, correctrice. On a même parlé d'une shopping list dans laquelle on mettrait toutes les erreurs, alors que vous n'avez même pas pris note de ces erreurs. Je n'ai pas bien compris le système de la shopping list mais toujours est-il que c'est du plus haut ridicule. Cela ne me convainc absolument pas. Je prends acte que d'ici peu, une loi réparatrice sera vraisemblablement adoptée. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'y collaborerai pas. À vous de travailler !

Que ce soit au niveau gouvernemental ou parlementaire, la réalité politique est bien là : c'est l'aveu de faiblesse que certains partis de la majorité tentent de camoufler derrière des rideaux de fumée. Cet aveu est illustré par ces mots de M. Moureaux, lors d'un débat télévisé de dimanche dernier : « nous sommes contraints de voter le projet ».

Les faits sont là. Le vote est le moment de vérité où chacun doit prendre ses responsabilités en connaissance de cause, grâce à l'opposition qui a fourni la réflexion. Si l'on nettoie ces effets d'annonce multiples, la vérité apparaît au grand jour. C'est la politique de sécurité du VLD - dont le ministre de la Justice n'est qu'un traducteur, un metteur en scène, dit-on dans le plan de sécurité - qui se met en place implacablement, avec la complicité du PS et d'Ecolo, qui n'ont pas la moindre capacité de résister. Il suffit aux uns de menacer pour que les autres rentrent dans le rang, bruyamment peut-être, mais ils rentrent quand même...

Ces considérations liminaires étant faites, je souhaite en venir à présent au fond du dossier.

Je tiens à dire d'emblée que, comme tout le monde, le PSC partage, bien entendu, la préoccupation que pour des faits simples d'une certaine gravité, une réaction judiciaire rapide, qui met directement le délinquant devant ses responsabilités et qui tient mieux compte de la victime est, bien sûr, nécessaire. Il n'est pas acceptable qu'un délinquant puisse tirer profit d'un retard judiciaire et bénéficier d'une quelconque impunité. Nous en étions bien conscients puisque nous sommes à l'origine de la procédure accélérée existante, introduite en 1994, et nous en avons d'ailleurs tous convenu dans le cadre des accords Octopus.

Mais nous estimons que pour répondre à ces préoccupations, il faut apporter des solutions réelles.

Le projet du gouvernement propose une réponse à cette préoccupation. La question est de savoir si cette réponse est adéquate. Cela nous entraîne dans un débat sur la manière très concrète d'accélérer le traitement judiciaire de la délinquance et de répondre adéquatement à celle-ci.

C'est ce que je vais maintenant examiner au départ de quatre caractéristiques du projet.

Premièrement, le projet de loi repose sur le postulat qu'une justice immédiate, sans délai, est une meilleure justice. Il réduit tous les délais à leur plus simple expression : le prévenu mis en détention doit être jugé entre quatre et sept jours.

Je crois qu'il faut faire un minimum de philosophie pénale et prendre du recul par rapport à un texte comme celui-ci.

Une question me semble fondamentale : la justice de l'immédiateté est-elle une bonne justice ?

Je sais que la justice en temps réel est un idéal pour beaucoup de gens. Faut-il dès lors en arriver à supprimer ou en tout cas à réduire à leur plus simple expression les durées ? Je ne le crois vraiment pas.

La durée, dans l'exercice de la justice pénale, me semble une nécessité si l'on veut faire preuve de prudence, se donner un minimum de temps de réflexion, prendre du recul par rapport aux faits et aux passions. Il est d'ailleurs de coutume de représenter la justice au moyen d'une femme qui tient une balance et qui a les yeux bandés. Cette image ne signifie pas que la justice doit être aveugle mais bien qu'elle doit juger le plus objectivement possible, en prenant du recul par rapport aux faits. Prendre du recul, cela demande un minimum de temps.

La durée me semble également nécessaire pour la production des preuves, la qualification correcte de certaines infractions, la détermination de mesures judiciaires alternatives, le respect des droits de la défense, l'accomplissement symbolique du jugement.

Au contraire, l'absence de durée entraîne une « surobjectivation », en ce sens qu'on se limite aux faits et à la sanction et que l'on n'a pas le temps de s'attacher à la personnalité du prévenu.

Une justice pénale qui balaie la durée d'un revers de la main n'est pas la justice, c'est l'apparence de justice. Je dirais même que c'est un mythe étranger à notre culture.

Dans son très bon article consacré à l'accélération de la justice pénale et au traitement en temps réel, M. Van de Kerchove, recteur des Facultés universitaires Saint-Louis, évoque cette illusion : « La justice en temps réel, c'est la justice de l'air du temps, qui répond à la demande d'une société qui ne sait pas attendre, qui se préoccupe plus de ce qui se voit que du travail long, consciencieux et invisible réalisé sur d'autres plans. La justice en paillettes, la justice vitrine... ».

Je m'empresse de préciser tout de suite que plaider pour la durée ne veut pas dire que l'on plaide pour la lenteur des procédures, voire pour l'impunité. Le meilleur exemple est la procédure accélérée existante qui permet une décision rapide, si l'on veut.

La durée ne doit pas être trop courte, elle ne doit pas être trop longue, elle doit être raisonnable. La procédure doit aboutir à un résultat.

Cela m'amène au vrai problème qui est celui de l'arriéré judiciaire. Si les gens sont séduits par une justice de l'immédiateté, c'est bien parce que notre justice est très souvent déraisonnablement lente. Les cadres qui ne sont pas remplis, le manque de moyens ainsi que l'afflux des affaires qui caractérise notre société, toujours plus conflictuelle, en sont des causes.

À la lecture de la déclaration gouvernementale, je m'attendais à ce que le gouvernement nous présente, en priorité, des mesures visant à lutter contre l'arriéré judiciaire. Je ne citerai que quelques exemples : une meilleure répartition du volume de travail entre juridictions et magistrats, au sujet de laquelle la réflexion avait été bien ébauchée dans les premières réunions de l'Octopus auxquelles nous avons participé, un accroissement de la mobilité des magistrats, l'introduction d'un certain nombre de réformes fondamentales dans le cadre de la procédure civile - ici, on parle toujours de justice pénale et on oublie la justice civile - comme la lutte contre les abus de procédure ou le plus grand pouvoir du juge dans la direction du procès.

S'il ne fait pas de doute que la déclaration gouvernementale évoque l'accélération des procédures, c'est à titre secondaire, par rapport à l'arriéré, et de manière prudente qu'il précise : «il conviendra également de renforcer l'application des procédures accélérées dans le respect des droits de la défense»; «une évaluation du système actuel sera effectuée» ; «si la nécessité de cette réforme est confirmée, le gouvernement mettra sur pied un type de procédure de comparution immédiate pour certaines formes de criminalité telles que les violences manifestes et les infractions graves, en particulier dans les cas de flagrant délit».

Je constate aujourd'hui que la logique de la déclaration gouvernementale est complètement renversée sur ce point. Dans la perspective du plan de sécurité, dont je me demande s'il existe encore puisque j'ai entendu avec étonnement dimanche dernier à la télévision qu'il était bon à jeter à la poubelle, on parle d'abord de procédure accélérée - pardon, de comparution immédiate - et on fait passer au second plan la lutte contre l'arriéré. Là où les accords Octopus ne parlaient que du «traitement des flagrants délits par une chambre spécialisée, dans le cadre légal existant des procédures accélérées», le gouvernement parle désormais de «comparution immédiate en état de détention devant le tribunal correctionnel».

Au lieu de combattre l'arriéré judiciaire par une approche globale et cohérente, le gouvernement met en exergue une procédure qui sera discriminatoire.

Discriminatoire, car on va accélérer le traitement d'un certain type de délinquance, au détriment d'autres qui sont tout aussi importants, voire dramatiques pour les parties. On donne ainsi l'impression que certaines délinquances sont plus importantes puisqu'elles méritent un meilleur traitement. Les autres n'ont qu'à se contenter des procédures ordinaires...

Au-delà de ces réflexions, si l'on tente d'être très concret, on constate qu'en ce qu'elle réduit les délais à leur plus simple expression, la loi ne sera pleinement respectueuse ni des droits de la victime ni des droits de la défense.

Des droits de la victime, tout d'abord - on a vu à Paris qu'aucune victime ne se présentait à ce genre d'audience, n'en ayant ni le temps ni l'envie - car si le texte prévoit l'assistance d'un avocat, la protection des intérêts civils et la communication immédiate des modalités relatives à la comparution, le temps qu'il laisse à cette dernière pour s'organiser de manière adéquate pour défendre ses droits au cours de la procédure est très limité.

Des droits de la défense également, car le projet ne laisse pas assez de temps au prévenu pour préparer adéquatement sa défense. L'avocat sera présent. Je m'en réjouis, bien entendu, mais il y aura probablement des discriminations par rapport à la loi sur la détention préventive que nous connaissons. L'avocat disposera-t-il de plus que quelques dizaines de minutes pour rencontrer son client ?

J'ai proposé de permettre un report de l'audience de deux à six semaines, à la demande du prévenu, avec maintien en détention éventuel pendant cette période. Cet amendement a également été rejeté.

Par ailleurs, le projet ne prévoit plus systématiquement de chambres à trois juges, comme c'était le cas dans la version transmise au Conseil d'État.

