2-30

2-30

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 24 FÉVRIER 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Vincent Van Quickenborne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur «la situation au Corée du Nord» (n° 2-80)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Noord-Korea is een land dat in een extreem politiek, economisch en diplomatiek isolement verkeert. Dit heeft de voorbije jaren geleid tot desastreuze gevolgen voor de Noord-Koreaanse bevolking. Slechte oogsten, veroorzaakt door enkele zware natuurrampen en een nefast economisch beleid, zorgen ervoor dat de bevolking aan structurele ondervoeding lijdt. Daarbij komt nog dat de internationale hulporganisaties alsook mensenrechtenorganisaties zeer moeilijk of geen toegang krijgen tot de noodgebieden.
Door de toegang tot en de informatie over het land te beperken, belemmerde de regering het verzamelen van onafhankelijke en onpartijdige informatie over de mensenrechtensituatie. Dit gebrek aan externe controle zou tot direct gevolg kunnen hebben dat de Noord-Koreaanse bevolking wordt blootgesteld aan mensenrechtenschendingen.

Daarom de volgende vragen aan de minister.

In zijn nota Buitenlandse Beleid heeft hij het over Korea en niet over Noord- en Zuid-Korea, terwijl de politieke situatie in deze landen totaal verschilt. Kan hij hierbij enige uitleg en toelichting geven?

Wat is de aard van onze huidige betrekkingen met Noord-Korea?

Welke maatregelen of initiatieven heeft de Belgische regering reeds genomen om het internationaal isolement van Noord-Korea ter sprake te brengen op de internationale fora? Wat is de aard van onze humanitaire hulp aan Noord-Korea?

Kent de minister de toestand in verband met de mensenrechten in Noord-Korea? Welke houding zal hij aannemen wanneer blijkt dat de Noord-Koreaanse regering op flagrante manier de mensenrechten schendt?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - In mijn nota Buitenlands Beleid spreek ik van de Koreaanse Republiek, wat de officiële benaming is van het land dat we beter kennen als Zuid-Korea. Met deze democratische staat, waarmee België diplomatieke betrekkingen onderhoudt, heb ik een gemeenschappelijke verklaring ondertekend die tot doel heeft de bilaterale banden te versterken via een gemeenschappelijk actieprogramma voor de jaren 1999-2003.
België heeft geen diplomatieke betrekkingen met de Democratische Volksrepubliek Korea, beter bekend onder de naam Noord-Korea.

België en zijn partners van de Europese Unie volgen de situatie in Noord-Korea met veel aandacht. De Europese Unie heeft een politieke dialoog met Noord-Korea opgestart. Er hadden reeds in december 1998 en november 1999 twee vergaderingen plaats. De Europese Unie geeft veel humanitaire hulp aan Noord-Korea: 30 miljoen euro in 1999, 30 miljoen ecu in 1998 en 56 miljoen ecu in 1997. Hoewel Noord-Korea een zeer gesloten land is, krijgt België informatie over de toestand van de mensenrechten in dat land. Die is erbarmelijk. De Europese Unie snijdt in het kader van de politieke dialoog met Noord-Korea de kwestie van de mensenrechten aan en dringt erop aan dat de situatie verbetert.

Overigens steunt België, net als de Europese Unie, het beleid van Zuid-Korea ten aanzien van Noord-Korea dat gericht is op opening en engagement. Het valt te hopen dat de contacten tussen de twee broederlanden en de contacten van Noord-Korea met de internationale gemeenschap in het kader van de vierpartijenonderhandelingen, namelijk tussen de twee Korea's, de Verenigde Staten en China, de bilaterale onderhandelingen met de VS en de bilaterale hulp van de NGO's, de situatie in gunstige zin doen evolueren in de richting van de naleving van de mensenrechten en de democratie.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik hoop dat de minister met de nodige aandacht de situatie in Noord-Korea blijft volgen, aangezien de voorbije jaren reeds vele duizenden zijn omgekomen, niet alleen door het voedseltekort maar ook door het zeer repressieve regime dat daar op dit ogenblik heerst.

- L'incident est clos.