En France - je vous prie d'excuser les comparaisons, mais nous avons pris le temps de nous y rendre car c'était important - la chambre à trois juges est considérée comme une garantie essentielle du système. La justice ordinaire y fonctionne avec un juge unique, mais cette procédure-ci fonctionne avec trois juges.

J'ai proposé de prévoir systématiquement des chambres collégiales. Cela a été rejeté.

Seconde caractéristique : le projet de loi instaure une procédure dont le champ d'application est très large sur papier, au risque d'être excessivement réduit dans la réalité.

Ma première réflexion est donc que le champ d'application de la nouvelle procédure est tellement large que son adoption revient à donner un blanc-seing au parquet, c'est-à-dire au procureur du Roi, au Collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice.

En effet, en prévoyant qu'en cas de fait punissable d'un emprisonnement correctionnel d'un an et de maximum dix ans, lorsqu'il s'agit d'une infraction flagrante ou lorsque les charges réunies sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond, le procureur du Roi pourra demander au juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt en vue de comparution ; le projet de loi est théoriquement applicable à quasi tout le contentieux pénal!

L'instance qui va décider de la mise en _uvre de cette procédure, c'est le parquet. Cela n'a pas échappé au Conseil d'État qui en conclut que «le véritable champ d'application de la loi en projet sera tracé finalement par le Collège des procureurs généraux et le ministre de la Justice».

Ce n'est pas sérieux dans la mesure où il s'agit d'une procédure exceptionnelle, expéditive et privative de liberté.

J'ose ici vous livrer une réflexion. Si l'on peut avoir confiance dans nos autorités belges tout à fait démocratiques, je ne suis pas à l'aise quand je vois tout ce qui se passe dans certains pays européens. Je réalise aussi le péril qui peut être à notre porte. Il n'est pas sérieux de donner de tels outils au parquet, à la magistrature ou au Collège des procureurs généraux, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver chez nous si des forces que l'on n'aime pas prenaient le pouvoir.

Sur le plan juridique, comme le précise le Conseil d'État, laisser un tel pouvoir au parquet - et donc à l'exécutif - n'est pas conforme au principe de l'article 12 de la Constitution qui prévoit que «nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit».

La légalité du droit de la procédure pénale est le pendant de la légalité du droit pénal. Le législateur a le monopole de la création des règles de procédure pénale.

Comme le rappelle très justement le Conseil d'État, ce principe consiste à «réserver au pouvoir législatif les règles de la répression, d'investir le parlement de la compétence exclusive de déterminer les infractions et les peines, tout autant que les formes dans lesquelles les poursuites doivent se dérouler ».

L'avis du Conseil d'État est, de façon générale, extrêmement sévère sur ce projet. Il rappelle « qu'il appartient au parlement de faire les distinctions nécessaires pour fixer au moins les lignes essentielles des critères permettant de réunir, du point de vue de la substance, différentes catégories d'infractions en vue de les soumettre à une procédure rapide tout en sauvegardant la liberté individuelle ».

Il nous semble également que c'est la responsabilité du législateur de définir les cas dans lesquels cette nouvelle procédure sera utilisée.

Si l'on veut réellement qu'elle s'applique à un type de délinquance, il faut le préciser dans le texte de la loi. Sinon, selon le type de gouvernement et les modes du moment, cette procédure pourra être utilisée tantôt pour lutter plus particulièrement contre tel type d'infraction, les délits relatifs à la drogue ou les infractions commises lors de conflits sociaux, par exemple, tantôt pour lutter contre tel autre type d'infraction.

Et ce ne sont pas des notifications d'un Conseil des ministres, un exposé des motifs ou des directives de politique criminelle qui l'empêcheront...

C'est dans cette optique que nous avons proposé de limiter de trois manières le champ d'application du projet.

D'abord, en relevant le seuil minimum à deux ans et en abaissant le seuil maximum à sept ans comme en France. Nous ne voulons pas que la nouvelle procédure décourage le parquet de choisir la médiation pénale qui, conformément à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, peut être appliquée aux faits punissables d'une peine maximale de deux ans. J'espère que les magistrats continueront à utiliser ce bel outil et ne choisiront pas trop rapidement la procédure accélérée.

Ensuite, en ne visant que les affaires simples, les cas de flagrants délits dans la mesure où l'individu est pris sur le fait : comme l'avait souligné le parti socialiste lorsque le projet a été examiné par le Conseil des ministres, nous pensons que la procédure doit être limitée au flagrant délit. La formulation actuelle, qui l'étend aux charges suffisantes, est beaucoup trop large.

Enfin, en excluant l'application de la nouvelle procédure en cas de manifestations publiques ou d'infractions commises à l'occasion d'un conflit social : il est assez troublant que le gouvernement reconnaisse, dans l'exposé des motifs, que la procédure accélérée ne constitue pas un instrument juridique susceptible d'être employé pour prendre position dans le cadre de manifestations publiques ou de troubles consécutifs d'une situation de malaise social et refuse de faire cette précision dans le texte de la loi. Nous ne voyons d'ailleurs pas pourquoi le gouvernement changerait d'avis dans le cadre d'une éventuelle loi réparatrice. Les syndicats avaient demandé un amendement sur ce point. Ces limitations ont été rejetées par la majorité en commission.

Ma seconde réflexion a été suscitée par les magistrats du parquet de Bruxelles qui ont été auditionnés : le champ d'application de la nouvelle procédure sera très réduit dans les faits. Pourquoi ? Tout d'abord, à cause du seuil minimal. Le seuil d'un an a comme effet que les coups et blessures volontaires, sans incapacité, les coups et blessures résultant de défaut de prévoyance ou de précaution, certains faits de violence avec dégradations ne vont pas rentrer dans le champ d'application de la nouvelle procédure. La toute petite délinquance n'est donc pas visée.

Je n'ai pas fort apprécié vos propos tout à l'heure, monsieur le ministre, quand vous avez traité les procureurs du Roi d'hypocrites. Je trouve que la relation entre les pouvoirs doit rester correcte. Dans votre réponse à M. Vandenberghe concernant ce que nous avons pu lire dans les procès-verbaux du Collège des procureurs du Roi, le mot « hypocrisie » était tout à fait déplacé. Ce n'est pas ainsi que nous regagnerons la confiance des magistrats qui essaient tant bien que mal de rendre justice.

Ensuite, parce que dès qu'une affaire deviendra un peu plus grave ou plus complexe, que des vérifications devront être faites, que des preuves devront être récoltées, cette affaire sera envoyée à l'instruction et la nouvelle procédure ne sera pas d'application.

Dans la même perspective, on peut rappeler la difficulté de qualifier les infractions dans un très court laps de temps : il est clair que la nouvelle procédure ne pourra être appliquée en cas de coups et blessures, dans la mesure où la qualification ne peut être déterminée qu'en raison de circonstances aggravantes.

Je crains par conséquent, au vu de ces considérations, qu'à l'instar de la France, le projet de loi discuté soit principalement appliqué à un certain type de public, les exclus et marginaux, bref les plus fragiles. Les délinquants en col blanc ou les délinquants sexuels, pour ne citer que deux exemples, échapperont à la nouvelle procédure.

Nous pensons que ce «ciblage» de public va avoir pour conséquence de développer une justice à plusieurs vitesses, une justice des pauvres. On parle pudiquement en France de critères de sociabilité au détriment d'une délinquance plus grave et plus complexe. Les magistrats français nous ont dit leur gêne d'appliquer ce genre de procédure, ajoutant d'une manière tout à fait réaliste qu'ils faisaient cela quand il ne savaient plus quoi faire d'autre.

Ce risque est clairement présent dans la mesure où l'on va accélérer le traitement d'un certain type de délinquance simple, au détriment d'autres plus complexes qui sont tout aussi importantes, voire dramatiques pour les parties.

Pour tenter de limiter ce risque de justice à plusieurs vitesses, nous avons plaidé sans succès pour que l'on prévoie au moins une enquête sociale obligatoire, afin d'évaluer au mieux les garanties de représentation du prévenu s'il est laissé en liberté.

Dans le système de justice rapide qui est préconisé, il est important d'étoffer le dossier avec une enquête même rapide pour donner un peu plus d'éléments d'appréciation au juge qui doit statuer à l'aveugle.

Ma troisième réflexion est que la procédure ne s'appliquera que très partiellement aux faits de hooliganisme. On en a beaucoup discuté en commission mais je ne suis pas du tout convaincue.

C'est plutôt gênant dans la mesure où le présent projet de loi a été présenté comme un instrument indispensable de l'Euro 2000.

Outre le fait que la procédure pénale n'est pas un «gadget» créé pour un événement ponctuel, j'ai vraiment des doutes sérieux sur l'efficacité du système par rapport à cet événement.

Au niveau du champ d'application, tout d'abord. Je crois que la portée du projet va être considérablement limitée, pour trois raisons au moins.

Le Conseil d'État a souligné que les formes de criminalité qui apparaissent à la suite de manifestations de masse ne se prêtent pas à la nouvelle procédure. Le gouvernement reconnaît d'ailleurs dans l'exposé des motifs que les formes de hooliganisme ne peuvent faire l'objet d'une procédure de comparution immédiate que dans la mesure où les faits et auteurs peuvent être individualisés. Vous ne visez donc plus toute forme de hooliganisme mais bien certains cas spécifiques. Par conséquent, cela rend votre procédure inapplicable à des criminalités de type Heysel/85. Il faut le répéter.

Par ailleurs, le Conseil d'État ne manque pas de mettre le projet de loi en perspective -ce qui est intéressant- avec la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, qui prévoit des amendes lourdes. J'imagine que cette voie sera fréquemment choisie par les parquets. Je l'espère. Or, la voie de la sanction administrative est exclusive de l'action publique.

Enfin, la nouvelle procédure ne pourra être appliquée en cas de coups et blessures, dans la mesure où la qualification ne peut être déterminée qu'en raison de circonstances aggravantes, ainsi que je viens de l'expliquer.

Ce qui a frappé l'opinion dans la coupe du monde, ce sont les incidents de Lens avec ce CRS qui est resté dans le coma. Il faut savoir que de tels incidents échapperont peut-être à la nouvelle loi.

Au niveau du timing ensuite, vu l'évolution du dossier, je me demande si la nouvelle loi pourra être effective au moment fatidique. Je ne parle pas ici de l'entrée en vigueur de la loi, naturellement, mais bien de son application réelle! Est-il bon par ailleurs de tester une loi de procédure garante des libertés- le droit de la procédure, c'est le droit des libertés !-à l'occasion d'un événement que des mesures de maintien de l'ordre peuvent encadrer ?

Troisième caractéristique, le projet de loi instaure une procédure qui nécessite l'emprisonnement.

Il convient de s'interroger sur la pertinence de l'emprisonnement - et j'ai apprécié les propos de M. Mahoux sur l'emprisonnement- comme moyen de mettre rapidement le délinquant devant ses responsabilités. Il me semble illusoire de penser qu'on va résoudre le problème de la petite criminalité en mettant le prévenu en détention avant le jugement. Cette appréciation prend une dimension particulière quand il s'agit de jeunes. On a beaucoup parlé de ces jeunes en commission de la Justice où, heureusement, M. Moureaux était présent. Je me suis sentie sur la même longueur d'onde que lui lorsque, en sa qualité de bourgmestre de Molenbeek , il a, avec beaucoup de tact, d'intelligence sociale et de connaissance du terrain, parlé de «ses» jeunes. Je les connais bien aussi pour habiter une commune en difficulté. Il s'agit de jeunes ou de paumés qui vont être mis en contact avec la population carcérale pour être ensuite relâchés et retrouver la vie quotidienne, avec ses pièges.

Dans sa note de politique générale, le ministre de la Justice a consacré quelques lignes aux mesures et aux peines alternatives. On me dit qu'une proposition de loi de M. Bacquelaine va être examinée à la Chambre . J'ai cherché en vain cette proposition de loi. Elle n'est pas déposée. Elle n'est en tout cas pas imprimée à notre attention. Il me plairait beaucoup d'en prendre connaissance !

Dans la note de politique générale, on peut lire que, dans le cadre de la pratique du droit en réparation, l'imposition d'une peine d'emprisonnement doit être considérée comme remède ultime. Autrement dit, la peine d'emprisonnement doit devenir la solution alternative à laquelle on ne doit recourir que lorsque les garanties offertes par les autres modes de réaction sont insuffisantes.

J'essaie de comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a tout et son contraire dans les textes du gouvernement. Un jour, on lit que la prison est la dernière alternative ; un autre jour, on nous offre un projet de loi qui va évidemment accentuer les détentions de jeunes. Il est difficile de comprendre la logique et la cohérence du texte !

Dans le cadre de ce projet, ces belles paroles semblent oubliées. On n'est plus à une contradiction près. C'est d'abord l'emprisonnement et rien que l'emprisonnement.

Quatrième caractéristique, pour être efficace, le projet de loi nécessite des moyens en suffisance. La question des moyens est loin d'être négligeable. Car on pourra imaginer toutes les mesures que l'on veut, si l'on ne se donne pas les moyens humains et matériels, non seulement cela ne servira à rien mais, en plus, cela va accroître l'arriéré judiciaire ordinaire.

Je me réjouis, monsieur le ministre, que le gouvernement ait enfin pris la mesure de l'importance de cet enjeu, en allant plus loin qu'il ne l'avait fait lors de débats à la Chambre. C'est vrai, on nous a annoncé il y a quelques jours de bonnes nouvelles pour la Justice, et la Justice de Bruxelles en particulier.

Je constate que l'on prévoit la nomination de magistrats de complément. J'admets cette décision. C'est d'ailleurs le gouvernement précédent qui a imaginé les magistrats de complément. Je trouve que c'est une bonne solution. Vous avez raison, monsieur le ministre, d'augmenter le nombre des magistrats de complément, en particulier à Bruxelles où la solution linguistique est difficile. Je dois me distancier quelque peu de vos propos à ce sujet, monsieur Vandenberghe.

Et quand on parle de moyens, il faut penser non seulement aux magistrats mais à toute l'infrastructure : greffiers, médecins légistes, psychologues, équipes sociales, lieux réservés aux contacts entre avocats et prévenus, accueil des victimes... L'exemple français montre l'importance de ces infrastructures qui sont tout à fait indispensables.

Je n'oublierai jamais ces propos de Mme Dekkers, lors des auditions, lorsqu'elle a expliqué « qu'une loi ne peut produire des effets que si tous les chaînons fonctionnent bien et peuvent répondre aux demandes » et constaté que « la force de la chaîne n'est aussi forte que son maillon le plus faible »...

Quand on parle de « chaîne », il faut également penser au stade final, l'incarcération. À cet égard, je me pose des questions quand on connaît la surpopulation des prisons et la volonté affichée par le gouvernement de ne plus construire de nouvelles prisons : où va-t-on donc mettre les « nouveaux détenus » ?

Pour conclure, je tiens à rappeler la position de mon parti dans ce projet.

Je crois avoir démontré que le projet de loi déposé est « une fausse bonne solution » et relève avant tout de la « législation spectacle » pour « calmer » l'opinion publique. Si je partage l'idée selon laquelle il faut répondre à l'opinion publique, je ne peux accepter de la tromper et de la leurrer.

Nous pensons qu'il est possible d'avoir une réaction judiciaire rapide qui mette directement le délinquant devant ses responsabilités dans le cadre légal existant.

Il est intéressant de noter qu'en France, l'équivalent de la procédure accélérée « 1994 » que connaît déjà notre pays est en nette augmentation, elle atteint 43 à 52 %, une personne auditionnée a même parlé de 60 %, alors que le nombre de citations directes est en diminution et que les procédures de comparution immédiate sont en stagnation, soit 10 %.

Nous plaidons par conséquent pour que l'on s'attache à mieux faire fonctionner la procédure qui existe déjà, celle prévue à l'article 216quater du code d'instruction criminelle.

Je tiens à saluer tout particulièrement le parquet bruxellois qui, malgré le défaut de moyens et toutes les difficultés qu'il connaît étant donné la place qu'il occupe dans une ville difficile, s'est employé à appliquer efficacement la procédure de 1994 en mettant sur pied une cellule de délinquance urbaine. J'admire ces magistrats qui trouvent les moyens, alors qu'ils n'en ont pas, de mettre en place de telles procédures. Si on avait fait mieux dans tous les autres endroits du pays ...

De voorzitter. - Mevrouw Nyssens, wil u besluiten?

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Nous reprenons une des conclusions du Service de la politique criminelle, relevée dans l'évaluation qui nous a été transmise ; elle est éloquente : « Pour la restauration de la confiance du citoyen dans la Justice et le bon fonctionnement de celle-ci, il est nécessaire que ceux qui sont amenés à la faire fonctionner au quotidien puissent également avoir confiance dans les outils dont ils disposent : ceci ne sera acquis que si ces outils correspondent aux besoins majeurs qui se font jour sur le terrain. Il faut souligner à ce propos que, globalement, la création de chambres de flagrants délits ne semble répondre ni à une demande ni à une nécessité de magistrats de terrain ».

Quand nous pensons au cadre légal existant, nous pensons également à la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes et à la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matchs de football. La première vise à remédier à ce «manque de sécurité» ressenti à juste titre par les citoyens, en introduisant des sanctions administratives permettant une réaction plus rapide et plus combative contre diverses formes de criminalité mineure et phénomènes de nuisance au niveau local. La seconde va dans le même sens en permettant de punir lourdement, au moyen d'amendes administratives, certains comportements pratiqués lors d'un match de football.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Au-delà du cadre légal existant, je crois qu'il faut s'atteler à un plan global de lutte contre l'arriéré judiciaire et faire jouer pleinement au Conseil supérieur de la Justice le rôle qui est le sien en matière d'audits.

En conclusion, nous en appelons une dernière fois au sursaut de bon sens de quelques sénateurs de la majorité. Le nouvel esprit politique de l'arc-en-ciel est présenté comme revalorisant le parlement. L'histoire récente du nouveau gouvernement montre qu'un acte d'un ministre, agissant dans le cadre de ses compétences, peut être retiré sous la pression de ses partenaires. En 1994, sous l'ancienne culture politique, le projet de loi relatif à la procédure accélérée du ministre de la Justice M. Wathelet a été retiré partiellement à la suite d'une visite parlementaire en France. Qu'attend-on pour faire de même ? Ce retrait ne me paraîtrait nullement être une défaite dans le chef de certains mais, au contraire, ce serait un acte digne que je saluerais bien volontiers.

Quant à moi, je me sens parfaitement bien dans l'opposition et ma conscience est en paix.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Vandaag bespreken we het snelrecht, of beter gezegd, de oppositie zal een nummertje opvoeren, want van een debat is toch nooit sprake in deze meerderheid van de nieuwe politieke cultuur. De sprekerslijst is bovendien zo opgesteld dat het Vlaams Blok op de middag het woord moet voeren, terwijl de vergadering van het Bureau aan de gang is, zodat de voorzitter dus niet naar onze argumenten hoeft te luisteren.

Het zal niemand verwonderen dat het Vlaams Blok verheugd was toen het initiatief werd genomen om de idee van het snelrecht om te zetten in een wettekst. De oorsprong ervan ligt immers bij het Vlaams Blok. Onze partij was dan ook geneigd het voorstel goed te keuren. Meer nog, we waren bereid een wisselmeerderheid te bieden aan de VLD als de Franstalige socialisten en de groenen zouden dwarsliggen. Het snelrecht is immers een onderwerp dat bij de meeste Vlaamse kiezers vrij gevoelig ligt, vooral na de Witte Mars, waarin onder andere onsamendrukbare straffen en een hardere aanpak van de criminaliteit werden geëist. Het leek erop dat de VLD na de laatste verkiezingsuitslag begrepen had dat ze best luistert naar het volk. Witte ridder Verwilghen had immers met zijn verkiezingsprogramma, waarin een harde aanpak van de criminaliteit en de invoering van het snelrecht waren opgenomen, een enorm aantal voorkeurstemmen gekregen.

Niets blijkt echter minder waar: de witte ridder is in feite een rode ridder die naar de pijpen van de Franstalige socialisten danst. Omwille van het smeer ... Van een harde aanpak is geen sprake meer. We kunnen zelfs niet meer van een snelrecht spreken, want alles wat zou kunnen worden verstaan onder snelrecht, valt niet onder dit wetsontwerp.

De achterliggende gedachte van het snelrecht was het aanpakken van de stadscriminaliteit. Hiervan is geen sprake meer. De minister wil - het koste wat het kost - een snelrechtwet om het hooliganisme tijdens Euro 2000 het hoofd te kunnen bieden. Deze wet met technische en inhoudelijke fouten moet er in elk geval komen; liever een slechte wet dan geen wet.

Het huidige wetsontwerp kan echter de problemen van het hooliganisme niet aan. De feiten die onder het snelrecht vallen, moeten strafbaar zijn met een gevangenisstraf tussen 1 en 10 jaar. Gewone slagen en verwondingen vallen hier niet onder, evenmin als vandalisme. De minister beweerde dat de kritiek terzake van de procureur-generaal in de commissie hypocriet was, omdat de parketten voor deze laatste feiten thans toch niet vervolgen. Maar vermits ze ook niet onder het snelrecht vallen, zullen ze zeker niet worden vervolgd. Deze wet is dus niet doeltreffend.

Het snelrecht zal ook geen indruk maken op de stadscriminelen. Het zal enkel een symboolfunctie hebben om ons imago in het buitenland tijdens Euro 2000 op te poetsen en om de kiezer te doen geloven dat er toch iets belangrijks gerealiseerd is. In de praktijk zal de wet evenwel weinig zoden aan de dijk brengen. Want wat is het werkelijke probleem? Waarvan liggen de mensen wakker? Van het feit dat dieven, geweldenaars, aanranders en criminelen razendsnel worden losgelaten en dat ze enkele uren na de feiten alweer vrij rondlopen en weer oog in oog staan met de slachtoffers of met de politieman die hen arresteerde. De wet op de voorlopige hechtenis is immers zo slecht dat de parketmagistraten wel verplicht zijn de criminelen haast onmiddellijk na hun arrestatie weer vrij te laten. Precies daarom voelen criminelen zich in onze steden onaantastbaar.

Onze wetgeving zelf ligt aan de basis van de steeds toenemende criminaliteit en van het almaar groeiend aantal recidivisten. De wet van 1990 op de voorlopige hechtenis is een miskleun en het erge is dat heel het snelrecht precies op deze wetgeving gebaseerd is. Uit de toelichting bij het wetsontwerp blijkt overduidelijk dat het zeker niet de bedoeling is aan deze wet een andere betekenis te hechten of er op een andere wijze toepassing van te maken. Men zal dus de arrestanten even snel vrij laten als vandaag.

Als er dan al een straf zal worden uitgesproken, dan zal maar 2 % van de gevangenen de volledige straf uitzitten. In 1980 was dit nog 75%. In plaats van te investeren in het gevangeniswezen, in plaats van extra mensen en middelen vrij te maken, te moderniseren en te humaniseren, zoals in Nederland, wordt precies het tegenovergestelde gedaan. De opeenvolgende zwakke ministers van Justitie van de voorbije twee decennia liggen hiervan aan de basis. Het veiligheidsplan geeft niet alleen blijk van een manifeste afkeer van de gevangenisstraf - die moet voortaan de uitzondering worden en de alternatieve straf de regel - maar de minister heeft bovendien in de commissie uitdrukkelijk moeten verklaren dat hij zijn veiligheidsplan zou aanpassen en nog meer aandacht zou besteden aan preventie en nazorg. Dat was een eerste eis van de Franstalige socialisten en de groenen en een van de vele garanties die de regering moest geven, niet alleen in de commissie, maar ook vorige week in plenaire vergadering en waarschijnlijk straks opnieuw alvorens ze het wetsontwerp zullen aannemen.

De vaudeville rond het snelrecht grenst aan het onwaarschijnlijke en begon al vorige week. Toen mochten we meemaken dat er naar aanleiding van een vraag van Philippe Moureaux een minidebat tussen de meerderheidspartijen werd gevoerd om de eerste minister publiek te laten verkondigen dat er aan het snelrecht een aantal garanties zullen worden verbonden. De minister van Justitie mocht zijn veiligheidsplan niet zelf komen toelichten en dit op dictaat van de PS. De PS wilde enkel uit de mond van eerste minister Verhofstadt horen dat het veiligheidsplan aangepast zal worden aan haar wensen. Prompt verwees de premier zijn minister van Justitie naar de achterste bank.

Nochtans had de VLD reeds betaald voor het snelrecht, want het was gekoppeld aan de versnelde regularisaties en aan de snel-Belgwet. Dat was ook de reden waarom het wetsontwerp er zo snel moest komen. Hoewel de Franstalige socialisten en de groenen dus reeds op voorhand hun slag thuis hadden gehaald, bleven ze verder vragen. Vragen staat natuurlijk vrij; het ergste is dat de VLD ook nog toegeeft.

De eerste eis van Franstalige socialisten en groenen was dus de aanpassing van het veiligheidsplan, dat te repressief zou zijn en te weinig aandacht zou schenken aan preventie en nazorg.

Het gaat nochtans om gemeenschapsmateries, die de PS op deze wijze terug naar de federale overheid poogt over te hevelen. De PS vroeg en kreeg dus onmiddellijk van de minister deze garantie.

Dat was nog niet genoeg. Volkomen volgens de communistische stijl declareerden de socialisten en de groenen dat het snelrecht tot een klassenjustitie leidt. Het snelrecht zou immers leiding tot een vluggere berechting van vreemdelingen en dan nog vooral illegalen zonder vaste verblijfplaats. Ze hadden opgemerkt dat 80% van de door het snelrecht beoogde feiten worden gepleegd door vreemdelingen. In de plaats van het logische besluit te trekken dat de stadscriminaliteit voor 80% haar oorsprong vindt bij de vreemdelingen en dat die streng moet worden aangepakt, concludeerden de PS en de groenen dat het wetsontwerp niet deugt. Het is volgens hen immers ethisch niet verantwoord en politiek niet correct vreemdelingen aan te pakken. De PS en groenen vroegen niet alleen de garantie, ze kregen ze ook.

De PS en de groenen vroegen eveneens de garantie dat het snelrecht niet van toepassing zou zijn op gewelddaden gepleegd tijdens sociale conflicten en dus het stakingsrecht niet zou ontkrachten. Zo wilden ze de kameraden van de vakbonden wat ruggensteun te geven. Ze vroegen, ze kregen.

Een volgende reden voor Moureaux om het snelrecht niet goed te keuren was dat onvoldoende feiten door het snelrecht konden beteugeld worden. Wie denkt dat Moureaux hiermee de jeugddelinquentie bedoelt, omdat 75% van de daders van de zogenaamde kleine criminaliteit tussen 18 en 25 jaar oud is en het grootste gedeelte van hen zijn carrière start voor de leeftijd van 18 jaar, heeft het goed mis. Volgens hem mag de jeugddelinquentie niet onder het snelrecht vallen. Bedoelt Moureaux dan de straffen van minder dan een jaar zoals vandalisme? Neen, de enige bekommernis van Moureaux is of daden, en vooral geschriften, met een racistische inslag, door het snelrecht kunnen worden berecht. Bedoelt Moureaux echte racistische daden? Neen, want in de commissie vroeg hij duidelijk naar de vervolging van ondertekenaars van pamfletten, waarmee hij mandatarissen van het Vlaams Blok bedoelde. Toen procureur-generaal Dekkers tijdens de hoorzittingen antwoordde dat dit volgens haar niet kon, was de ontgoocheling van Moureaux zo groot dat hij onmiddellijk garanties eiste van de minister en die natuurlijk ook kreeg.

Opnieuw volkomen naar communistische traditie eiste Moureaux de invoering van een politieke justitie. Zijn partij wil door het vernauwen van het begrip "racistische daden" bepalen welke politieke tegenstanders moeten worden afgemaakt. Zoals Moureaux het zelf in de commissie verwoordde toen hij zich tot mij richtte: wij willen mensen zoals u naar de goelag.

De PS en de groenen vroegen, en zij kregen. De minister stelde hen gerust en zei dat hij zelf drie weken geleden, toevallig bij het starten van de besprekingen van het snelrecht in de Kamer, de parketten had aangeschreven om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen bij de vervolging van misdrijven met een racistische inslag. Hij zou opnieuw in een omzendbrief duidelijk maken dat misdrijven met een racistisch karakter onder het snelrecht vallen en moeten worden vervolgd. Leg het maar uit aan de bejaarde in de straat dat ze meer kans heeft dat het parket gevolg zal geven aan haar klacht wegens handtasdiefstal als er in die handtas een pamflet van het Vlaams Blok zit.

Volgens de traditionele partijen moet trouwens niet het slachtoffer, maar de dader beschermd worden.

Wie denkt dat hiermee voor de Franstaligen de kous af is, heeft het opnieuw mis. De meest hallucinante en de meest walgelijke toegeving van de VLD moet nog komen. Vorige vrijdag vroegen de Franstaligen 's ochtends in de commissie dat de invoering van het snelrecht zou worden gekoppeld aan de aanstelling van toegevoegde, dus eentalig Franstalige magistraten in Brussel.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Dat is een flagrante leugen! Hier zijn voldoende getuigen die dat kunnen bevestigen!

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Dat is geen leugen. Tijdens de middag was er Ministerraad en onmiddellijk bij de start van de commissie in de namiddag kondigde de minister van Justitie aan dat de Ministerraad een voorontwerp van wet had goedgekeurd dat het aantal toegevoegde rechters verhoogt van 12,5% naar 25%.

Dat de huidige regering de meest anti-Vlaamse van de voorbije decennia is, kan niet meer worden ontkend. De politiek van onophoudelijke toegevingen aan de Franstaligen krijgt nu haar bekroning. De Vlaamse Beweging heeft meer dan 100 jaar moeten strijden voor een sluitende taalwetgeving in gerechtszaken en die wordt vandaag met één pennentrek onderuit gehaald, precies op de plaats waar de Vlamingen het zwakst staan, namelijk in Brussel. Deze toegeving is nog erger dan het Sint-Elooisakkoord inzake onderwijs vermits het hier niet over financiële aspecten gaat maar om een principekwestie. Als men het principe overboord gooit dat in een tweetalige rechtbank de magistraten ook tweetalig moeten zijn, dan raakt men aan de fundamenten van het samenleven, dan zet men het wederzijds respect tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in Brussel op de helling.

Het gaat hier niet over een noodmaatregel waarbij vijf à tien extra magistraten buiten het taalkader worden benoemd, de leegstaande vacatures worden gewoon opgevuld met eentalig Franstalige magistraten. 42 van de 45 plaatsen zullen immers meteen kunnen ingevuld worden. De minister zegt dat het om een tijdelijke maatregel gaat, maar we kennen dat: de tijdelijke maatregelen zijn vaak de langst levende. Vraag het maar aan de echtgenoot van mevrouw Onkelinx, advocaat van de Franse Gemeenschap in het dossier van de rondzendbrieven. Bovendien worden de magistraten voor het leven benoemd en is dus het uitdovende karakter van de nieuwe maatregel weinig overtuigend.

Het systeem van de toegevoegde rechters is ingevoerd omdat er te weinig Franstaligen slaagden voor het taalexamen. Waarschijnlijk door het schabouwelijk Nederlands dat in het Zuiden van dit land wordt onderwezen. Er bestaat zelfs geen inspectie meer voor dat vak.

Het systeem is dus ingevoerd door de vorige regering, een coalitie waar toen nog de CVP in zat. De regering heeft toen de deur op een kier gezet om magistraten in strijd met de taalwetgeving te benoemen en de aanzet gegeven om de taalwetgeving te overtreden.

De CVP is dan ook zeer slecht geplaatst om kritiek te geven op wat de leerling beter doet dan de meester. Toen reeds werd er gewaarschuwd voor communautaire adders onder het gras omdat deze magistraten buiten de taalwetgeving vallen.

Nu gaat de regering nog verder. De toegevoegde magistraten zijn niet onderworpen aan de tweetaligheidvereiste, maar bovendien doorbreken ze de huidige taalkaders. Een derde van de rechtbank moet Nederlandstalig zijn. Door de drastische uitbreiding van het aantal toegevoegde rechters zal deze eenderde regeling niet meer kunnen worden gerespecteerd. De minister van Justitie ontkende dit eergisteren niet in zijn antwoord op een interpellatie van volksvertegenwoordiger Laeremans. Niet alleen wordt de tweetaligheid van de rechtbank ondermijnd, de communautaire scheeftrekking wordt verder vergroot. De nood aan Franstalige magistraten wordt bovendien kunstmatig hoog gehouden door toegevoegde magistraten niet te laten zetelen in anderstalige kamers. Een tweetalige Nederlandstalige magistraat mag dus niet zetelen in een Franstalige kamer. De regering wil uitsluitend eentalige Franstalige magistraten benoemen. Zou dit een inhaalbeweging van de Franstalige socialisten kunnen zijn? Socialistische benoemingen zijn binnen het huidige taalkader immers niet mogelijk vermits juist de socialistische kandidaat-magistraten, toevallig of niet, in Brussel niet slagen voor het taalexamen.

Daarboven krijgen de toegevoegde magistraten een bijkomende premie. Ze worden dus wegens hun eentaligheid meer betaald dan hun tweetalige collega's. Waarom zouden de Franstaligen dan nog Nederlands leren? Er wordt vandaag in de praktijk een eentaligheidpremie ingevoerd.

Vragen de Vlamingen dan niets in dit gerechtelijk arrondissement? Natuurlijk wel: meer Nederlandstalige raadsheren bij het Hof van Cassatie. Door de paritaire samenstelling bij het Hof van Cassatie loopt de achterstand bij de Nederlandstalige kamers hoog op, vermits ze meer zaken te verwerken hebben dan de Franstalige. Krijgen ze dan meer raadsheren? Natuurlijk niet, de pariteit mag niet doorbroken worden. De Vlamingen krijgen alleen een paar extra hulpjes in de vorm van referendarissen, want die vallen niet onder de pariteitsregel.

De Vlamingen waren ook vragende partij voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Wees gerust, deze splitsing zal er nooit komen, want de Vlamingen hebben het breekijzer waarmee deze eis kon worden bereikt, nu weggegooid. Eergisteren verklaarde minister Verwilghen zelfs uitdrukkelijk dat de federale regering deze splitsing niet zal aanmoedigen, omdat dit onderwerp bij de Franstaligen gevoelig ligt en de geesten nog moeten rijpen. De taalwetgeving ligt voor de Vlamingen ook gevoelig, maar ja, onze geesten moeten niet rijpen, ze moeten alleen murw worden geslagen.

Nochtans had minister-president Dewael bij het aantreden van zijn regering verklaard dat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement een prioriteit voor zijn regering is. Maar wat zegt hij nu? Op een vraag van gemeenschapssenator Van Hauthem zei hij eergisteren dat de toegevoegde rechters buiten zijn bevoegdheid vallen en dat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zou worden besproken op de Costa. Op de Costa! De koelkast van de Vlaamse eisen! De Franstaligen realiseren al hun eisen buiten de Costa. Welke reden van praten hebben ze dan nog binnen de Costa? En waar blijft de Volksunie? Waar blijft de voorzitter van de Costa, de heer van Krunkselsven? Gaat hij nu eens eindelijk uit die waardeloze Costa stappen en de Vlamingen nog enige waardigheid geven? Als het van Geert Bourgeois afhangt niet, want die neemt alleen een houding aan van "Pas op hé, of..." Of wat? Of niets natuurlijk! Hij stuurt een brief naar Verhofstadt waarvan de inhoud niet mag worden bekendgemaakt, maar hij zegt wel vertrouwen te hebben in het woord van zijn Vlaamse regeringspartners. Natuurlijk, anders moeten zijn partijgenoten als minister opstappen en dat is van het goede net iets te veel. En zal de CVP consequent reageren en uit de Costa stappen? Ik geloof er geen sikkepit van!

Het huidige wetsontwerp is een schoolvoorbeeld van de Nieuwe Politieke Cultuur: de Vlamingen betalen een prijs voor iets wat niet eens in hun voordeel is. Nieuwe Politieke Cultuur? Laat mij niet lachen! Zoals Manu Ruys in De Standaard en Patrick Stouthuysen, VUB-policoloog, in Tertio schrijven: van een Nieuwe Politieke Cultuur is weinig te merken.

Ik eindig met een citaat van Mark Grammens uit Journaal van 23 maart 2000: "De hervormingen van minister Verwilghen", en hij bedoelt daarmee onder andere het koppelen van het snelrecht aan de wijziging van de taalwet, "krijgen een zodanige bijsmaak dat men de voorkeur zou geven aan afwezigheid van hervormingen. De Vlamingen die aan Belgische politiek doen zijn bezig zich, met een cynisme dat men niet voor mogelijk hield, te prostitueren en het laatste greintje geloof in de rechtschapenheid van de politieke klasse te doen verdwijnen. Om die reden haken velen af. Als de kiezer tot de conclusie komt dat hij te maken heeft met een klasse die alleen op zelfbehoud uit is en voor wie het er niet toe doet of er nu een paars, groen, rood, geel of oranje kabinet is, zolang zij als klasse maar genieten mag van de voordelen van de macht en de politieke benoemingen kan rondstrooien - zodra dus de kiezer in zijn hoofd dàt beeld van de politiek gevormd heeft, ontstaat er in de praktijk onvermijdelijk een eenpartijstaat, dit wil zeggen een staat in handen van de ene partij die altijd regeert, ongeacht de nuances in de kleur ervan. Niet alleen luidt de eenpartijstaat vanzelfsprekend het einde van de democratische politiek in en niet alleen betekent dit het geleidelijk afdalen tot een niveau waar geen vrije meningsuiting meer bestaat, maar ook - en niet te verwaarlozen - heeft dit tot gevolg dat straks wat men extreem-rechts noemt het monopolie zal verwerven van de democratische politiek terwijl de zogenaamde antifascisten geassocieerd zullen worden met de autoritaire staatsopvatting."

De idee van het snelrecht was goed. Het gedrocht dat de regering ervan gemaakt heeft, kunnen wij niet goedkeuren. Onze fractie zal zich dan ook gemotiveerd onthouden.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Comme tout le monde, bien sûr, je souhaite que la justice soit rendue plus rapidement dans notre pays. Je souhaite que les coupables de délits ou de crimes, tous les délits, tous les crimes, soient rapidement jugés. Je souhaite aussi que les victimes soient rapidement indemnisées. Je souhaite également, enfin, que l'État, cet État qui est aussi le nôtre, soit remboursé rapidement des sommes qu'on lui a volées ou escroquées.

Je trouve ainsi totalement anormal et profondément scandaleux que, selon le journal Le Soir d'hier mercredi, l'instruction du dossier de fraude fiscale, escroquerie, faux en écriture, blanchiment et association de malfaiteurs à charge de la famille De Clerck, pour une somme estimée à cinq milliards de francs, ne soit toujours pas bouclé alors que l'affaire a commencé en février 1994, il y a donc plus de six ans ! Cinq milliards de francs cela représente cinq millions, je dis bien cinq millions de petits porte-monnaie contenant chacun mille francs. En l'occurrence, dans le domaine de la lutte contre la grande criminalité financière, on ne peut certainement pas parler de snelrecht, de justice accélérée !

En outre, comme on peut s'attendre à ce que la richissime famille De Clerck déploie à grands frais, lors de son procès, un bataillon de brillants avocats d'affaires, y compris sans doute quelques bâtonniers, ce n'est pas demain la veille que la famille De Clerck sera jugée, si elle l'est un jour, et rendra à l'État belge, c'est à dire à chacun d'entre nous, les milliards qu'elle nous a volés ! Vous allez me dire, monsieur le ministre, et vous aurez raison, que ce n'est pas votre faute. Que, depuis 1994, ce sont des ministres PSC et CVP qui détenaient le portefeuille de la Justice et que s'il avait fallu donner des instructions pour accélérer les choses, ce sont ces ministres PSC et CVP qui auraient dû agir. Sans doute, et il est donc assez malvenu pour le PSC de dénoncer, aujourd'hui seulement, une justice à deux vitesses.

Il reste que cette affaire De Clerck et quelques autres, comme la prescription qui a permis récemment aux négriers de la construction d'échapper au remboursement de plus d'un milliard de francs, renforcent effectivement la conviction de beaucoup, dont la mienne, que dans notre pays, il y a une justice à deux vitesses, dure pour les petits et laxiste pour les gros. Votre projet de procédure accélérée va malheureusement, monsieur le ministre, dans le même sens. Ceux à qui s'appliquera cette procédure seront, pour l'essentiel, des paumés, des gens qui sont souvent à la fois coupables, certes, mais aussi victimes. Victimes d'un système qui aggrave la fracture sociale et génère des bataillons d'exclus qui forment le vivier où se développe précisément la petite délinquance.

Vous l'aurez compris, et vous le savez puisque je vous l'ai dit en commission et que je l'ai déclaré publiquement, monsieur le ministre, je n'aime pas votre projet de snelrecht. Vous nous avez dit que vous aviez besoin de cette procédure accélérée pour faire face à d'éventuels débordements pendant l'Euro 2 000. Des juges, des procureurs, des avocats nous ont pourtant expliqué en commission que cette procédure était inutile et inapplicable. Vous n'avez rien voulu savoir et avez demandé l'urgence, liée à l'Euro 2000, pour bloquer le débat au Sénat et refuser tout amendement. Je le regrette profondément. Le Sénat, comme le prévoit la Constitution, a pourtant pleinement joué son rôle de chambre de réflexion mais n'a malheureusement pas pu exercer son rôle de chambre politique à part entière, et une fois de plus, je le regrette.

Certains sénateurs se sont rendus à Paris pour se rendre compte de la manière dont fonctionne la procédure de flagrants délits en France.

Des auditions en séance publique d'acteurs du monde judiciaire ont été organisées pour connaître leurs avis, leurs suggestions et leurs critiques.

L'opposition démocratique, PSC et CVP, a joué son rôle, et je lui rends hommage, en déposant toute une série d'amendements dont certains, de l'avis général, amélioraient incontestablement le texte. Rien n'y a fait.

Vous êtes resté bloqué sur votre échéance, reconnaissant cependant, et c'est important, qu'une évaluation de la procédure accélérée devrait être menée dans six mois, moment où certaines des critiques exprimées pourraient alors être éventuellement rencontrées et la loi modifiée.

Nous serons attentifs à ce que cette évaluation ait bien lieu, et cette fois, en dehors de toute urgence. On peut donc espérer que le remarquable travail de la commission de la Justice du Sénat n'aura donc pas été fait en vain.

Vous nous avez dit que cette procédure accélérée faisait partie de la déclaration gouvernementale. Il est vrai que la « Voie vers le XXIème siècle » énonce que « Le gouvernement mettra sur pied un type de procédure de comparution immédiate pour certaines formes de criminalité telles que les violences manifestes et les infractions graves en particulier dans les cas de flagrant délit ».

La déclaration gouvernementale précise cependant que « Dans ce cas, il sera fait un large usage des peines alternatives ».

J'ai noté avec satisfaction votre engagement, en commission de la Justice, de soutenir et de faire aboutir à bref délai la proposition de loi actuellement en discussion à la Chambre et qui vise précisément à organiser l'application de ces peines alternatives, non seulement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, mais aussi dans l'ensemble des différents moyens de la politique répressive.

Pour nous, écologistes, c'est une avancée considérable. Les peines alternatives, et en particulier les TIG, les travaux d'intérêt général, sont en effet une solution beaucoup plus efficace que la prison qui se révèle avant tout être un milieu extrêmement criminogène, école du crime, plutôt qu'un lieu _uvrant à la réinsertion des détenus.

Vous nous avez aussi expressément affirmé en commission de la Justice que la procédure de comparution immédiate ne serait pas d'application en matière de conflits sociaux mais bien en ce qui concerne les délits à caractère raciste, ce dont je me réjouis. Toutefois, j'aurais évidemment préféré que les amendements déposés en ce sens soient repris dans le texte du projet.

Le gouvernement a décidé vendredi dernier d'engager une grande quantité de juges et de membres du parquet pour Bruxelles. C'est, là aussi, incontestablement une très bonne nouvelle que l'on attendait depuis longtemps pour s'attaquer enfin à la résorption de l'énorme arriéré judiciaire de la capitale.

Mais, monsieur le ministre, l'arriéré n'existe pas qu'en matière pénale, loin de là. Les matières civiles et les matières fiscales, en particulier, sont également véritablement sinistrées et pas seulement à Bruxelles.

Si vous avez fait référence à la déclaration gouvernementale pour justifier votre projet de snelrecht, je vous rappelle, monsieur le ministre, que la même déclaration prévoit neuf priorités en matière de justice, dont la lutte contre la criminalité organisée et la répression de la criminalité en col blanc.

Ce sont deux domaines absolument prioritaires pour nous, écologistes, car cela permettrait de récupérer des sommes considérables pour s'attaquer efficacement aux causes de la fracture sociale, source principale de la petite délinquance.

En effet, comme je l'ai dit en commençant, monsieur le ministre, nous refusons une justice à deux vitesses. Nous attendons donc de votre part la même diligence, la même détermination dans la lutte impitoyable contre la grande criminalité financière que celle que vous mettez à lutter contre la petite délinquance.

Il ne s'agit évidemment pas que les inspecteurs du fisc traquent, comme cela s'est fait sous le gouvernement précédent, la madame pipi de la gare du midi à Bruxelles pour vérifier les pourboires qu'elle a déclarés, mais bien de renforcer les moyens de la justice financière pour s'attaquer enfin, sans pitié et rapidement, aux carrousels TVA et aux grandes fraudes en tous genres qui coûtent chaque année à l'État belge les centaines de milliards dont il a un urgent besoin pour mener à bien une politique efficace et résolue de prévention et de suivi des victimes et des auteurs de délits, sans laquelle le domaine de la répression auquel appartient le snelrecht sera totalement inefficace.

Il ne sert en effet à rien de s'attaquer aux effets d'une situation si on ne s'attaque pas en même temps et prioritairement à ses causes : casser le thermomètre n'a jamais guéri la maladie.

Méfiez-vous, monsieur le ministre : le snelrecht, que vous considérez comme un outil, ne peut en aucun cas devenir la première étape dans la construction d'une société sécuritaire prenant modèle sur les États-Unis, que je connais bien pour y avoir vécu.

Une société sécuritaire, et non pas sûre, où les gens s'enferment de plus en plus dans des ghettos : les riches dans des ghettos entourés de murs et de barbelés, protégés par des gardes privés et dans lesquels on accède grâce à des cartes magnétiques et les pauvres, les paumés - souvent, des afro-américains ou des latinos -, parqués dans des ghettos où personne n'ose plus s'aventurer.

Une société de peur et de haine, où il y a proportionnellement sept fois plus de prisonniers que chez nous en Belgique, où l'on tue massivement par injection dans les prisons et où malgré cela tout le monde - j'ai encore pu le vérifier à la Noël - a la trouille en dépit - ou peut-être à cause - des millions d'armes à feu qui circulent.

Je suis né tout prêt d'ici, monsieur le ministre, à 150 mètres de la place Saint-Josse, et je vis toujours dans la maison où je suis né. Saint-Josse est, vous le savez sans doute, la commune la plus pauvre du Royaume où habitent aujourd'hui plus de 60% d'étrangers.

Quand j'étais adolescent, j'étais un chef de bande. Dans les bandes que l'on voit aujourd'hui, ce ne sont plus des Belges que l'on trouve mais des petits immigrés. Je les reconnais : j'étais comme eux.

Si le snelrecht avait existé alors, je ne serais peut-être pas ici, à cette tribune et je ne présiderais pas la commission de la Justice du Sénat. J'aurais peut-être connu brièvement la prison et elle aurait sans doute complètement bouleversé ma vie, car la prison, je l'ai déjà dit, ne guérit rien mais est une véritable école du crime. Croyez-en donc ma longue expérience personnelle, monsieur le ministre.

Le meilleur antidote à la délinquance urbaine n'est pas de poster un policier armé jusqu'aux dents à chaque coin de rue dans les quartiers comme le mien, quartiers dits difficiles, mais bel et bien de donner enfin un boulot, donc un espoir, aux milliers de jeunes qui y vivent. (Applaudissements sur les bancs du PSC et du CVP)

De heer Frans Lozie (AGALEV). - De regeringsverklaring bevat heel wat projecten. Die overvloed is een erfenis uit een vorige regeerperiode; er moet nogal wat puin worden geruimd en nieuwe projecten moeten worden opgestart.

Sommige projecten liggen ons na aan het hart, voor andere lopen wij minder warm. Toch bewaart de Agalev-fractie nog steeds haar volle enthousiasme voor het regeringsbeleid en weet ze dat de inbreng van de groenen onmisbaar is. De ploeg is heterogeen en de prioriteiten zijn niet gelijklopend, maar zoals in een goed partnerschap neemt nu eens de ene een initiatief en een risico voor het gezinsproject, terwijl de andere wat terughoudender blijft om de belangen van het gezin te vrijwaren. Al naar gelang het project wisselen de rollen wel eens. Zo ook loopt dat in deze regering met de drie politieke families van liberalen, socialisten en groenen. Nu eens nemen de groenen het voortouw en willen enthousiast vooruitgaan, terwijl wij, soms terecht, in het oog worden gehouden door de andere partners, dan weer is onze positie wat terughoudender, zoals voor het snelrechtontwerp en geven wij de voorkeur aan een voorzichtige en behoedzame benadering en wensen wij bepaalde principes te blijven bewaken. De drie grote families waken samen over het evenwicht en dat maakt dit regeringswerk juist zo boeiend. De groenen nemen hun rol in de regering nog steeds met veel genoegen waar. Dit om alle misverstanden uit de wereld te helpen.

Voor Euro 2000 wensen wij aan justitie geen alibi te geven om niet op te treden in geval van calamiteiten. De oude snelrechtwet van 1994 was voor justitie toereikend, behalve in geval van hechtenis. Ik wens dat justitie alle vereiste middelen ter beschikking krijgt, zij het dat ze met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd en eigenlijk in de hoop dat ze niet nodig zijn.

In geen geval wil ik nog meemaken wat ik als trouwe, betalende supporter van Club Brugge heb moeten meemaken tijdens de wedstrijd tegen Standard, kort na de opening van het nieuwe stadium gedurende het vorige voetbalseizoen. De identificatie van de amokmakers van toen loopt nog altijd. De verdachten zijn nog altijd niet berecht. Elke objectieve waarnemer heeft kunnen zien in welk vak de rellen zijn ontstaan, want de verlichting werd er ontstoken en de camera's sloegen er aan. De identificatie was technisch mogelijk, maar de bestaande snelrechtwet volstond niet om de amokmakers voor het gerecht te brengen. Naar verluidt zou tegenwerking van de Brusselse politie een vlotte identificatie zelfs hebben bemoeilijkt. Dat mag tijdens Euro 2000 niet opnieuw gebeuren, temeer daar de supporters deze keer niet naar Brussel of Brugge zullen terugkeren, maar wel naar Duitsland, Engeland of naar elders, zodat hun dagvaarding nog moeilijker wordt.

Er bestaan dus gerechtvaardigde redenen om het snelrecht ter beschikking van justitie te stellen zodat kan worden opgetreden indien nodig. Toch hoop ik dat het niet nodig zal zijn.

Een ander punt zijn de hoorzittingen die in de Senaat werden gehouden. De stellingen die daar naar voren werden gebracht, waren voorspelbaar; de toon waarin dat gebeurde was dat minder. Het was eufemistisch gesproken ontroerend om te zien hoe de korpschef van het meest problematische gerechtelijk arrondissement van het land de eigenlijke show door een van zijn substituten liet opvoeren. Dat stemt tot nadenken.

Er is echter ook een positief punt. Dankzij de nieuwe procedure die vandaag wordt besproken, is justitie blijkbaar bereid om de snelrechtwet van 1994 toe te passen. We hebben de voorbije weken hiervan voorbeelden gezien en uit verklaringen blijkt dat de wet van 1994 werkbaar is. Ik hoop dat in de toekomst niet elke keer op een nieuwe wet moet worden gewacht alvorens de vorige over hetzelfde thema toe te passen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - In 1999 is de wet meer dan duizend maal toegepast.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Inderdaad, na lang aandringen en nadat de regering had aangekondigd dat er een nieuwe wet zou komen.

Ik ben geen voorstander van snelrecht, maar het is toch sterk dat zes jaar moet worden gewacht vooraleer de wet wordt toegepast.

Voorts betreur ik de groeiende roep om snelrecht, die zowel komt van de bevolking, justitie, politie als de politiek. Gelet op de traagheid en de achterstand bij justitie kan ik begrip opbrengen voor deze vraag, maar toch betreur ik dat men als antwoord hierop in het andere uiterste van het snelle snelrecht dreigt te vervallen. De verantwoordelijkheid voor deze toenemende vraag naar snelrecht ligt zeker bij de politieke wereld: de voorbije tien jaar heeft justitie onvoldoende middelen gekregen en ook vandaag nog zal er een gebrek zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de budgettaire prioriteiten van de afgelopen jaren.

De verantwoordelijkheid ligt dus voor een deel bij de politieke wereld, maar ook bij de juridische actoren zelf. Daarom vond ik dan ook dat de vertegenwoordigers van justitie tijdens de hoorzittingen de verantwoordelijkheid te gemakkelijk naar de politici doorschoven omdat die te weinig middelen hadden gegeven. Justitie had ook met de middelen waarover ze beschikte, beter werk kunnen leveren. Vandaag hebben we in ieder geval de garantie dat de minister van Justitie voldoende middelen ter beschikking zal stellen voor de uitvoering van de nieuwe snelrechtprocedure. Dit geldt in een eerste fase voor de gerechtelijke arrondissementen met een grote achterstand, maar later ook voor alle andere arrondissementen.

Mijn collega Kaçar zal vanmiddag dieper ingaan op een aantal garanties die de minister in de commissie heeft gegeven.

Deze wet is een risicowet. Het is een gevaarlijk instrument dat nuttig kan zijn bij de beteugeling van de criminaliteit. Als het te snel en te ondoordacht wordt gebruikt, dreigen zeer grote risico's. Collega's die de studiereis naar Parijs hebben meegemaakt, hebben mij hiervan een aantal voorbeelden gegeven.

Dit vraagt een permanente evaluatie, een evaluatie onmiddellijk na Euro 2000 en een evaluatie op het ogenblik dat alle arrondissementen met de nodige middelen zijn uitgerust.

Dan zal er, als dat nodig is, een reparatiewet moeten komen. Daar moeten wij nu niet onmiddellijk aan denken. Collega Nyssens zei daarnet dat ze dat "repareren" overlaat aan de meerderheid, dat het niet de taak van de oppositie is. Wij hadden vroeger een andere opvatting over constructieve oppositie, maar ik ken collega Nyssens en de andere leden van de oppositie voldoende om beter te vermoeden.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Die reparatie vragen wij nu al. Wij vragen dat de tekst nu wordt aangepast.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Er wordt ook ruimte gegeven aan de oppositie. Op het ogenblik van de evaluatie op het terrein zal de oppositie ook wel initiatieven nemen. Er is immers een verschil tussen de emotionele uitspraken naar aanleiding van dit ontwerp vandaag en wat traditioneel aan initiatieven mag worden verwacht, ook vanwege CVP en PSC.

Agalev zal deze versnelde procedure benaderen met de verantwoordelijkheidszin van een huisvader die weet dat hij zeer gevaarlijke instrumenten in huis heeft. Die zijn nodig om goed te kunnen werken, maar de verantwoordelijke huisvader zorgt er tevens voor dat ze goed worden gebruikt. Agalev zal er dus op toezien dat de versnelde procedure alleen wordt gebruikt als ze nodig is en dat ze niet wordt misbruikt. Wij zullen er dus voor zorgen dat de belangen van de verdediging en de billijkheid niet in het gedrang komen. Vanuit die gezindheid zullen wij dit ontwerp steunen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Eerst wil ik de rapporteur, de heer Ramoudt, feliciteren voor zijn schitterend verslag over deze moeilijke materie. Ik wil ook de diensten feliciteren, die zich uit de naad hebben gewerkt om dit verslag klaar te krijgen. Ik wil in het bijzonder ook de minister van Justitie feliciteren, die ons een instrument geeft om recht te spreken op een manier zoals de burger, die wij vertegenwoordigen, dat vraagt : snel, efficiënt, maar correct. Zoals collega Lozie daarnet zei moet, zoals elke wet, ook deze wet een gepast instrument zijn dat op een behoorlijke wijze wordt bespeeld maar dat niet mag worden misbruikt.

Er is kritiek op het ontwerp. Ook de personen die werden uitgenodigd op de hoorzittingen hadden kritiek. De rechten van de verdediging zouden worden geschonden, er zou een klassenjustitie worden ingevoerd en het instrument zou onbruikbaar zijn voor Euro 2000. Ik was geschokt door wat iemand die jarenlang de kabinetschef was van de minister van Justitie, heeft gezegd. Vele jaren zat zij op een plaats waar zij als het ware de hefboom kon zijn om de zaken ten goede te veranderen. Blijkbaar heeft zij daaraan niet meegewerkt. Ik was ook geschokt door de schabouwelijke manier waarop sommigen die schatplichtig zijn aan de minister of de regering die hen hebben aangesteld, een oneerlijke kritiek hebben gebracht. De heer Vanderstraeten heeft gezegd dat hij niet wil helpen bij het tot stand komen van een procedure die een democratische achteruitgang inhoudt. Ik vind dat een schande.

Onze rechters moeten de wet toepassen. Ze moeten ervoor zorgen dat de wetten die hier met een democratische meerderheid worden goedgekeurd, ook effectief worden toegepast. Zij moeten hun werk doen.

Er werd hier terecht allusie gemaakt op de Witte Mars. In die periode is immers aan het licht gekomen dat sommige personen gedurende jaren op een onvoorstelbare manier allerlei kleine criminele feiten konden plegen zonder daarvoor vervolgd te worden en dat er bovendien nog heel wat zware criminaliteit achter verborgen zat. Er werd niets ondernomen om dit te verhelpen.

Ik ben het eens met de vertegenwoordigers van het gerecht die er tijdens de hoorzittingen op wezen dat er gedurende jaren een ernstig gebrek was aan mensen en middelen. De christen-democraten hebben het in justitie twaalf jaar voor het zeggen gehad. Waarom hebben ze dan niet gezorgd voor meer mensen en middelen?

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Tijdens de vorige legislatuur zijn er 330 nieuwe magistraten benoemd.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Het departement van Justitie was gebrekkig uitgerust. Voor andere zaken was er veel geld, voor de Agusta-helikopters bijvoorbeeld. Indien het geld voor twee helikopters aan informatica voor justitie was besteed, moest niet op zo'n omslachtige en hopeloos verouderde manier worden gewerkt.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Gaat u nu de hele Agusta-affaire ook nog in de schoenen van de CVP schuiven?

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Onze maatschappij evolueert in een razendsnel tempo en justitie had dit tempo moeten volgen. Dat is niet gebeurd.

Er wachten stapels dossiers op afhandeling. Dat is erg frustrerend voor de ambtenaren van justitie die de papierberg voortdurend hoger zien worden, maar dat is nog het meest frustrerend voor de burger die geen recht krijgt. Daarom is het goed dat er voorstellen zijn om de werking van het gerecht te verbeteren. De toekomst zal wel uitwijzen of die voorstellen al dan niet efficiënt zijn. We hebben tijdens de hoorzittingen vernomen dat het snelrecht-Wathelet van 1994 niet werd toegepast. Het is onze taak ervoor te zorgen dat de wetgeving die wij thans bespreken wel kan worden toegepast en dat de eventuele mankementen worden bijgestuurd. Ik eis dat de magistratuur doet wat van haar wordt verwacht.

Het slachtoffer komt in heel deze problematiek op de eerste plaats. Dat slachtoffer moet momenteel maanden of zelfs jaren op de behandeling van zijn of haar zaak wachten, wat heel wat psychisch en financieel leed veroorzaakt. Wij hebben de verdomde plicht om daar zo snel mogelijk iets aan te doen.

Er is uiteraard ook de dader van een misdrijf. Elkeen die een misdaad heeft begaan, moet daarvoor op de meest snelle en correcte manier worden gestraft, in verhouding tot het gepleegde misdrijf, maar ik ben het met sommigen onder mijn vrienden eens dat er ook met de achtergrond rekening moet worden gehouden.

Ik denk vandaag vooral aan de kleine criminaliteit, maar ik geef toe dat er ook maatregelen moeten komen voor de zware en de witteboordencriminaliteit.

Ik ben het eens met de heer Moureaux, waar hij zegt dat er aan preventie en opvoeding moet worden gedaan. Ik vraag mij wel af of dat tijdens zijn twaalf jaar burgemeesterschap niet kon. Bovendien beschikken gemeenten over voldoende middelen hiervoor. Ik ben hier echter niet om het proces van de heer Moureaux te voeren. Ook in Antwerpen en andere gemeenten werd preventie verwaarloosd. Wat misliep werd wel onderkend, maar er werd niets aan gedaan. Ieder delinquent moet worden gestraft in verhouding tot het misdrijf. Ik ga ermee akkoord dat vooral de jongeren moeten kunnen rekenen op alternatieve straffen. Als burgemeester heb ik mij daarvoor trouwens ingezet, want een opsluiting in Mol lost niets op, integendeel.

Misdaad moet worden bestraft. Al te vaak wordt gedacht dat straffeloosheid bestaat en dat misdaad loont. Misdaad mag niet lonen. Iemand die een misdrijf begaat, moet zo snel mogelijk voor de rechtbank verschijnen. De zaak moet correct worden behandeld en er moet zo snel mogelijk een straf worden opgelegd. Ik denk bijvoorbeeld aan een jongeman die op achttienjarige leeftijd betrapt werd op druggebruik en -verkoop. Hij verbleef enkele dagen in de gevangenis en moest dan drie jaar wachten op de behandeling van zijn rechtszaak. Ondertussen had hij zijn leven gebeterd, beëindigde zijn studies, stichtte een gezin en vond werk. Uiteindelijk kwam zijn zaak voor de rechtbank, werd hij gestraft en kwam hij in de gevangenis terecht. Al zijn inspanningen om zich te verbeteren werden hiermee tenietgedaan.

Er werd hier veel gesproken over de voor- en nadelen van het snelrecht. Er zitten vele voordelen aan vast en ik reken erop dat de minister de wet zal toepassen. Wij zullen erop toezien en er tevens voor zorgen dat de zwakke punten worden verbeterd.

Er moet ook worden gedacht aan rijkswacht en politie. Zij doen hun best om de misdaad op te sporen. Het kan dan ook niet dat de misdadiger sneller thuis is dan de politieagent die het verslag van het misdrijf opstelt. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat is trouwens de enige manier om de ontmoedigde rijkswachters en politieagenten te stimuleren.

Ik geloof niet in klassenjustitie.

Ook de witteboordencriminaliteit moet worden aangepakt. De minister moet ervoor zorgen dat iedereen gestraft wordt in verhouding tot het misdrijf. De burger heeft zich de afgelopen jaren immers kapotgeërgerd aan de traagheid van het rechtssysteem. Er is nood aan een rechtsapparaat dat echt werkt. Te horen aan sommige kritieken op het systeem van de toegevoegde rechters die de achterstand zo snel mogelijk moeten wegwerken, meen ik dat sommigen het probleem niet willen oplossen. Er rijzen vragen bij de aanstellingen en allerlei irrelevante aspecten worden naar voren gebracht. Ik wil enkel dat justitie over de nodige mensen en middelen kan beschikken, zodat het recht op recht zo snel mogelijk een feit wordt.

Mijnheer de voorzitter, hiermede wou ik wijzen op wat wij belangrijk vinden en onderstrepen dat de minister op onze steun kan rekenen.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 13.10 uur.)